Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1586506
Aanvang-sluiting 31-05-2016 20:00 - 31-05-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 31 mei 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de heren Portier, Merkuur, de Looze, Staat, Reumers, Puik, Guler, Stam, Bronkhorst, Engelberts, Pols (later) en de dames Kruger, De Smoker (voorzitter) en Lagerveld (commissiegriffier). Vanuit het college zijn aanwezig de heren Sleeking en Mos.


Wethouder Mos geeft aan dat hij de raad bij de begroting van Gevudo niet in de gelegenheid heeft gesteld een zienswijze te laten indienen. De begroting en het jaarverslag zijn inmiddels vastgesteld. De wethouder zal de recente nieuwsbrief nog via de griffie naar de raad sturen. De stukken zullen alsnog naar de commissie worden gestuurd en dit onderwerp zal voor 21 juni kort worden geagendeerd waarbij de wethouder de laatste stand van zaken van de aandeelhoudersvergadering zal meedelen.  


Wethouder Sleeking deelt mee dat het beroep in de zaak Doelesteyn ongegrond is verklaard. De werkzaamheden gaan door.  


De voorzitter deelt mee dat de GRD begroting en jaarrekening vandaag in het college zijn behandeld en eraan komt. De commissie stemt ermee in dat hier op 21 juni kort bij stilstaan wordt.  


De commissie gaat akkoord dat de juridische entiteit doelgroepenvervoer in de commissie sociaal wordt behandeld.  


De lijst met panden zal vanwege de beslotenheid als laatste punt worden behandeld.


De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Het behandelschema kadernota wordt ongewijzigd vastgesteld en zal naar alle raadsleden worden gestuurd.

4

min
Besluit

De commissie gaat akkoord dat de duurzaamheidsnotitie (gemeentelijk vastgoed) op 21 juni zal worden geagendeerd.

5

min
Besluit

De commissie gaat akkoord dat het subsidiekader op 21 juni (na de insprekers) wordt geagendeerd. Dit stuk komt 1 juni naar de raad. Dhr Bronkhorst vraagt of de algemene subsidieverordening (RIS 1711020) dan ook kan worden geagendeerd. De commissie stemt hiermee in.  

7

min
Besluit

De voorzitter wijst de commissie er nog op dat om 19:00 uur de bespreking van de Prognose EPV start. Dit om de leden van de commissie Fysiek in de gelegenheid te stellen hierbij aanwezig te zijn.


De agenda voor 21 juni zal er als volgt uitzien: 19:00-20:00: Prognose EPV, RIB stijging parkeertarieven (RIS 1600491). Van 20:00-23:00: Inspreken kleine subsidies, subsidiekader, ASV (RIS 1711020), notitie verduurzamen gemeentelijk vastgoed, Begroting GRD, Gevudo. 

8

min
Besluit

De commissie gaat akkoord met waar het voorstel 'afvoeren' staat op de lijsten van moties en toezeggingen.

9

min
Besluit

Mw. Kruger heeft een vraag aan de burgemeester. Zij geeft aan dat bij een beetje stad ook muziek op straat hoort. Het verbod op straatmuzikanten dateert alweer uit 2011. De vraag is of het niet mogelijk is hiermee een beetje coulant om te gaan? Deze vraag komt op het lijstje met de overige vragen aan de burgemeester. De commissie verwacht de antwoorden van het college op 21 juni a.s.   

STUKKEN TER BESPREKING

10

min
Besluit

Dit stuk wordt aangehouden totdat de plannen t.a.v. de Visbrug bekend zijn.

11

De agendapunten 10 en 11 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie vindt het positief dat er eerst discussie met de stad zal worden gevoerd. Verder zijn er nog vragen over de loempiakraam, het standbeeld van de gebroeders De Witt, veiligheid, de bestaande terrassen. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.

12

min
Besluit

De commissie geeft BVD complimenten voor het initiatief. BVD geeft aan n.a.v. het advies van het college het voorstel te zullen amenderen op het punt dat het college via nadere regels kan bepalen dat overlastgevende inrichtingen met drankvergunning alsnog een exploitatievergunning moeten hebben. Deze bepaling zal eruit gehaald worden.  De commissie wil het gewijzigde voorstel nog wel eerst zien. De wethouder gaat nog advies vragen hoe het zit met de inspraak. Dit stuk zal worden aangehouden totdat duidelijk is hoe het zit met de inspraakprocedure. 

13

De agendapunten 12 en 13 worden gezamenlijk besproken. De politieke vraag luidt: op welke wijze kunnen de financiële en administratieve lasten voor evenementenorganisatoren, horecaondernemers, kerken en verenigingen worden verminderd?

min
Besluit

De commissie geeft BVD complimenten voor het initiatief. BVD geeft aan dat n.a.v. het advies van het college het voorstel te zullen amenderen op het punt dat het college via nadere regels kan bepalen dat overlastgevende inrichtingen met drankvergunning alsnog een exploitatievergunning moeten hebben. Deze bepaling zal eruit gehaald worden. De commissie wil het gewijzigde voorstel nog wel eerst zien. De wethouder gaat nog advies vragen hoe het zit met de inspraak. Dit stuk zal worden aangehouden totdat duidelijk is hoe het zit met de inspraakprocedure. 

14

min
Besluit

Aanwezig bij het besloten deel zijn de heren Pols, Engelberts, Soy, Bronkhorst, Tutopoly, Guler, Puik, Reumers, Staat, Merkuur, Heijkoop, Portier, Schalken, Groeneweg, Ten Dolle, Ledder, Mos en de dames Kruger, Beekhof, De Smoker en Lagerveld.


De wethouder geeft een inleiding en dhr. Ledder verzorgt de presentatie. De wethouder zegt toe per pand een factsheet met de noodzakelijke gegevens naar de raad te sturen. De commissie zal hier op een ander moment dan weer bij stilstaan.  

Stukken Gemeenschappelijke Regelingen ter bespreking

15

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.

16

min
Besluit

BVD zal via de griffie nog een aantal vragen aan de wethouder stellen. Eventueel zal n.a.v. de antwoorden door deze fractie gekeken worden of dit aanleiding geeft voor een nazending. De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.

17

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.

18

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.

19

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.

20

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juni a.s.

21

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

22

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 22:55.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos
Commissiegriffier: FM Lagerveld