Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk)

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk)

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk)
Vergadernummer 1581781
Aanvang-sluiting 25-10-2016 19:30 - 25-10-2016 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 25 oktober 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
G.L.H. Corten

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering.

2

min
Besluit

Dhr. Van Verk vindt de verslaglegging met betrekking tot de Serviceorganisatie Jeugd karig: de commissie heeft meer randvoorwaarden meegegeven dan in het verslag is terug te vinden.

4

min
Besluit

De commissie besluit om het onderwerp te agenderen voor de commissievergadering van 22 november. Tevens besluit de commissie dit voor te bereiden middels een bijeenkomst van de werkgroep 3D. Dhr. Schuiten, dhr. Van Verk, mevrouw Jager, mevrouw Nijhof en dhr. Merkuur melden zich aan voor deze voorbereidende bijeenkomst. Wat de commissie in ieder geval zou willen zien : een focus op de WMO; in een beperkt aantal woorden het overzicht van de stand van zaken op het gebied van de transformatie in de zorg; een lijst van heikele punten waarin nog keuzes gemaakt moeten worden; bespreking van een aantal aangehouden moties met betrekking op de WMO en de huidige stand van zaken daarin. De commissie wil ook graag de kwartiermaker sociale wijkteams uitnodigen.

5

min
Besluit

De commissie besluit de agenda voor de commissievergadering van 22 november als voorgesteld vast te stellen. Deze luidt: RIB Clientondersteuning; Rapport verwarde personen; RIB Actieplan Samenwerken aan Sociale Stabiliteit. Voor de bespreking van de RIB cliëntondersteuning wordt de organisatie MEE uitgenodigd en zij worden gevraagd een presentatie te geven. De commissie wil n.a.v. deze bespreking mogelijk ook nog spreken over de aanbesteding van de cliëntondersteuning. De wethouder geeft aan een bespreking op deze datum geen consequenties heeft voor w.b.t. de mogelijkheden van de commissie om invloed uit te oefenen op de aanbesteding van de cliëntondersteuning welke voor 31 december geregeld moet zijn.


De commissie besluit de agenda voor de commissievergadering van 29 november gewijzigd vast te stellen. Het onderwerp 'Art. 40 vragen VSP over hulpverlening ouderen en chronisch zieken' wordt op voordracht van mevrouw Stolk van de agenda gehaald en van de open voorraad afgevoerd. Daarmee besluit de commissie de hele avond in het teken van de sociale ontwikkelagenda te stellen. Hierbij voegt men de onderwerpen van de nieuwe behandelvoorstellen over mantelzorg (RIS 1792259 & 1805757).


De commissie besluit de agenda voor de commissievergadering van 13 december gewijzigd vast te stellen. De commissie neemt het agendavoorstel over en voegt hier het onderwerp 'insprekers popcentrale 3.0' aan toe. Daarmee wordt de volgorde: Insprekers popcentrale 3.0; Raadsvoorstel instemmen met variant renovatie + venieuwing zwembad De Dubbel; Themabijeenkomst Lokaal Passen verbinden/passen onderwijs + inspreker hoogbegaafde kinderen

6

Dit is een inventarisatie van de opmerkingen over de brief die per email zijn medegedeeld aan de ambtelijke organisatie. Als alle opmerkingen zijn ontvangen en correct zijn verwerkt, wordt u geadviseerd het stuk als hamerstuk naar de Begrotingsraad van 8 november te sturen. 

min
Besluit

De voorzitter inventariseert de reacties vanuit de commissie op de gewijzigde conceptbrief 'Zienswijze (etc.)' van de wethouder aan het Algemeen Bestuur van de GRD Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Alleen dhr. Van Antwerpen heeft een reactie gestuurd waarin hij stelde dat de formulering 'eind 2019' in de zin 'Wij stellen voor om uiterlijk eind 2019 een uitgebreide evaluatie uit te voeren, waarbij naast evaluatie van rolneming en wie wat doet wat, ook de daadwerkelijke werking/effectiviteit van het stelsel wordt meegenomen.' te wijzigen in '2019'.  De commissie is het hiermee eens en besluit de gewijzigde conceptbrief als hamerstuk door te geleiden naar de gemeenteraad van 8 november.

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Nabespreking van het werkbezoek aan RTV Dordrecht. De politieke vragen van de eerste bespreking zijn:

De politieke vragen gesteld door D66 hierbij luiden: is de kwaliteit en bereikbaarheid van RTV Dordrecht voldoende? Is het stoppen met TV-uitzendingen voor de raad acceptabel? is. Welke ambitie heeft de raad omtrent de kwaliteit van een lokale omroep? Is een tv-uitzending noodzakelijk om voldoende mensen te bereiken? Hieraan wordt toegevoegd de vraag hoe dit zich rijmt met de huidige subsidie, deze is gebaseerd op tv-uitzendingen. In hoeverre moet de gemeente zich gehouden voelen aan het verstrekken van voldoende subsidie?

min
Besluit

De commissie besluit de Beantwoording door het college van vragen ex artikel 40 van de fractie D66 over subsidie RTV Dordrecht (RIS 1716245) voor kennisgeving aan te nemen en de Raadsinformatiebrief over toekomstscenario en evaluatie van de investeringen bij RTV Dordrecht (RIS  1805513) voor kennisgeving aan te nemen in de gemeenteraad van 15 november.

9

Op 5 oktober was er een raadsbrede themabijeenkomst onder leiding van debat.nl. De commissie fysieke leefomgeving sprak op 11 oktober af om terug te kijken op de simulatie en te bezien of er inzichten zijn waar de commissie onderling afspraken over wilt maken. 

min
Besluit

De commissie besluit dit onderwerp te verdagen naar een later te bepalen tijdstip.

10

min
Besluit

De commissie behandelt de verschillende begrotingsprogramma's. De commissieleden geven de belangrijkste punten aan en kondigen aan op welke terreinen mogelijk moties te verwachten zijn. Het debat over de begroting wordt op 8 november vervolgd. Tijdens de bespreking van de begroting zijn een aantal vragen aan het college gesteld, en vanuit het college een aantal toezeggingen aan de commissie gedaan.


Sport & Cultuur: Wethouder Reynvaan zegt toe om de commissie voor de begrotingsbehandeling op 8 november in te lichten over de verhuis- dan wel renovatieplannen van FC Dordrecht n.a.v. van haar gesprek met het bestuur van die voetbalclub.; Wethouder Reynvaan geeft aan dat er dit jaar nog een defintief plan verschijnt ten aanzien van de eventuele verhuizing van voetbalclub OMC.


Zorg & ondersteuning: Wethouder Lambrechts zegt toe om over de commissie over de zelfredzaamheidsmatrix, het schenken van vrije dagen aan mantelzorgers, en de Tilburgse betalings-pilot VGZ voor de Begrotingsraad op 8 november te informeren. Wethouder Lambrechts zegt toe om de commissie te informeren inzake de stand van zaken van het voor de zomer gestarte onderzoek naar subsidieinstrumentaria. Wethouder Lambrechts zegt toe de raad te informeren over de stand van zaken van de blijverslening.


Jeugd & Onderwijs: Wethouder Van der Linden zegt toe om inzake het de analyse van de problemen bij 'zorg voor jeugd' de commissie nader te informeren; Wethouder Van der Linden zegt toe om binnen afzienbare tijd een voorstel over cliëntondersteuning aan de commissie te sturen; Wethouder Van der Linden zegt toe voor de Begrotingsraad van 8 november met informatie te komen die over de mislukte oprichting van een netwerk van aandachtsfunctionarissen; Wethouder Heijkoop zegt toe zich in te zetten om benutting van het SMS Kinderfonds zo gemakkelijk mogelijk te maken.


Werk & Inkomen: geen toezeggingen gehoord.

11

min
Besluit

Er zijn geen vragen in de rondvraag.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 23.13.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: G.L.H. Corten