Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581803
Aanvang-sluiting 13-12-2016 20:00 - 13-12-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 13 december 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
D. Coenen

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.

Wethouder Van der Linden heeft een mededeling naar aanleiding van berichten op Twitter en vragen per mail van de fracties GroenLinks en CDA: veel van wat in de Jeugdwet staat, heeft de gemeente Dordrecht gemandateerd aan de Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Alle vormen van bezwaar en beroep als het gaat om de jeugdhulp, worden sinds 1 januari 2016 behandeld door een onafhankelijke adviescommissie; onderdeel van de serviceorganisatie. Tot nu toe is de taak van de adviescommissie ambtelijk belegd geweest. De serviceorganisatie heeft hiervoor de SDD de opdracht gegeven. Dit jaar zijn er dertig vormen van bezwaar en beroep geweest, waarvan acht uit Dordrecht.   


Ook wethouder Lambrechts heeft een mededeling: deze ochtend is begonnen met de ontruiming en opruiming van de plek onder de Zwijndrechtsebrug waar dak- en thuislozen verblijven. Dit is rustig verlopen. Twee mensen zijn hier aangetroffen. Een persoon is naar het Leger des Heils gebracht, de tweede is zelf vertrokken. Het opruimen zal nog enige dagen in beslag nemen.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

4

Bij moties die de commissie niet wil afvoeren, is het verzoek om een concrete opdracht te formuleren voor het college.

min
Besluit

De commissie voert alle voorgelegde moties af.
Motie 161108/M1A "Winst voor Dordrecht" (uit de raad van 8 november; status 'op naam') wordt op verzoek van de commissie overgeheveld naar de commissie Bestuur & Middelen, omdat deze motie gaat over de binnenstad.

5

Bij toezeggingen die de commissie niet wil afvoeren, is het verzoek om een concrete opdracht te formuleren voor het college.

min
Besluit

De commissie voert alle voorgelegde toezeggingen af.
Naar aanleiding van de beantwoording van toezegging 161006/T1 "Dordrecht Regenboogstad", verzoekt fractie GroenLinks het college om een voorstel voor wat komend jaar de activiteiten gaan worden om de Regenboogstad zo zichtbaar mogelijk te maken. Wat in de beantwoording staat, kwalificeert de fractie als "onvoldoende actief beleid".

6

min
Besluit

Fractie PvdA: is de gemeente bereid behulpzaam te zijn bij het stallen van het draaiorgel, nu het draaiorgel weg moet uit de huidige huisvesting?
Wethouder Lambrechts zegt toe hierop terug te komen.

Fractie PvdA: met de Wmo adviesraad is afgesproken dat zij alleen nog mogen adviseren over ambtelijk stukken en niet ongevraagd, klopt dit? En hoe wordt omgegaan met signalen uit de Wmo adviesraad zelf?
Wethouder Lambrechts geeft aan dat dit klopt. De wethouder is met de Wmo adviesraad in gesprek over haar (nieuwe) rol, inclusief ongevraagde advisering.

STUKKEN TER BESPREKING

7

Dhr. Van den Berg (voorzitter zwembad de Dubbel) zal inspreken.
Dhr. Schalken formuleert namens BVD de volgende politieke vraag: zijn de gemaakte keuzes de meest efficiënte en voor de hand liggende keuzes?

min
Besluit

Dhr. Van den Berg, voorzitter van stichting zwembad De Dubbel, spreekt in naar aanleiding van het collegevoorstel. Diverse fracties stellen vragen aan dhr. Van den Berg.
Er ontstaat onduidelijkheid over de financiële onderbouwing van de diverse opties die het college heeft laten doorrekenen.

Naar aanleiding van de inspreker, het debat en de antwoorden van de wethouder, besluit de commissie het raadsvoorstel door te geleiden als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 20 december 2016.
Bespreekpunten zijn, namens PvdA: de gekozen argumentatie in de afweging tussen renovatie versus nieuwbouw.
Namens BVD: het verschaffen van helderheid over de kosten (m.n. kapitaallasten) en de wijze waarop de gemeente heeft gerekend.
Namens D66: in hoeverre hecht de raad er waarde aan om over vijftien jaar opnieuw de afweging te kunnen maken of er behoefte is aan een zwembad?
Namens VVD: inzichtelijkheid in de kosten voor nieuwbouw, groot onderhoud etc. bij een investeringstermijn van vijftien/twintig jaar.

De wethouder zegt toe om voor de aanstaande raadsvergadering duidelijkheid te verschaffen over de financiële onderbouwing.  

8

Het centrale thema is de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, specifiek voor kwetsbare jongeren. Het doel is dat de commissie op de hoogte is van het vorig jaar ingevoerde (regionale) beleid, van de voortgang ervan en dat de commissie zicht heeft op haar (lokale) beïnvloedingsruimte. Vervolgens kunnen de fracties met elkaar en de wethouder in gesprek over gewenste verbeteringen. Een presentatie zal worden verzorgd door Lenne van de Merwe (adviseur SDD) en Erwin Keuskamp (programmamanager Onderwijs en Werk DG&J).
Deze themabijeenkomst is het vervolg op een themabijeenkomst in oktober 2015. De presentaties van toen zijn opnieuw bijgevoegd in dit dossier.
De raadsinformatiebrief en de bijlage verwoorden het huidige beleid.

min
Besluit

Naar aanleiding van de presentatie stellen fracties verhelderende vragen, bijvoorbeeld over de lokale dilemma's en mogelijke oplossingen hiervoor.
Wethouder Heijkoop geeft naar aanleiding van vragen van de PvdA aan dat hij momenteel werkt aan aanvullend (regionaal) beleid voor tienermoeders. Hij zegt toe begin 2017 de commissie hiervan op de hoogte te stellen.

9

min
Besluit

Fractie GroenLinks nodigt namens sociaal wijkteam Krispijn commissieleden uit voor een werkbezoek dan wel 'stagemoment'.
De griffie zal de animo hiervoor inventariseren.

Fractie BVD brengt onder de aandacht dat volgende week woensdag 21 december Uit de Kast In de Kerk een avond organiseert over diversiteit en geloof in locatie Bonfire vanaf 19.30 uur.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / PJ Heijkoop
Commissiegriffier: D Coenen