Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1586970
Aanvang-sluiting 13-12-2016 20:00 - 13-12-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 13 december 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de heer Portier, mevrouw Mous, de heer Engelberts, de heer Wagemakers, de heer Staat, de heer Reumers, mevrouw De Smoker, de heer Puik, de heer Stam, de heer Soy, de heer Bronkhorst, mevrouw Kruger (voorzitter), de heer Bakker (raadsgriffie), de heer Heijkoop (wethouder), de heer Mos (wethouder), mevrouw Harmsen (ambtelijke ondersteuning agendapunt 7), de heer De Wit (ambtelijke ondersteuning agendapunt 8), de heer Brok (burgemeester, bij agendapunt 9).

Mededelingen: (1) de ingekomen brief van de heer Doodkorte wordt, met instemming van de commissie, toegevoegd bij interpellatiedebat 20 december.
(2) de heer Wagemakers deelt mee te zullen nadenken over een thema-avond circulaire economie.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 29 november wordt vastgesteld.

3

min
Besluit

De commissie besluit de bespreekpunten met de Rekenkamercommissie op de agenda van de commissie Bestuur en Middelen te plaatsen in februari.

5

min
Besluit

De commissie wil ook de komende jaren geïnformeerd blijven over de lijst van de te vervreemden panden.

6

min
Besluit

De vragen van D66 en GroenLinks over de gevolgen voor Dordrecht van een ernstig datalek bij toeleverancier SVHW zullen schriftelijk worden beantwoord door het college.

STUKKEN TER BESPREKING

7

De commissie bespreekt de uitwerking van het voorkeursscenario "Essenhof Samen met de Markt".
De vergadering begint met een besloten deel.

min
Besluit

De commissie neemt op basis van de huidige informatie nog geen besluit over een gedeeltelijke privatisering van de Essenhof. Het college zal in januari met een raadsvoorstel komen ter bespreking in de commissievergadering en besluitvorming in de eerstvolgende raad.

8

Presentatie en gesprek over beleid Dordrecht t.a.v. het aantrekken van bedrijven in Dordrecht en de Drechtsteden.

min
Besluit

De commissie heeft helaas niet genoeg tijd om deze thema-avond voldoende aandacht te geven. De commissie stelt voor in januari een vervolg van de thema-avond in te plannen, waarbij de vragen uit de presentatie verder kunnen worden besproken.

9

De commissie bespreekt de vraag of en onder welke voorwaarden de raad vreugdevuren in de stad wil toestaan. 

min
Besluit

De commissie kan instemmen met het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde beleid ten aanzien van het toestaan van vreugdevuren in de stad. De burgemeester zegt toe met een evaluatie te komen van het gevoerde beleid. De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad van 20 december 2016 te sturen.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: K Kruger
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop / J Mos / A.A.M. Brok
Commissiegriffier: JC Bakker