Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1586262
Aanvang-sluiting 22-03-2016 20:00 - 22-03-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 22 maart 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

Aanwezig zijn de heren Portier, Puik, Guler, Reumers, Staat, Tazelaar, De Looze, Engelberts, Merkuur, Bronkhorst, Stam en Heijkoop (voorzitter) en de dames Kruger en Lagerveld (commissiegriffier). Vanuit het college zijn aanwezig de heren Sleeking en Mos.


De voorzitter refereert aan de mail van Harco Bakker over 'Grip op de GR-en' en of iemand uit de commissie als afgevaardigde naar de bijeenkomsten van de denktank zal gaan. De commissie kan instemmen met het voorstel en na de vergadering zal bij de griffie gemeld worden wie afgevaardigde zal zijn.


De heer Reumers stelt om eerst de behandelvoorstellen te doen en dan de agenda.

2

min
Besluit

Er zijn geen opmerkingen over de besluitenlijst zodat deze ongewijzigd kan worden vastgesteld.      

3

min
Besluit

Mw Kruger vraagt wat de stand van zaken is mbt de motie 'right to challenge'. De griffie zal de stand van zaken opvragen.

4

min
Besluit

Over de lijst met toezeggingen zijn geen opmerkingen.

5

min
Besluit

Dhr. Reumers vraagt zich af of het stuk wel moet worden geagendeerd nu de commissie de inhoud nog niet kent. Dhr. Bronkhorst stelt voor om het onder voorbehoud te agenderen maar wel met de mogelijkheid om het stuk van de agenda te kunnen afvoeren als bespreking niet nodig is. De commissie zal bij bespreking een week van te voren (op 19 april) de politieke vraag formuleren. Dit stuk zal onder voorbehoud worden geagendeerd op 26 april.

6

min
Besluit

De commissie besluit om na de zomer een thema avond te houden over informatieveiligheid in de commissie bestuur en middelen. Mw Kruger zou wel graag van te voren wat meer achtergrond informatie willen hebben. Dhr Engelberts verzoekt dit onderwerp te linken aan archivering van informatie. De griffie zoekt uit of het onderwerp dan niet te breed wordt.

7

min
Besluit

12 april RV vaststellen Startnotitie LTIP (1672212), RV Vaststellen startnotitie Participatie- en Inspraakverordening (1650404), RV Rapport RKC Dordt op Stoom (1658299)


19 april RV Vaststellen Vastgoednota 2016-2018 (1651527)


26 april Carlo Post van de Veiligheidsregio, juridische entiteit van en regionale vervoerscentrale voor doelgroepenvervoer in de Drechtsteden (onder voorbehoud), Levendige binnenstad (stuk komt na 12 april), Visbrug 1664888 (+ desgewenst betrekken RKC rapport Leegstand 1071807) 


9

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

10

min
Besluit

De commissie bespreekt o.a. het compacter maken van de stad (verkleinen kernwinkelgebied), de verbinding met het water, mogelijkheden voor toeristen, zichtlijnen/bewegwijzering, stimuleringsmaatregelen, parkeren, fietsroutes, functievermenging, hoe doen andere steden dat? Lopen die tegen dezelfde problemen aan? Hoe gaan die om met de couleur locale? Hoe kun je beter de samenleving betrekken? De commissie besluit dat dit stuk voldoende is besproken (en kan worden afgehandeld) en is benieuwd hoe de discussie terugkomt in het stuk van het college.

11

Agendapunten 10 en 11 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie heeft o.a. een aantal vragen over de criteria. Dhr Baaij van Intree Dordrecht geeft een toelichting


 De commissie adviseert dit stuk voor kennisgeving aan te nemen op de raadsvergadering van 12 april a.s.

12

De commissie Bestuur en Middelen besloot op 15 maart 2016 dit voorstel als (besloten) bespreekstuk te agenderen voor haar vergadering van 22 maart 2016.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 29 maart a.s.

13

min
Besluit

Er zijn geen vragen.

14

min
Besluit

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJ Heijkoop
Portefeuillehouder: J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: FM Lagerveld