Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581759
Aanvang-sluiting 13-09-2016 20:00 - 13-09-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 13 september 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
G.L.H. Corten

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter deelt mede dat er voor de focusgroep op maandag 10 oktober, waarin met zorgaanbieders wordt gesproken op woensdag 5 oktober van 19:00 tot 20:00 op het stadskantoor een voorbereidende bijeenkomst staat ingepland. Tevens staat er op woensdag 14 september om 16:00 op het stadskantoor een voorbereidende bijeenkomst voor de themabijeenkomst 'Jeugd' op dinsdag 20 september ingepland.

2

min
Besluit

De voorzitter stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

Mevrouw van Bekhoven heeft één vraag aan het college: "Het zwembad Wantijbad sluit elk jaar begin september. Zijn er mogelijkheden om deze sluitingsdatum te verzetten als blijkt dat er zomerse dagen aankomen?" Zij geeft aan dat wethouder Reynvaan deze vraag reeds per email beantwoord heeft. Dit antwoord luidt: "Het lijkt ons goed om in gesprek te gaan met de buitenzwembaden (Wantijbad en de Dubbel) over flexibele latere sluitingsdata. De betrokken sportregisseurs (Centrum en West) zullen hiertoe initiatief nemen. Samen met hen zullen we inventariseren wat de kansen en beperkingen daarin zijn. Op dat moment komen we vanzelfsprekend terug bij het college en de gemeenteraad." Dhr. Rovers geeft aan dat hij dezelfde vraag heeft gesteld als mevrouw Bekhoven en hetzelfde antwoord heeft ontvangen. 

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

De wethouder zegt toe nadere informatie te verstrekken over: de effecten van de bezuiniging op de huisvesting & huisvestingsmogelijkheden van de bibliotheek.  De heer van Verk vraagt of de wethouder kan aangeven wat het bedrag is wat de bibliotheek vanuit haar eigen middelen kan investeren? De heer Boersma vraagt of de wethouder  de vraag om 150.000 euro die als incidentele extra middelen die in het toekomstscenario voor de bibliotheek genoemd wordt, kan specificeren? De wethouder zegt toe binnen twee weken antwoorden en informatie over dit onderwerp te verschaffen. De commissie besluit het raadsvoorstel en de notitie aan te houden en wanneer de informatie verkregen is, dit onderwerp alsnog voor de begrotingsbehandeling aan bod te laten komen.

5

Brede discussie over RTV Dordrecht zoals besloten in de commissie van 21 juni 2016.

min
Besluit

Mevrouw Mous verzoekt RTV Dordrecht om een financiële onderbouwing van diens visie op het scenario waarin RTV Dordrecht een (onderdeel van een) streekomroep wordt. De wethouder zegt toe een korte evaluatie te doen van de gedane investeringen in RTV Dordrecht en een overzicht van de actuele stand van zaken aan te leveren. Beiden leveren binnen drie weken deze informatie aan de commissie.


De commissie wenst een werkbezoek aan RTV Dordrecht te organiseren om zich over de huidige situatie van RTV Dordecht te laten informeren. Daaropvolgend zou men gelijk dit onderwerp in een vergadering willen bespreken. Men zou dit tijdens het agendadeel op 20 september zo willen inplannen dat de uitkomst van de bespreking nog bij de begroting betrokken kan worden.

6

min
Besluit

De voorzitter houdt dit onderwerp aan tot bespreking in een latere vergadering.

7

min
Besluit

Er wordt geen rondvraag gehouden

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop / PH Sleeking
Commissiegriffier: G.L.H. Corten