Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1586520
Aanvang-sluiting 21-06-2016 19:00 - 21-06-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 21 juni 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. LET OP: VERVROEGDE AANVANGSTIJD!

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

Agendapunten 2 en 3 worden besproken vanaf 19.00 uur.

min
Besluit

Aanwezig vóór 20.00 uur (agendapunt 2 en 3): de heer Burggraaf, de heer Soy, de heer Nederhof, mevrouw Mous, mevrouw Van den Bergh, de heer Güler, de heer Staat, mevrouw Kruger, mevrouw De Smoker, de heer Vroon, de heer Tazelaar en de heer Veldman (voorzitter). Namens college: de heer Van der Linden.

Aanwezig na 20.00 uur (overige agendapunten): de heer Meijer, de heer Güler, de heer Puik, mevrouw De Smoker, de heer Reumer, mevrouw Kruger, de heer Staat, de heer Schalken, de heer Tutupoly, de heer Soy, de heer Stam, de heer Engelberts, de heer Tazelaar, mevrouw Mous, de heer Portier en de heer Heijkoop (voorzitter). Namens college: de heer Sleeking (eerste deel) en de heer Mos.

Agendapunt 2 zal besloten worden behandeld, vanwege de strategische informatie ten aanzien van de egalisatiereserve parkeervoorzieningen.

De commissie deelt de behoefte aan een Begrotingscursus t.b.v. in dit najaar.

De commissie besluit het initiatiefvoorstel 'Trap op trap af' van Beter Voor Dordt (de heer Stam) te bespreken aan het einde van de agenda.


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2

min
Besluit

De prognose egalisatiereserve parkeervoorzieningen wordt in beslotenheid behandeld, vanwege de concurrentiegevoelige informatie ten aanzien van de opbrengst van de parkeervoorzieningen.


De commissie besluit de prognose egalisatiereserve 2 maal per jaar op te nemen in de P&C-cyclus: zowel bij de Kadernota als bij de Begroting.


De commissie neemt kennis van de prognose egalisatiereserve en stuurt deze, onder geheimhouding, ter vaststelling naar de raad van 28 juni.


 

3

De agendapunten 2 en 3 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief over ingetrokken motie 34 Stijging Parkeertarieven voor de raad (28 juni) ter kennisname aan te nemen.

4

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 31 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.

6

min
Besluit

Alle vragen aan het college zijn inmiddels schriftelijk (via de mail) beantwoord door het college.


De commissie besluit de vraag over cameratoezicht op de Provincialeweg en de Galileïlaan te agenderen voor de commissie Bestuur en middelen. Het voorstel zal ter agendering worden ingebracht in de commissievergadering van 23 augustus. De politieke vraag luidt: Is het college van mening dat een brede inzet van de aanwezige camera's in Dordrecht een wenselijk en noodzakelijk is om de veiligheid in onze stad verder te verbeteren?

VERDERE STUKKEN TER BESPREKING: Aanvang 20.00 uur

7

min
Besluit

De commissie ontvangt 14 insprekers die hun standpunt bepleiten ten aanzien van het voorstel kleine subsidies: de heer Luysterburg (namens 6 scoutinggroepen), mevrouw Ames (Via Lumina), de heer Visser (Rechtswinkel Dordrecht), de heer Meijer (Koninklijke Rederijkerskamer Inter Amicos), de heer Van der Leer (Oranhe Comite), mevrouw Meeuwsen (vrijwilligersteam Vrijdagavondsoos), de heer Den Elt (Dordrecht EHBO), de heer Van der Steen (DrechtStadLoop), mevrouw Duykers (De Buitenwacht), mevrouw Peereboom (Merwe's Oratorium Vereniging), de heer Van der Klei (Dordrechts Philharmonisch Orkest), de heer Slager (JD's Big Band), mevrouw Paul (Dordtse Carnavals de Merwekrabbers) en mevrouw Jansen (Bachfestival).


De commissie dankt de insprekers voor hun betoog. De commissie benadrukt het belang van het verenigingsleven voor de stad en de inzet van de vele vrijwilligers. Ook heeft de commissie veel waardering voor de betrokkenheid van de insprekers en de bereidheid om met de gemeente en partners in de stad het gesprek aan te gaan. De inhoudelijke punten worden verder betrokken bij het debat over het subsidiekader kleine subsidies op 28 en 29 juni. D66 kondigt alvast een amendement en motie aan op dit kader.

De commissie besluit het nieuwe Subsidiekader Kleine Subsidies te bespreken bij de Kadernota 2017 en ter vaststelling te agenderen voor de gemeenteraad van 28 juni.

8

Voorafgaand aan de bespreking van agendapunten 7 en 8 is er gelegenheid voor insprekers om het woord te voeren. De dossiers onder agendapunten 9 t/m 15 kunt u bij de bespreking betrekken.

9

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken. De inhoud zal worden betrokken bij de bespreking van de Kadernota en Vaststellen nieuw kader kleine subsidies op 28 juni 2016.

10

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken. De inhoud zal worden betrokken bij de bespreking van de Kadernota en Vaststellen nieuw kader kleine subsidies op 28 juni 2016.

11

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken. De inhoud zal worden betrokken bij de bespreking van de Kadernota en Vaststellen nieuw kader kleine subsidies op 28 juni 2016.

12

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken. De inhoud zal worden betrokken bij de bespreking van de Kadernota en Vaststellen nieuw kader kleine subsidies op 28 juni 2016.

13

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken. De inhoud zal worden betrokken bij de bespreking van de Kadernota en Vaststellen nieuw kader kleine subsidies op 28 juni 2016.

14

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken. De inhoud zal worden betrokken bij de bespreking van de Kadernota en Vaststellen nieuw kader kleine subsidies op 28 juni 2016.

15

min
Besluit

De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken. De inhoud zal worden betrokken bij de bespreking van de Kadernota en Vaststellen nieuw kader kleine subsidies op 28 juni 2016.

16

min
Besluit

De commissie besluit de bijlage duurzaamheid ter vaststelling te agenderen voor de gemeenteraad van 28 juni en deze toe te voegen aan de Vastgoednota 2016-2018.

De commissie is voor het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet om duurzaamheidsscans uit te laten voeren. Aan de hand van die scans kunnen businesscases worden opgesteld. Hierin zal aandacht worden besteed aan de terugverdienmogelijkheden in relatie tot de algemene doelstelling de kernportefeuille uiterlijk in 2050 energieneutraal op te leveren.

STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN TER BESPREKING

17

min
Besluit

De commissie is akkoord met de voorgestelde zienswijze op de Jaarrekening 2015 van de GR Drechtsteden. De commissie besluit de gevraagde besluiten vast te stellen in de gemeenteraad van 28 juni en daarbij tevens de Concept Jaarstukken 2015 van de GR Drechtsteden ter kennisname aan te nemen.

18

min
Besluit

De commissie is akkoord met het naar voren brengen van de voorgestelde zienswijze op de Concept Begroting 2017 GR Drechtsteden. De commissie besluit dit vast te stellen in de gemeenteraad van 28 juni.

19

min
Besluit

Het initiatiefvoorstel van Beter Voor Dordt wordt in deze vorm niet gesteund door de andere fracties. Een voorstel 'Trap op trap af' kan volgens de commissie het beste verder worden besproken in regionaal verband (Drechtraad). De commissie besluit dat dit stuk voldoende besproken is.

20

min
Besluit

Er zijn geen vragen gesteld voor de rondvraag.

21

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJ Heijkoop
Portefeuillehouder: H van der Linden / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker