Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1586497
Aanvang-sluiting 24-05-2016 20:00 - 24-05-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 24 mei 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Wethouder Mos deelt mee dat hij verder geen nadere mededelingen kan doen over de voortgang splitsingsplan Eneco. De commissie geeft daarop aan dat zij geen behoefte heeft aan bespreking op 31 mei.

De heer Heijkoop deelt mede dat hij zich terugtrekt als voorzitter van de begeleidingscommissie ToBe, i.v.m. zijn voordracht als wethouder. Inge Mous zal toetreden tot de commissie.

Agendapunt 8 wordt aan het eind van de vergadering (na de rondvraag) in beslotenheid besproken.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van de adviescommissie van 26 april is vastgesteld.

De stukken van een aantal gemeenschappelijke regelingen die de raad ter advies naar het college heeft doorgezonden, zijn inmiddels behandeld door het college en worden toegevoegd aan de agenda van 31 mei.

Het initiatiefvoorstel 'Latenvermindering met oog voor veiligheid' van Beter Voor Dordt is eveneens besproken in het college en wordt toegevoegd aan de agenda van 31 mei.

Het concept-beleidsplan van de Veiligheidsregio ZHZ wordt na het zomerreces besproken met de commissie.

3

min
Besluit

De heer Pols vraagt wanneer hij antwoord kan verwachten op zijn vraag aan de heer Brok over de toename van het papierwerk bij evenementenorganisaties. De heer Brok antwoordt, dat een werkgroep inmiddels met deze vraag aan de slag is gegaan en dat de commissie hierover binnenkort geïnformeerd zal worden.


De heer De Looze vraagt aan wethouder Mos of er al plannen zijn voor een vestiging in het gebouw van voorheen de V&D. De heer Mos antwoordt dat er gesprekken plaatsvinden.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Bespreking van de begrotingsprogramma's Veiligheid, Economie, Dienstverlening, Bestuur en samenwerking en Algemene dekkingsmidddelen uit de Jaarrekening 2015.

min
Besluit

De commissie deelt enkele aandachtpunten uit de jaarstukken 2015. De commissie is blij met de aandacht die veiligheid krijgt. Een aandachtspunt is de toegenomen werkloosheid. De heer Mos zal de raad in een brief statistische informatie aanreiken over ontwikkelingen bij bedrijven en de werkgelegenheid. De commissie zou graag nader geïnformeerd willen worden over de Stichting Breedband. Een vraag van D66 naar het toegenomen vreemd vermogen van enkele verbonden partijen, zal als technische vraag worden beantwoord.


De commissie besluit de jaarstukken (en het instellen van de bestemmingsreserve IKB) verder te bespreken in de raadsvergadering van 15 juni.

5

Uitwerking van het landelijk Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom, zoals op 26 januari 2016 besproken in adviescommissie. Op 1 juni houdt de VNG een ledenraadpleging over dit Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. Het betreft een opiniërende bespreking van de raadsinformatiebrief, zodat uw reactie kan worden meegenomen naar de VNG.

min
Besluit

De commissie bespreekt de gevolgen voor de huisvesting, onderwijs, voorzieningen en financiën van de (verplichte) opname van statushouders in Dordrecht. Wethouder van de Burgt en Burgemeester Brok beantwoorden vragen en geven hun visie op de ontwikkelingen.

De commissie stemt in met de stellingname van het college ten aanzien van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom.

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving vast te stellen in de raad van 15 juni 2016.

6

Agendapunten 5 en 6 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie bespreekt de gevolgen voor de huisvesting, onderwijs, voorzieningen en financiën van de (verplichte) opname van statushouders in Dordrecht. Wethouder van de Burgt en Burgemeester Brok beantwoorden vragen en geven hun visie op de ontwikkelingen.

De commissie stemt in met de stellingname van het college ten aanzien van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom. En besluit dat dit stuk voldoende is besproken.

7

De politieke vraag luidt: Is een uitgave van 130.000 euro voor deelname aan de Vastgoedbeurs een verstandige besteding van gemeenschapsgeld en hoe willen wij hier in de toekomst mee om gaan?

min
Besluit

De SP is als enige fractie tegen een uitgave van 130.000 euro voor deelname aan de Vastgoedbeurs Provada. Er vindt verder geen debat over plaats.
De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken.

8

Commissie neemt kennis van de vertrouwelijke bestuurlijke criminaliteitsbeeld-analyse van Dordrecht en geeft opmerkingen mee richting de portefeuillehouder.

min
Besluit

De commissie heeft met belangstelling kennisgenomen van de presentatie van de heer Lesscher van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum over de bestuurlijke criminaliteitsbeeld-analyse van Dordrecht (niet openbaar).

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen gesteld voor de rondvraag.

10

min
Besluit

Einde.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok / J Mos / REC Reynvaan / CML Lambrechts
Commissiegriffier: JC Bakker