Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk)

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk)

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen (agendadeel/bespreekstuk)
Vergadernummer 1586940
Aanvang-sluiting 25-10-2016 19:30 - 25-10-2016 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 25 oktober 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger, Koene (gedeeltelijk), Mous (voorzitter) en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Vd Burgt, Reumers, Bronkhorst, Stam, Soy, Puik, Staat, Engelberts, Portier en Wagemakers (tweede deel). Vanuit het college zijn aanwezig dhr. Brok (eerste deel), Mos en Lambrechts (laatste deel). Vanuit de ambtelijke ondersteuning is dhr. Van Vliet aanwezig.
Bij de vaststelling van de agenda stelt de voorzitter voor "debat.nl" op een ander moment te behandelen. De commissie gaat daarmee akkoord. Mw. De Smoker verzoekt het punt over ToBe naar het einde van de vergadering te verschuiven en zij wil dan tegelijk ook een besloten mededeling doen. Verder verzoekt mw. De Smoker het onderwerp Eneco op 15 november te behandelen aangezien het raadsvoorstel over dit onderwerp pas vandaag naar de commissie is gestuurd. De commissie gaat hiermee akkoord.


De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

Mw. De Smoker kaart de drie agenderingsverzoeken die op de agenda staan aan. Soms is het onduidelijk waar de politieke vraag over moet gaan omdat de stukken nog niet bekend zijn. Mw. De Smoker stelt voor om bijvoorbeeld een week van te voren nog te overleggen of het stuk wel daadwerkelijk besproken moet worden. Bij ToBe kan zij niet overzien. Dhr. Burgt is het met dit punt eens maar vindt Smart City en Rekenkamercommissie wel voldoende duidelijk. Dhr. Puik kan zich vinden in het voorstel van D66 om het een week van te voren nog langs te laten komen. De voorzitter geeft aan dat de commissie een agenderingsverzoek zoveel mogelijk onderbouwd wil zien en dat het iedereen vrij staat om dit van te agenda af te voeren of een agenderingsverzoek af te wijzen als het niet duidelijk is. 


Dit stuk wordt geagendeerd op 29 november a.s.


  

5

min
Besluit

De commissie besluit dit onderwerp te agenderen op 29 november. De planning is dat dit stuk op 1 november uit het college komt.

6

min
Besluit

De commissie besluit dit onderwerp te agenderen op 22 november a.s.

7

min
Besluit

22 november: RKC (RIS XXX), Breedband (RIS 1773918), Nationaal Park de Biesbosch (RIS 1758690), zienswijze Drechtsteden: afronding dialoog systematiek Trap op trap af (RIS 1806020)


29 november: presentatie parkeerreserve EPV (RIS XXX), ToBe, Smart City


13 december: thema avond acquisitiebeleid

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

9

min
Besluit

Aangezien het raadsvoorstel pas vandaag uit het college is gekomen en naar de commissie is gestuurd kan de commissie nog niet beoordelen wat zij ervan moet vinden en wordt dit stuk geagendeerd in de raadsvergadering van 15 november a.s. De wethouder benadrukt nog dat de aandeelhoudersvergadering op 30 november a.s. is en dat er voor die tijd een besluit moet worden genomen.

10

min
Besluit

De commissie besluit dit onderwerp gezien de volle agenda door te schuiven naar een ander moment.

11

min
Besluit

Er wordt een besloten mededeling gedaan.

12

min
Besluit

De commissie behandelt de verschillende begrotingsprogramma's. De commissieleden geven de belangrijkste punten aan en kondigen aan op welke terreinen mogelijk moties te verwachten zijn. Het debat over de begroting wordt op 8 november vervolgd.

13

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

14

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering rond 23:10 uur.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: I.E. Mous
Portefeuillehouder: J Mos
Commissiegriffier: FM Lagerveld