Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving - Locatie: Sociaal Team Centrum, Bankastraat 10 te Dordrecht

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving - Locatie: Sociaal Team Centrum, Bankastraat 10 te Dordrecht

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving - Locatie: Sociaal Team Centrum, Bankastraat 10 te Dordrecht
Vergadernummer 1581665
Aanvang-sluiting 26-04-2016 20:00 - 26-04-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 26 april 2016 zal plaatsvinden bij Sociaal Team Centrum, Bankastraat 10 te Dordrecht (gebouw De Driesprong), aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Lambrechts deelt mede dat het rapport inzake verwarde personen van de veiligheidsalliantie is verschenen. Dit rapport wordt op Drechtsteden-niveau besproken. Bram van Hemmen heeft aangeboden dit toe te lichten in de Drechtraad. De commissie neemt hier kennis van. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

4

min
Besluit

De agenda's worden besproken. BvD stelt voor om op 17 mei verder te gaan met de zorgdossiers indien deze avond onvoldoende tijd en aandacht besteed kan worden aan het lokale deel. De commissie besluit deze dossiers de 17de te agenderen. Op 17 mei zal een extra agendadeel worden toegevoegd


Op 24 mei wordt toegevoegd de bespreking van de brief Sterrenburg voor Sterrenburgers/Stadspolders voor Stadspolders. De politieke vraag bij dit stuk zal op 17 mei in de commissie worden gedeeld en beoordeeld. Ook de jaarstukken worden onder voorbehoud ter bespreking toegevoegd op 24 mei. Gewacht wordt op de advisering vanuit de Commissie Bestuur en Middelen. Tijdens het agendadeel van 17 mei zal dit agendapunt wederom besproken worden.


De commissie besluit het agendadeel van 31 mei te laten vervallen, gelet op het sprekersplein in juni.


De open voorraad wordt doorgenomen.


De fractie GL wenst graag een stand van zaken te ontvangen inzake RIS 1579728. De commissie besluit de dossiers RIS 1573571, 1587753, 1371009 en 1066164 van de lijst te halen. RIS dossiers 1609425 en 1488729 te agenderen bij de zorgdossiers op 17 mei 2016. De fractie BvD vraagt wanneer het tweede deel van passend verbinden plaats zal vinden RIS dossiers 1578698 en 1571624. Dit onderwerp zal meegenomen worden in het agendadeel van 17 mei aanstaande.


 

5

min
Besluit

De moties moeten nog blijven staan. Het overzicht komt na het meireces terug met een voorstel vanuit PvdA inzake de sociale teams.


De toezeggingen kunnen niet worden afgevoerd. De fractie BvD geeft aan dat de beantwoording niet voldoet. De vragen zijn onvoldoende beantwoord. Er komt een tweede ronde artikel 40 vragen. De commissie besluit de toezeggingen aan te houden. Te zijner tijd zullen deze stukken gevoegd worden bij de beantwoording van de nieuwe vragen.

6

min
Besluit

Op 17 mei zal de commissie besluiten of de agendering van dit onderwerp op 24 mei doorgang zal vinden.

7

min
Besluit

De fractie BvD vraag hoe omgegaan zal worden met de gelden die terugvloeien vanuit de WMO. Ongeveer de helft van de gelden vloeit terug. Wethouder Lambrechts geeft aan dat dit onderwerp in de collegeconferentie gesproken zal worden. Vanuit het college worden voorstellen gedaan. Wethouder Lambrechts geeft aan in de Drechtraad te zullen komen met een  voorstel inzake de eigen bijdrage.


De fractie CDA heeft schriftelijk vragen gesteld bij de wethouder. Het betreft de zorg die is geuit omdat mogelijk mensen in mei al geen zorg meer konden bieden omdat de plafonds bereikt zouden zijn.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Bijgevoegd zit het programma van deze avond. De presentaties zullen vrijdag toegestuurd worden ter voorbereiding. Het is nadrukkelijk de bedoeling van deze avond om inzicht te geven in de beschikbare sturingsinformatie voor de raad. Heel kort gezegd: welke informatie is er (of komt er beschikbaar) en waar kan de raad op gaan sturen. En voldoet deze informatie aan de verwachtingen van de raad?

min
Besluit

Tijdens de transitieavond wordt middels een aantal presentaties inzicht gegeven in de stand van zaken omtrent de dossiers werk, zorg en jeugd. Het OCD heeft een heleboel onderzoek uitgevoerd en bijna alle gegevens zijn bekend. Deze zijn ook terug te vinden in de monitor 3D waarin voor Dordrecht is weergegeven wat de stand van zaken is. Deze is te vinden op https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/publicaties/welzijn-en-zorg.


Op 17 mei wordt een vervolg gegeven aan deze avond waarop inhoudelijk op deze dossiers ingegaan zal worden. De fractie D'66 geeft aan dat deze avond zich moet toespitsen op de dilemma's die er liggen. De fractie PvdA wil verder bespreken in hoeverre de geformuleerde doelstellingen worden gehaald en wat is de financiële stand van zaken. Voor 10 mei worden de politieke vragen per mail ingediend ter voorbereiding op 17 mei.

9

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de betrokkenen voor de informatie zoals die deze avond is verstrekt.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CA van Verk
Gespreksleider: M.P.P.M. Merx
Portefeuillehouder: E van de Burgt / CML Lambrechts
Commissiegriffier: M.J. Geerts