Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 1586982
Aanvang-sluiting 16-02-2016 14:00 - 16-02-2016 23:00

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT roept hierbij de leden op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 16 februari 2016 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur

De VOORZITTER van de GEMEENTERAAD van DORDRECHT

A.A.M. Brok 

1

min
Besluit

De fractie van SP dient een motie vreemd aan de orde van de dag 'Laten we het droog houden' in. Deze motie wordt als agendapunt 25 aan de agenda toegevoegd.

De fracties van SP en D66 dienen een amendement in voor respectievelijk agendapunt 7 en 10. Deze agendapunten worden als kort bespreekstuk behandeld.

2

min
Besluit

De raad stelt de notulen van de Nieuwjaarsraad van 5 januari 2016, van de hamerraad en commissies van 19 januari 2016 en van de commissies van 26 januari 2016 vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

3

min
Besluit

De raad besluit mevrouw M.J. Geerts per 16 februari 2016 te benoemen tot plaatsvervangend griffier voor de duur van de aanstelling bij de griffie.

Hamerstukken

4

5

6

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel (tegen: SP). De fracties SP en ChristenUnie/SGP leggen een stemverklaring af.

7

min
Besluit

Op voorstel van de fractie van de SP besluit de raad tot een kort bespreekpunt.

De raad stemt in met het voorstel (tegen: SP). Amendement Sportraad A1 is verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement Sportraad
Status: Verworpen
Indieners: De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op dinsdag 16 februari 2016; Overwegende dat: • De geformuleerde doelstellingen voor de Sportraad buitengewoon vaag zijn: 'De 'sportraad nieuwe stijl' signaleert, agendeert en verbindt'; • De sportraad benoemd gaat worden door het college en dus niet onafhankelijk zal zijn; • Dat het Sportbedrijf de kennis zou moeten hebben om het college te adviseren; • Dat de Dordtse sportverenigingen en sportwereld in het algemeen prima in staat geacht mogen worden hun visie in de maatschappelijke discussie en in de gewone inspraakprocedures in te brengen; • Dat we geen organen op moeten richten die bijdragen aan extra procedures, papierproductie en het ingewikkelder maken van de gemeentelijke organisatie. Besluit de tekst na het woord 'besluit:' te vervangen door: • Af te zien van de oprichting van een Sportraad nieuwe stijl.
A1 Amendement Sportraad.pdf

8

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Raadslid Koene, de fracties CU/SGP, GroenLinks, VSP, SP, D66, CDA en PvdA leggen een stemverklaring af.

9

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fractie BVD legt een stemverklaring af.

10

min
Besluit

Op voorstel van de fractie van D66 besluit de raad tot een kort bespreekpunt.

De raad stemt in met het voorstel. Amendement Borging toekomst Dierenasiel A2 is verworpen.

min
Amendement(en)
Titel: A2 Amendement Borging toekomst Dierenasiel
Status: Verworpen
Indieners: Het genoemde voorstel onder punt 3 te vervangen door: 3 variant van de motie Louterbloemen - nieuwbouw realiseren op het huidige terrein - verder te onderzoeken: a. De gemeente Dordrecht onderzoekt in samenwerking met de Stichting Dordrechts Dierentehuis de financiële haalbaarheid van eventuele nieuwbouw, waarbij voor het uitvoeren van de wettelijke taken, indien noodzakelijk, de gemeente Dordrecht een garantstelling verstrekt;. b. Behalve een mogelijke garantstelling, de gemeente Dordrecht bij het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van eventuele nieuwbouw geen verdere verplichtingen aan zal gaan; c. De gemeente Dordrecht zoekt regionale samenwerking; en met deze wijziging het raadsvoorstel aan te passen.
A2 Amendement Borging toekomst dierenasiel.pdf

11

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties GroenLinks, SP en VVD leggen een stemverklaring af.

12

min
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

13

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. De fracties PvdA, BVD, D66, SP en VSP leggen een stemverklaring af.

Stukken ter kennisname

14

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

16

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

17

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van BVD legt een stemverklaring (meningsvorming) af.

18

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties van GroenLinks en PvdA leggen een stemverklaring (meningsvorming) af.

19

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

20

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

21

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

22

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Stukken ter bespreking

23

min
Besluit

De raad stemt in met het voorstel. Motie Duurzame Stadsparken M1 is aangenomen (de heer Groeneveld onthoudt zich van stemmen). De fractie van VVD legt een stemverklaring af.

min
Motie(s)
Titel: M1 Motie Duurzame Stadsparken
Type: Algemeen
Status: Aangenomen
Indieners: Verzoekt het college: Alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het Wantijpark en Weizigtpark duurzaam in stand te houden en deze maatregelen en de benodigde financiële middelen op te nemen in het Gemeentelijke Rioleringsplan. De Gemeenteraad over de aanpak van de maatregelen en de financiering van de maatregelen in het 2e kwartaal 2016 te informeren en daarbij ook in te gaan op maatregelen en financiering in de overige stadsparken (Sterrenburgpark, Park Merwestein, Dubbelsteynpark).
M1 Motie Duurzame Stadsparken.pdf

24

Agendapunten 23 en 24 worden gezamenlijk besproken. De discussie zal zich beperken tot een bespreking van de aangekondigde motie.

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

25

min
Besluit

De SP maakt de koppeling met oprukkende overlast van muggen en het gevaar voor de volksgezondheid (zika als voorbeeld). Door de wethouder is aangegeven dat er geen gevaar is en dat dit ook blijkt uit diverse actuele onderzoeken, en zegt toe om de actuele onderzoeken die beschikbaar zijn aan de raad te verstrekken (DG&J/RIVM).


Motie vreemd aan de orde van de dag: Laten we het droog houden is verworpen.

min
Motie(s)
Titel: Motie M2 Vreemd aan de orde van de dag: Laten we het droog houden!
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: Draagt het college op: • De geplande vernatting van de polders pas uit te voeren na grondig onderzoek over de mogelijke gevaren die een dergelijk plan met zich mee zou kunnen brengen; • Waar nodig met voorstellen te komen om deze plannen bij te stellen; • Een dergelijk onderzoek zo spoedig mogelijk door een gespecialiseerd onderzoeksbureau of instantie te laten uitvoeren, zodoende de plannen op tijd te kunnen herzien of te wijzigen.
M2 Motie Laten we het droog houden.pdf

De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op donderdag 4 februari 2016 digitaal beschikbaar gesteld via het raadsinformatiesysteem (RIS) en Ibabs.