Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1586950
Aanvang-sluiting 23-11-2016 20:00 - 23-11-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 23 november 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

De commissie heeft aangegeven op 13 december een thema-bespreking te willen houden over het acquisitiebeleid, met speciale aandacht voor de circulaire economie. Enkele raadsleden hebben aangegeven e.e.a. in een werkgroepje voor te willen bereiden. Wij stellen voor op 29 november tussen 18.00 en 19.00 uur de thema-avond voor te bespreken. Gezien het tijdstip met soep en broodjes.

min
Besluit

aanwezig zijn: de heer Engelberts, mevrouw Mous, de heer Staat, de heer Meijer (tot agendapunt 6), de heer reumers, mevrouw Kruger, de heer Puik, de heer Portier, de heer Stam, de heer Soy, de heer Tutupoly, de heer Looze en de heer Van de Burgt (vanaf 20.35 uur). Voorzitter: mevrouw De Smoker. Aanwezig namens het college: de heren Mos (tot agendapunt 8) en Heijkoop (bij agendapunt 8). Namens de Griffie: de heer Bakker.

De heren Wagemakers, Van de Burgt, mevrouw Mous en de heer Meijer denken mee over de opzet van de thema-avond op 13 december, de voorbereidende werkgroep vergadert 29 november om 18.00 uur).

De commissie is akkoord met de bespreking van het overdragen van verantwoordelijkheden naar scholen t.a.v. de onderwijshuisvesting (voorstel wethouder Heijkoop) op 13 december om 19.30 uur. Dit is een gezamenlijke behandeling met de commissie Sociaal.

D66 heeft politieke vragen geformuleerd voor de bespreking van het onderzoek ToBe op 29 november. Deze worden aangevuld met de politieke vragen van het CDA.

Voor het agendapunt Smart-City zijn nog geen politieke vragen geformuleerd. De commissieleden ontvangen op 24 november de stukken bij dit agendapunt (reeds beschikbaar in RIS), met het verzoek de politieke vragen bij dit agendapunt met elkaar te delen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 25 oktober wordt vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Wico van Helden (directeur Breedband Drechtsteden Groep) geeft een korte presentatie

Door D66 is een politieke vraag geformuleerd: Moet de gemeente nog wel eigenaar zijn van zo'n stichting?

min
Besluit

De heer Van Helden van de Breedband Drechtsteden Groep geeft een presentatie van de activiteiten van de Stichting Breedband en beantwoordt vragen van de commissieleden. De vraag of de gemeente nog eigenaar moet zijn van deze stichting, wordt door een meerderheid met ja beantwoord. De commissie besluit binnen een jaar nogmaals over de Stichting Breedband te spreken, waarbij naast het financieel perspectief ook de vragen ten aanzien van de veiligheid worden besproken. Wethouder Mos zegt hierover een Raadsinformatiebrief toe.

5

Jeroen Kerseboom (voorzitter Rekenkamercommissie Dordrecht) geeft een toelichting op het Jaarplan 2017.

De Rekenkamercommissie wil in overleg met u besluiten welke onderwerpen in 2017 worden onderzocht.

min
Besluit

De commissie besluit bij voorkeur de volgende drie onderzoeken terug te willen zien in het onderzoeksprogramma voor 2017:
- Sociaaleconomische positie van Dordrecht
- Sturen met subsidies?
- Huisvestingsbeleid

De Rekenkamercommissie Dordrecht zegt toe zo snel mogelijk met een onderzoeksprogramma te komen, waarin deze onderwerpen worden opgenomen.

6

min
Besluit

Agendapunt 6 en 7 worden gezamenlijk behandeld.
De commissie stemt in met de voorgestelde zienswijze Trap op Trap af en besluit deze als hamerstuk te sturen aan de raad.

7

De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk behandeld.
De commissie bespreekt de concept-zienswijze op dit voorstel van de Drechtraad.

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken.

8

De politieke vraag luidt: Is het behoud van het recreatieschap houdbaar, wenselijk en realistisch o.b.v. de huidige financiële input?

min
Besluit

De commissie besluit dat het behoud van het recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch zeker houdbaar en wenselijk is. De verwachte financiële opbrengsten zullen moeten worden bijgesteld. Wethouder Heijkoop zegt toe dat hij begin volgend jaar (januari) de raad middels een raadsinformatiebrief zal informeren over de veranderopgaven van het recreatieschap.

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

Einde.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: J Mos / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: JC Bakker