Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581567
Aanvang-sluiting 22-03-2016 20:00 - 22-03-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 22 maart 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De planning voor de behandeling van de kwartaalcijfers van de serviceorganisatie jeugd wordt door de griffie verspreid. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Vanuit het CDA en GroenLinks wordt aangegeven dat agendapunt 11 een enigszins achterhaalde raadsinformatiebrief betreft. Voorstel is om deze te agenderen tegelijk met de uitvoeringsagenda. Deze uitvoeringsagenda staat bij de nieuwe behandelvoorstellen. BetervoorDordt steunt dit voorstel. PvdA geeft aan de stukken separaat te willen behandelen. De commissie besluit dit agendapunt af te voeren en opnieuw te agenderen tegelijk met de uitvoeringsagenda.

2

min
Besluit

De heer Van Verk geeft aan dat hij bij punt 1 heeft opgemerkt dat het onderwerp cultuureducatie naar 6 april verzet zou worden. Gelet op de agenda voor april, is dit voorstel niet langer noodzakelijk. Er zijn verder geen opmerkingen over de besluitenlijst en de commissie stelt deze vast.

4

min
Besluit

De commissie stelt de agenda gewijzigd vast. Het onderwerp cultuureducatie wordt toegevoegd aan de agenda van 19 april 2016. De commissie benadrukt nogmaals dat ze een onderlegger over dit onderwerp wensen te ontvangen.

5

min
Besluit

De heer Van Verk verzoekt de griffie de moties omtrent de sociale teams te clusteren en dan opnieuw dit overzicht te bespreken. het overzicht komt dus terug.

6

min
Besluit

Over de lijst met toezeggingen zijn geen opmerkingen.

7

min
Besluit

De heer Rovers geeft aan dat hij signalen ontvangt dat door de opgelegde korting er onvoldoende continuïteit van jeugdhulp is te verwachten op korte termijn. Het moet niet zo zijn dat de jeugdhulp tot stilstand komt. Hij vraagt het college of zij bekend zijn met het ontstaan van de wachtlijsten bij de jeugdhulpaanbieders. Daarnaast wil de heer Rovers weten wat het plan is voor de Dordtse klanten. Verloopt de contractering goed? Er zijn instellingen die per 1 december een contract hadden moeten hebben, vraag is ook of ze deze ook hebben.


De voorzitter geeft aan dat deze vragen technisch van aard zijn en stelt dan ook een schriftelijke beantwoording voor.


Mevrouw Nijhof vraagt naar de evaluatie van de cliëntenondersteuning door MEE. Sinds 1 januari wordt cliëntenondersteuning door MEE uitgevoerd. Er heeft ook deels een evaluatie plaatsgevonden. Mevrouw Nijhof geeft aan dat er signalen zijn dat cliëntenondersteuning aan Jeugd en ook binnen de WMO niet goed verloopt. Wanneer zal er een evaluatie plaatsvinden om te bekijken of MEE de cliëntenondersteuning ook kan blijven uitvoeren?


De wethouder geeft aan hier schriftelijk op terug te komen.


Mevrouw Nijhof geeft ook aan te willen weten wanneer het contract met MEE verloopt.


Ook hier komt de wethouder op terug.

STUKKEN TER BESPREKING

8

Op verzoek van BVD, PvdA en VSP wordt deze RIB besproken met de volgende vragen. Wordt er met voldoende instellingen (zoals daar is Stedin) samengewerkt om signalering goed op te pakken? En is een convenant voldoende om dit voor elkaar te krijgen (ook in relatie met een eerder convenant dat met de huisartsen was afgesloten)?.

min
Besluit

De commissie bespreekt de samenwerkingsafspraken. Beter voor Dordt geeft aan dat met de woningcorporaties afspraken zijn gemaakt. Vraag is ook dit ook niet breder getrokken moet worden naar bijvoorbeeld de NUTS-sector. PvdA wil graag weten of de sociale teams uitgerust zijn om de meldingen die zij ontvangen verder te verwijzen. Het betreffen vaak Multi-problematiek gezinnen. De VSP sluit hier op aan en vraagt of de sociale teams inderdaad deze positie moeten hebben. Gemeentenbelangen Dordrecht wil graag ook kijken naar de zorgverzekeraars om te zien of er ook met hen afspraken gemaakt kunnen worden. Vanuit de CU/SGP wordt aangegeven dat er inderdaad aandacht moet zijn voor andere Nutsbedrijven, vooral bij gezinnen met kinderen. Daarnaast vinden zij de positie van de sociale teams in deze juist goed. D'66 wil graag weten of er ook inzicht is over de gevallen waarin het systeem faalt. De commissie vraagt de wethouder zich in te blijven zetten om afspraken met de Nutsbedrijven en zorgverzekeraars te maken. De heer Van Verk voegt hier de banken aan toe. Dit om mensen met een koopwoning die in de problemen dreigen te raken tijdig te kunnen opvangen.


De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisgeving naar de raad van 12 april 2016 te sturen.

9

Op 26 januari 2016 heeft de VSP in de commissievergadering aangegeven graag dit onderwerp te willen bespreken. Hiertoe heeft de commissie ook besloten. Vraag hierbij is wat de stand van zaken nu is.

min
Besluit

De VSP wil graag op een drietal punten de mening van de commissie horen.


De eerste betreft ouderen in verzorgingstehuizen. Er komen signalen dat mensen soms terug in de kast gaan als zij in een verzorgingshuis gaan wonen. Wie herkent dit en wat kan middel zijn om dit te keren? Daarnaast wil de VSP beginnen bij jongeren. In het onderwijs is voldoende aandacht voor gelijkheid van iedereen. Maar op dit onderwerp kan de gemeente mogelijk zelf nog meer doen. Wie moet contact hebben met de schoolbesturen of is dit een onderwerp om net als raad in de klas te behandelen? Waarvan denken wij dat het een goede manier is om aandacht te vragen over dit onderwerp op scholen. Het laatste onderwerp is veiligheid, discriminatie en mishandeling. Er bestaat een meldpunt roze in blauw, wat verwachten wij op dit punt. Dit meldpunt is maar beperkt bekend. Het CDA geeft aan achter de genoemde onderwerpen van de VSP te staan. Zij willen graag inzetten op ambassadeur en het bespreekbaar maken van dit onderwerp. Beter voor Dordt geeft aan dat de weg van uitvoering ingezet door de wethouder wordt gesteund en dat er wel degelijk stappen zijn gezet. Vraag van de commissie is wel of het doel bereikt wordt. De commissie pleit voor het bespreekbaar maken en houden van dit onderwerp, hierbij inzetten op onze eigen communicatiemiddelen. De commissie wenst een nulmeting te houden en inzicht te krijgen in de besteding van de financiële middelen.


De wethouder geeft aan dat voor de kadernota een raadsinformatiebrief volgt met zowel inzicht in de inhoudelijke inzet als inzicht in de financiën.

10

De commissie besluit deze Raadsinformatiebrief te bespreken op verzoek van PvdA en GL.  Politieke vraag PvdA: Hoe verklaren we de grote discrepantie tussen cijfers uit het land en de gemeente Dordrecht? Politieke vraag GL : Moeten we als gemeente nog extra inzetten naast wat ons via de wettelijke taken gevraagd wordt?

min
Besluit

De PvdA geeft aan dat uit de raadsinformatiebrief blijkt dat veel anti discriminatiebeleid in het inclusief beleid is opgenomen. De raadsinformatiebrief geeft geen echt antwoord op de vraag. Alles blijft aan de oppervlak en er komen veel cirkelredenaties in terug. Er wordt geen actief beleid gevoerd. Ook GroenLinks wil dat de gemeente niet achterover gaat leunen. Dit onderwerp moet aangepakt worden en ook GroenLinks mist een actief beleid. De C'/SGP geeft aan dat de cijfers lastig te duiden zijn en vraagt naar de cijfers voor  2015. Zij pleiten voor het investeren in jongeren. PvdA wil weten hoe de verhouding binnen de gemeente Dordrecht is? Is de gemeente een gekleurde werkgever? De wethouder geeft aan dit uit te willen zoeken maar dat het niet meer is toegestaan dit te registeren. De commissie besluit op aangeven van Beter voor Dordt om bij de volgende rapportage de mensen van Radar uit te nodigen en ook iemand van de politie. Mogelijk kan dan de discrepantie tussen de cijfers worden verklaard.


De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raadsvergadering van 12 april 2016 te sturen.


 

11

Op verzoek van CDA en BvD besluit de commissie deze raadsinformatiebrief te bespreken. 

De stelling hierbij luidt: de motie is onvoldoende en niet naar tevredenheid van de raad ingevuld.

min
Besluit

Dit agendapunt zal op 19 april behandeld worden.

12

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

13

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / CML Lambrechts
Commissiegriffier: M.J. Geerts