Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1586481
Aanvang-sluiting 26-04-2016 20:00 - 26-04-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 26 april 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

Aanwezig zijn: de heer Staat (CU/SGP), de heer Portier (SP), de heer Puik (PvdA), de heer Soy (BVD), mevrouw Kuhlemeier (BVD), de heer Bronkhorst (BVD), de heer Pols (VVD), de heer Engelberts (VVD), de heer Heijkoop (CDA), de heer Blokland (VSP), de heer Reumers (D66), mevrouw Kruger (GroenLinks), de heer Bakker (Commissiegriffier), de heer Sleeking (wethouder), mevrouw de Smoker (Voorzitter).


Mededelingen: Aandacht voor de uitnodiging van Omgevingsdienst op 11 mei: intekenen vóór 8 mei (via de mail die u hierover heeft ontvangen)
Voor de agenda: 20 september Thema-avond Informatieveiligheid.

2

min
Besluit

Beter voor Dordt vult de politieke vraag aan bij voor de bespreking van de Startnotitie Lange Termijn Perspectief "Nieuw Dordts Peil": BVD wil graag een onderbouwing van het gevraagde krediet. De heer Pols vraagt om een onderbouwing van zowel de eerste als de tweede 100.000 euro. De wethouder geeft aan dat hij een onderbouwing van het kredietvoorstel zal geven voor het hele bedrag (200.000 euro).

3

min
Besluit

De commissie besluit de Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld-Analyse van Dordrecht in beslotenheid te behandelen op 24 mei.

4

min
Besluit

De commissie kiest voor een getrapte behandeling van de Jaarstukken en Tussenbalans in de gemeenteraad: als eerste op 15 juni en voor het tweede deel of 28/29 juni of 6 juli. Voorafgaand is er een behandeling in de adviescommissie (mei).

6

min
Besluit

De commissie zou op 17 mei graag een bezoek brengen aan de politie (Overkampweg) om te spreken over criminaliteitsbestrijding.


De behandeling van de Jaarrekening (24 mei) verloopt via de begrotingsprogramma's (Veiligheid, Dienstverlening, Bestuur en samenwerking, Algemene dekkingsmiddelen). Technische vragen sturen de commissieleden vooraf aan griffie/college.
Verder staan op 24 mei op de agenda de vertrouwelijke bespreking B-CBA en een vertrouwelijke bespreking van de pandenlijst Vastgoedbedrijf.


Het is waarschijnlijk niet haalbaar de Juridische entiteit doelgroepenvervoer te bespreken op 31 mei, wel voor agenda-deel.


Het initiatiefvoorstel 'Lastenvermindering met oog voor veiligheid' kan op 31 mei besproken worden (onder voorbehoud van het advies van het college)
Verder staat op de agenda van 31 mei de planontwikkeling Visbrug.


De vragen over deelname aan de Vastgoedbeurs kunnen op 24 mei of 31 mei worden besproken.

7

min
Besluit

D66 mist de toezegging van de heer Brok, gedaan in de commissie Bestuur en Middelen van 15 maart om de ontwikkeling t.a.v. huiselijk geweld in Dordrecht de komende twee jaar te volgen, ook in relatie met de tendens elders in het land. Deze toezegging zal worden toegevoegd aan de lijst.

8

min
Besluit

Er zijn vragen gesteld door de heer Pols, over de toename van de hoeveelheid papierwerk voor evenementen; door de heer Bronkhorst, over de camera's op de Provincialeweg en Galileilaan en van de heer Reumers over de vrijmarkten in Dordrecht op Koningsdag. Het college zal deze vragen schriftelijk beantwoorden.

STUKKEN TER BESPREKING

9

De politieke vragen luiden:

In hoeverre sluit de informatie aan op de gevoerde discussie in de commissie van 22 maart?

Zijn er nog punten volgens de commissie die aansporing behoeven? mede kijkend naar het Convenant Binnenstad, waarin met name verbinden, zichtbaarheid, samenwerking en aanbod benoemd worden.

Wordt de behoefte gedeeld om, kijkende naar genoemde acties, over een jaar weer een update te bespreken (dus verzoek om volgend jaar weer een RIB te ontvangen)?

min
Besluit

De commissie houdt een levendig debat over de visie, wensen en aandachtspunten voor de binnenstad.


Het college zal verkenning uitvoeren naar de effectiviteit van een Verordening leegstaande (winkel)panden t.a.v. het beperken van de leegstand in het kernwinkelgebied.


De bevindingen van het expertteam van landelijke deskundigen wordt gezien al een goede input voor een gesprek met de raad en de stad (ondernemers, binnenstadsbewoners).


De commissie besluit twee maal per jaar de voortgang van het programma Levendige Binnenstad te bespreken.


De commissie besluit dat deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad van 10 mei 2016 kan.

10

De politieke vraag luidt: Geeft de voorgestelde verordening variant 2 voldoende ruimte aan de nieuwe samenwerkingsvormen met de inwoners en bedrijven van deze stad?

min
Besluit

De commissie besluit de Startnotitie Participatie- en Inspraakverordening als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 mei.

11

min
Besluit

De commissie besluit het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet t.b.v. onderzoek ToBe als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 mei.

12

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker