Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581689
Aanvang-sluiting 31-05-2016 20:00 - 31-05-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 31 mei 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Geerts deelt mede dat er nog enkele plaatsen vrij zijn voor de bijeenkomst aanstaande donderdag. Aanmelding kunnen uiterlijk donderdagochtend door worden gegeven bij mevrouw Geerts. De voorzitter stelt de commissie voor de agenda te wijzigen en direct te starten met agendapunt 8 gevolgd door agendapunten 9 tot en met 13. De commissie besluit dit voorstel over te nemen.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De conceptagenda van 21 wordt gewijzigd. Mogelijk zullen zich voor die avond veel insprekers melden over het onderwerp van de kleine subsidies. Hier dient rekening mee gehouden te worden. Onder dit voorbehoud zal de agenda de volgende onderwerpen bevatten: De brief van wethouder Lambrechts over de ontwikkelingen WMO (RIS 1714683), de beantwoording van de vragen ex artikel 40 over de subsidie RTV Dordrecht (RIS 1716245) en De raadsinformatiebrief inzake over het evaluatietraject Sportboulevard (RIS 1718970).

5

min
Besluit

De moties worden besproken. De motie Sport in Dordrecht geborgd kan worden afgevoerd.


De moties Sociaal Wijkteam in de wijk, Doorontwikkeling Sociale Teams en Ontwikkeling Servicepunten mogen niet afgevoerd worden. Onder andere de zichtbaarheid, een goede spreiding, een goede visie en de inzet van de werkmakelaar komen onvoldoende van de grond.


De motie eenzaamheid mag niet worden afgevoerd. Tijdens de bespreking vorige week van de raadsinformatiebrief zijn enkele actiepunten toegezegd. Deze dienen eerst uitgevoerd te worden. Uit de besluitenlijst van 24 mei: De wethouder heeft aangegeven te komen met een sociale investeringsagenda bij de kadernota. Daarbij wordt meegenomen wat de gevolgen zullen zijn van het verhogen van de frequentie van de huisbezoeken. Zeker voor de groep met een verhoogd risico op eenzaamheid. De financiering van projecten ter bestrijding van eenzaamheid wordt meegenomen in het nieuwe subsidiekader wat ook bij de kadernota behandeld zal worden. Ook de mogelijkheden voor het uitreiken van een kaartje met gegevens waar mensen terecht kunnen, wordt door de wethouder nader bekeken. De commissie benadrukt belang te hechten aan één integrale visie met een bijbehorend plan van aanpak. Mevrouw Catsburg geeft aan dat de actiepunten zoals toegezegd bij behandeling van de raadsinformatiebrief eenzaamheid nog toegevoegd dienen te worden.


Ook de motie Behoud Stichting Wijk voor Wijk kan niet worden afgevoerd.


De toezeggingen worden besproken. De toezegging gewijzigde verordening jeugdhulp gemeente Dordrecht mag worden afgevoerd. De toezeggingen inzake de DG&J mogen niet afgevoerd worden. Vanuit BvD zullen nieuwe artikel 40 vragen gesteld worden omdat de beantwoording onvoldoende is. De toezegging inzake parkeren bij Kunstmin mag worden afgevoerd.

6

min
Besluit

De commissie stelt dat stukken niet worden geagendeerd wanneer zij niet ontvangen zijn. Het verzoek wordt afgewezen.

7

min
Besluit

De commissie stelt dat stukken niet worden geagendeerd wanneer zij niet ontvangen zijn. Het verzoek wordt afgewezen.

8

min
Besluit

De heer Rovers stelt enkele vragen inzake voetbalvereniging Dubbeldam aan de wethouder. Is het college het met ons eens dat we de club verplicht zijn op zeer korte termijn heldere nieuwe kaders te bieden voor zijn toekomst? Zijn die kaders er voor de bespreking van de kadernota? Als de club niet mag of kan verhuizen, wat is dan de bedoeling? Dient er in de visie van het college tot verbouw of nieuwbouw overgegaan te worden bij deze club? De wethouder geeft aan dat deze vragen doorgegeven worden aan wethouder Reynvaan. Mevrouw Nijhof heeft twee vragen. De eerste betreft kinderen die zonder gesloten machtiging van de rechter in een gesloten inrichting zitten. Mevrouw Nijhof wenst een reactie hier en vraagt welke verantwoordelijkheden de plaatsers in deze zaak dragen. Daarnaast vraagt mevrouw Nijhof naar het convenant water ter voorkoming van het afsluiten van NUTS-voorzieningen. Tijdens de meeloopmiddag bij het sociale team heeft ze begrepen dat er toch mensen worden afgesloten. Wat is het convenant dan waard? De beantwoording op deze vragen zullen per mail gedeeld worden.

STUKKEN TER BESPREKING

9

Agendapunten 9 tot en met 13 worden gezamenlijk behandeld. De politieke vragen hierbij, gesteld door PvdA, luiden: Strookt het beeld dat de rapportages geven naar ons idee met de werkelijkheid? Blijven we binnen de gegeven kaders? Bereiken we de doelen die we hebben gesteld?

Vanuit de commissie is aangegeven met nadruk de onderwerpen:
- Veilig Thuis,
- 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan,
- de verbinding met de huisartsen,
- preventie,
te willen bespreken.

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de raadsvergadering van 15 juni 2016 te sturen.

10

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de raadsvergadering van 15 juni 2016 te sturen.

11

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de raadsvergadering van 15 juni 2016 te sturen.

12

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de raadsvergadering van 15 juni 2016 te sturen.

13

min
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving naar de raadsvergadering van 15 juni 2016 te sturen.

14

De agendapunten 14 en 15 worden gezamenlijk behandeld.

De politieke stelling van de fractie GroenLinks en mede namens de SP luidt: "De Popcentrale is in staat een onafhankelijk muziekpodium/muziekcafé in het Energiehuis te zijn".

min
Besluit

De commissie geeft aan deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Vanuit het college zal voor de zomer een notitie naar de raad gestuurd worden over de inrichting van cultuureducatie in Dordrecht. Bij behandeling van deze notitie wordt voorgesteld dat een presentatie gehouden zal worden over de stand van zaken van de popcentrale. Hierbij zullen de initiatiefnemers van het idee popcentrale 3.0 uitgenodigd worden.

15

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de beantwoording. Vanuit het college zal voor de zomer een notitie naar de raad gestuurd worden over de inrichting van cultuureducatie in Dordrecht. Bij behandeling van deze notitie wordt voorgesteld dat een presentatie gehouden zal worden over de stand van zaken van de popcentrale. Hierbij zullen de initiatiefnemers van het idee popcentrale 3.0 uitgenodigd worden.

16

min
Besluit

Mevrouw Koene vraagt of de griffie kan aangeven waarom op brieven andere kenmerken staan dan de RIS nummer die we verder terug zien?

17

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: M.J. Geerts