Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581766
Aanvang-sluiting 20-09-2016 20:00 - 20-09-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 20 september 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
G.L.H. Corten

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er is één mededeling van de voorzitter: de leden van de commissie worden opgeroepen om zich voor de voorbereidende vergadering van de aanstaande focusgroep met zorgaanbieders (welke op 10 oktober plaatsvindt) aan te melden. De leden  Van Bekhoven, Nijhof en Boersma melden zich aan.


De agenda wordt in aangepaste volgorde behandeld: eerst de agendapunten 8,9 en 10 en vervolgens de agendapunten 2,3,4,5,6 en 7. Omdat bij de behandelvoorstellen (agendapunt 3) sub a, 'Kenbaar maken zienswijze op uitkomsten evaluatie Serviceorganisatie jeugd ZHZ en de formule Jeugdteams ZHZ en besluit tot continuering (1786703)' wordt voorgesteld om te betrekken bij agendapunt 10, wordt deze eerst besproken. De commissie besluit het stuk niet te betrekken bij de bespreking van agendapunt, daar de commissie vindt dat zij niet genoeg tijd hebben gehad om de stukken te bestuderen. Bij het agendadeel bespreekt men wanneer dit stuk in de commissie geagendeerd zal worden.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie besluit om op donderdag 6 oktober van 19:00 tot 22:00 een extra vergadering in te lassen om het thema Discriminatie te bespreken.


Op de vergadering van 11 oktober wordt de zienswijze op uitkomsten evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ enz. (RIS 1786703) toegevoegd aan de agenda. De rest van de voorgestelde vergadering van die avond, met de bespreekpunten Notitie Toekomstscenario Bibliotheek (RIS 1723964) en de beleidsnotitie Cultuureducatie (RIS 1728275) wordt onveranderd vastgesteld.


Voorafgaand aan de vergadering van 25 oktober wordt om 5 uur een werkbezoek aan RTV Dordrecht ingepland. Vervolgens draait de commissie de volgorde van het agendadeel en de inhoudelijke vergadering om. De volgorde wordt hierdoor: eerst de vergadering om 19:30 met de agenda punten 'Kort vervolg bespreking RTV Dordrecht (RIS 1716245)' en vervolgens het vaststellen van de begroting 2017. Om 22:30 zal het agendadeel aanvangen.


De commissie vraagt de wethouder naar de stukken gerelateerd aan de cliëntondersteuning: deze wil men nog voor het einde van het jaar bespreken en heeft daar de juiste stukken voor nodig. 

5

min
Besluit

De moties 151110/M23 'Laat de Tour in Frankrijk starten' en 150929/M6 'Prijs-kwaliteitsverhouding Dordtse cultuureducatie' worden afgevoerd van de motielijst.

6

min
Besluit

Toezeggingen: 160628/T6 Regenboog Zebrapad kan worden afgevoerd.

7

min
Besluit

De heer Rovers kondigt aan schriftelijke vragen in te dienen over het Praathuis.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Zie bijgevoegd behandelvoorstel voor agendapunten 9 en 10.

min
Besluit

De commissie neemt het behandelvoorstel dat door enkele van haar leden is geproduceerd, over.

9

Deze raadsinformatiebrief begeleidt de stukken die vermeld werden in het memo 'voorstel agendering Commissie Sociale Leefomgeving'. Daar deze stukken pas op 23 augustus in de collegevergadering zijn behandeld, zijn deze stukken en deze RIB nog niet eerder in de commissie geweest. Zodoende zijn er ook geen politieke vragen bij geformuleerd.

Zie bijgevoegd behandelvoorstel voor agendapunten 9 en 10.

min
Besluit

De commissie besluit de Raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de raad van 11 oktober 2016 te sturen.

10

Mevrouw Sönmezer van de fractie PvdA voegt voor de inhoudelijke bespreking drie politieke vragen toe:
1. Willen wij de taken en functies van Jeugdteams in relatie tot de aanbevelingen, conclusies en lokale beleidsvrijheid ook vaststellen?
2. Moet de SLJ een dienstverlenende instantie zijn of moet de SLJ ook een positie hebben bij de verdeling van de schaarse middelen?
3. In hoeverre wordt het solidariteitsbeginsel tussen de gemeenten daadwerkelijk toegepast?

Zie bijgevoegd behandelvoorstel voor agendapunten 9 en 10.

min
Besluit

De wethouder zegt toe meer duiding te geven over de positie van de Serviceorganisatie Jeugd. Deze positie dient met name geduid te worden ten opzichte van de jeugdteams en op het vlak van het bijsturen op financiële resultaten. Tevens verschaft de wethouder antwoord op de vraag of meldingen van situaties waarin mogelijk rolvervaging optreedt (zoals in het geval van de inrichting Schakenbos) slechts als incidenten of juist als structurele problemen moeten worden gezien.


De commissie houdt de brief aan, om deze te betrekken bij het op een later tijdstip bespreken van de hier aan gerelateerde zienswijze (RIS 1786703).

11

min
Besluit

Geen rondvraag.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: G.L.H. Corten