Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581773
Aanvang-sluiting 11-10-2016 19:30 - 11-10-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 11 oktober 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.30 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
G.L.H. Corten

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter deelt mede dat de raads- en commissieleden zich uiterlijk donderdag kunnen aanmelden  voor het werkbezoek aan RTV Dordrecht dat op dinsdag 25 oktober om 17:00 uur start op de locatie, leerparkpromenade 120. Voor het werkbezoek wordt nog een uitnodiging gestuurd.


 

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De commissie maakt zich zorgen over de rolverdeling in het Jeugd-domein en vreest dat de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ ZHZ) haar taak overschrijdt. In de commissie leeft het gevoel dat de Dordrechtse gemeenteraad onvoldoende controle kan uitoefenen op de SOJ ZHZ. De commissieleden zouden het lokale aspect als bepalend willen zien in het aansturen van de Serviceorganisatie. Daarnaast heeft de commissie moeite met het feit dat nu al, in plaats van bijvoorbeeld over een half jaar, besloten moet worden over het verlengen van de overeenkomst met de serviceorganisatie.


Besloten wordt om door te gaan met de serviceorganisatie, op voorwaarden dat de wethouder de zienswijze op de volgende wijzen aanpast voor vrijdag 14 oktober 2016: 1. De zienswijze stelt een evaluatie van de Serviceorganisatie in 2019 voor; 2. De zienswijze stelt dat het mogelijk moet zijn om na het eerder genoemde onderzoek de Dordrechtse gemeenteraad in 2020 uit kan treden uit de serviceorganisatie.


De zienswijze zal tijdens de Begrotingsraad van 8 november worden vastgesteld.

5

Op verzoek van de fractie Beter Voor Dordt wordt dit dossier betrokken bij de behandeling van agendapunt 4.

min
Besluit

Dit bespreekpunt is gelijktijdig met bespreekpunt 4 besproken. De commissie besluit dat de beantwoording voldoende is besproken.

6

De commissie van 21 juni jl. besloot dit voorstel na het zomerreces inhoudelijk te bespreken.

min
Besluit

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te sturen naar de raadsvergadering van 8 november 2016.

7

De politieke vraag van de fractie VVD, ondersteund door de fracties Gemeentebelangen Dordrecht, GroenLinks en Beter Voor Dordt luidt:
- Vinden wij dat de vraaggerichte manier van werken goed genoeg terugkomt in de visie en zijn we het eens met de plaats die ToBe hierin inneemt?

De politieke vraag van de fractie VVD luidt:
- biedt deze beleidsnota voldoende vrijheid en kan dit gevolgen hebben voor de stichting cultuureducatie Zuid-Holland Zuid?

De politieke vraag van de fractie PvdA luidt:
- welke gevolgen dit heeft voor het Energiehuis.

min
Besluit

De wethouder doet twee toezeggingen: 1. De wethouder zegt toe opties te bestuderen voor het inbouwen van prikkels om aanbod van cultuureducatie en vraag naar cultuureducatie op elkaar aan te laten sluiten. Hij zal dit voor de kadernota aan de commissie zenden. 2. De wethouder geeft inzage aan de commissie aan de commissie wanneer later dit schooljaar het convenant Cultuur-Onderwijs met een of meer onderwijsinstellingen is gesloten.


De commissie besluit dat het raadsvoorstel als hamerstuk behandeld kan worden in de Begrotingsraad van 8 november.

8

min
Besluit

Mevrouw Van Bekhoven geeft aan dat de commissie nog wacht op informatie van het college over de aanbesteding van de popcentrale.


Dhr. Van Verk geeft aan dat zijn fractie graag geïnformeerd wil worden over de voortgang omtrent het Energiehuis. Wethouder Sleeking antwoordt dat de commissie geïnformeerd zal worden in de laatste maanden van dit jaar of de eerste maanden van volgend jaar.

9

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: H van der Linden / PJ Heijkoop / PH Sleeking
Commissiegriffier: G.L.H. Corten