Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581735
Aanvang-sluiting 23-08-2016 18:00 - 23-08-2016 18:30
Hoofdvergadering Commissies agendadeel (aansluitend BBQ)

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 23 augustus 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 18.00 uur.

Aansluitend (19.00 uur) de zomerbarbecue bij Restaurant & Partycentrum Wantijcentrum Wantijpaviljoen.
 
De Commissiegriffier,
 
G.L.H. Corten

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn drie mededelingen: de eerste mededeling betreft kennisgeving van de uitnodiging van de Rekenkamercommissie Dordrecht om op 13 september deel te nemen aan een bijeenkomst rond het lopende onderzoek over burgerparticipatie en de rol van de raad; de tweede mededeling betreft een aankondiging van een begrotingscursus op 12 oktober; de derde mededeling betreft een herinnering van de bijeenkomst van de werkgroep '3D', volgende week dinsdag 30 augustus om 19:00, waarin een vervolg van de focusgroep gepland zal worden. De agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt puntsgewijs behandeld. Aangegeven zijn alle punten waarbij een opmerking is geplaatst. Punt 2, vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 31 mei 2016: Uit het besluit blijkt niet naar aanleiding waarvan Dhr. Van Verk vragen aan het college heeft gesteld. [Noot commissiegriffier: Dhr. Van Verk heeft gevraagd wanneer de in de commissie van 31 mei gestelde vragen worden beantwoord. Het gaat hier om vragen van: de heer Rovers over VV Dubbeldam; mevrouw Nijhoff over jeugdinrichting Schakenbos en over waterafsluitingen] Punt 4, Verzoek tot inspreken door dhr. A. Kerkhof over problemen van hoogbegaafde kinderen in het onderwijs: Dhr. Kerkhof wordt uitgenodigd op een nader vast te stellen bijeenkomst over passend onderwijs. De griffie stelt een datum voor. Punt 5, vragen aan het college: op de door Dhr. van Verk gestelde vragen over toezenden van een rapport over het positioneren van de organisatie Veilig Thuis. Wethouder Van der Linden geeft aan dat het gevraagde rapport nog niet door het Algemeen Bestuur van de Drechtsteden is afgerond. De wethouder zal de commissie een planning toesturen waardoor inzichtelijk wordt wanneer dit stuk te verwachten valt. Punt 7, Brief van wethouder Lambrechts over ontwikkelingen Wmo 2015 (1714683): Omdat de commissie nog wacht op de uitkomsten van een onderzoek naar de financiële bijdrage voor woningaanpassingen, welke door wethouder Lambrechts zijn toegezegd in antwoord op vragen van de VSP, wordt dit stuk aangehouden. 

4

min
Besluit

De commissie besluit de thema-avond Jeugd naar 20 september te verplaatsen. De commissie vraagt van de griffie een inventarisatie van onderwerpen die voor 31 december besloten moeten zijn. De commissie bespreekt in de werkgroep van dinsdag 30 augustus aanstaande hoe de thema avonden ingevuld zullen worden. Tevens wordt op verzoek van mevrouw Nijhof in de werkgroep van dinsdag 30 augustus de agendering van de vermeende overbelasting van de jeugdteams door onvoldoende duidelijke inhoudelijke kaders en wordt de agendering de clientondersteuning besproken. De commissie vraagt de griffie een datum voor 31 december 2016 te prikken voor een themabijeenkomst over participatie en passend verbinden. De heer Kerkhof kan op deze vergadering komen inspreken.

5

min
Besluit

Teneinde de volle agenda van de commissie te ondervangen stelt Dhr. van Verk voor om themabijeenkomsten op een andere dag dan de dinsdag te organiseren zodat de dinsdag gebruikt kan worden voor de stukken die voortgang behoeven. De commissie komt volgende week terug op dit voorstel.


De commissie bevestigt de eerder deze vergadering genomen besluiten om de themabijeenkomst jeugd naar 20 september te verplaatsen en de inspreker de heer Kerkhof te koppelen aan een nog te plannen themabijeenkomst over passend verbinden.


De commissie volgt het agendavoorstel inzake de wensen/bedenkingen omtrent het mobiliteitsplatform en vraagt de griffie de belanghebbende vervoerders uit te nodigen als insprekers voor de vergadering. Op voorstel van BvD splitst de commissie de bespreking in een deel over de vraag over het oprichten van de rechtspersoon en een deel over de wensen/bedenkingen. De politieke vragen hierbij zijn gesteld in de vergadering van 16 juni. De drie vragen van de heer Van Verk luiden: 1. Is de gekozen oplossing de meeste voor de hand liggende vorm en bereikt deze vorm inderdaad de beoogde efficiency?; 2. Zijn er andere vormen denkbaar met minder overheidsbemoeienis die hetzelfde doel bereiken en is er überhaupt sprake van een probleem en zo ja, hoe zit dit probleem er financieel en inhoudelijk uit?; 3. Wat is de opvatting van de uitvoerders en ontvangers van deze stap? Mevrouw Wemmers heeft twee vragen gesteld: 1. Wat zijn de kosten?; 2. En hoe verhalen die zich tot de bijdrage van de gemeente en is er een vergoeding vanuit het SCD nodig om het kostendekkend te krijgen?


De commissie besluit het bespreekpunt Right to Challenge naar 30 augustus te verplaatsen. De commissie besluit bespreekpunt Wijk voor Wijk naar 30 augustus te verplaatsen, waarbij de raadsinformatiebrief participatiebestek, RIS 1747985 wordt betrokken. De commissie besluit 13 september tot een cultuuravond te maken. Het bespreekpunt over RTV Dordrecht wordt verplaatst naar 13 september, de directeur wordt uitgenodigd als inspreker voor een brede discussie en krijgt maximaal een kwartier spreektijd. De themabijeenkomst Discriminatie wordt verplaatst naar de volgende cyclus. De commissie vraagt de griffie om voor volgende week te agenderen dat de commissie een knoop doorhakt over de planning van de thema-avonden.


 

6

min
Besluit

Dhr. Schuiten (fractie D66) vraagt het college de volgende twee vragen: 1. In hoeverre voorziet het Dordrechtse college problemen omtrent de strijd tussen aanhangers van de Turkse president Erdogan en de Prediker Gulen?; 2. Indien het college problemen voorziet, zijn hier maatregelen op getroffen?

7

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Commissiegriffier: G.L.H. Corten