Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581551
Aanvang-sluiting 15-03-2016 20:00 - 15-03-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 15 maart 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er is geen onderlegger opgeleverd voor agendapunt 8 inzake cultuureducatie. Er wordt voorgesteld dit onderwerp van de agenda te halen. De commissie geeft aan op korte termijn dit onderwerp te willen agenderen. Er wordt gewacht op een onderlegger waarin de stand van zaken wordt weergegeven en mogelijk informatie over cultuureducatie in andere gemeenten.  Dit verzoek zal aan de heer Sleeking worden doorgegeven.

2

min
Besluit

Mevrouw Nijhof vraagt naar de politieke vraag voor de bespreking in de raad van 29 maart zoals weergegeven bij de verordening Beschermd wonen. Zij geeft aan dat er alleen gesproken wordt over de toepassing van de zelfredzaamheidsmatrix. Maar er was ook nog een andere aanleiding om dit stuk te bespreken. De heer Van Verk geeft aan dat inderdaad gesproken is over de toepassing van de zelfredzaamheidsmatrix. Daarop volgt de voorzitter aan dat het tweede bespreekpunt gaat over de positie van de cliënt in verhouding tot artikel 2.3, artikel 2.6 en artikel 3.2. De commissie concludeert dat hiermee de bespreekpunten voor de raad compleet zijn.

3

min
Besluit

Mevrouw Nijhof vraagt het college naar de participatieprojecten Sterrenburgers voor Sterrenburgers en Stadspolders voor Stadspolders. Deze zouden stoppen per 1 april. Is het college hiervan op de hoogte? Ze geeft aan dat  deze projecten het voorbeeld van bewonersparticipatie met een maatschappelijk verantwoord doel zijn , namelijk de eenzaamheid van ouderen bestrijden. Bent u bereid om te onderzoeken wat hiervan de reden is en eventueel te kijken of het mogelijk is deze projecten te behouden?


De wethouder geeft aan er contact is geweest met de twee oprichters van deze projecten. Het is waar dat zij zich terug zullen gaan trekken. Er zal nog een vervolggesprek plaatsvinden. Dat betekent echter niet automatisch dat de projecten stoppen. Het project voor Sterrenburg zal gewoon doorgaan. Hij geeft aan dat er meer informatie hierover naar de commissie gestuurd zal worden. De heer Van Verk hoort dan ook graag van de wethouder iets meer over de achtergrond of het voornemen van de initiatiefnemers om te stoppen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Agendapunten 4 en 5 worden gezamenlijk behandeld.

Op verzoek van PvdA, GroenLinks en SP wordt dit plan besproken. De politieke vraag hierbij luidt: Wat is de reden dat het programma 'onderzoek gezondheidsrisico per wijk in Dordrecht  is verdwenen'. De GGDD of DG&J heeft tijdens het vorig college hier aandacht voor gehad maar zocht financiering. Gaan wij als raad hier geld voor vrijmaken of heeft de dienst hier eigen voorzieningen voor?

min
Besluit

De commissie besluit het voorstel (RIS 1646297) inzake de regionale nota gezondheidsbeleid als hamerstuk naar de raad van 29 maart 2016 te sturen. De commissie besluit het meerjarenbeleidsplan RIS 1622899 voor kennisgeving aan te nemen.  

5

Op verzoek van D'66 wordt deze nota besproken met als stellingname: De verhouding preventie en bescherming is oké. 

Dit wordt aangevuld door PvdA. De PvdA wil graag de relatie tussen de verschillende projecten die gedraaid worden of al gedraaid zijn bespreken. Het consortium zou ook een aantal zaken moeten doen maar deze zaken lijken heel sterk op hetgeen wat in de projecten gedaan is door de Dienst op het gebied van jeugd en gezondheid. 

De VVD wil aanvullen met de vraag: Geeft de nota voldoende waarborgen om de wettelijke taken die aan ons opgedragen zijn te kunnen uitvoeren.

min
Besluit

De heer Schuiten gaat in op de verhouding preventie en genezing. Hij komt tot de conclusie dat er voldoende preventief beleid is opgenomen in het plan. vraag is hoe dit op termijn gaat uitwerken. Op dit punt wil hij vinger aan de pols houden. Het gevoel wordt gewekt dat inzet op preventie werk, maar dit zal moeten gaan blijken. De heer Rovers geeft aan dat de Zorgverzekeringswet ook een aantal zaken regelt. Mevrouw Van Bekhoven stelt dat de uitvoering van de preventieve taken niet door de Dienst uitgevoerd moet worden. Zij horen een regierol te hebben. Mevrouw Nijhof geeft aan dat de wettelijke taken vanuit de Dienst gedekt worden, maar de Dienst voert ook niet wettelijke taken uit. Ook JGZ wordt betaald. Niet wettelijk taken dient JGZ uit te voeren. Waarom gebeurt dit niet? De heer van Verk vult dit aan. Andere taken van de JGZ worden door gemeente uitgevoerd. Vraag is of de Dienst enkel de wettelijke taken dient uit te voeren. In het plan lijkt de Dienst haar werkzaamheden steeds verder uit te breiden. De discussie richt zich verder op de vraag of de niet-wettelijke taken goed worden uitgevoerd door de Dienst. De heer Rovers vraagt of het aantal contactmomenten van de Dienst niet zijn verminderd als bezuiniging. Ook wil mevrouw Nijhof weten waar het onbestemde geld van de JGZ blijft. Dient dit niet terug te vloeien naar de gemeenten?


De portefeuillehouder geeft aan dat de Dienst geen op zichzelf staande entiteit is. Het is onze Dienst. De Dienst is momenteel op een bepaalde manier ingericht. Hier kunnen in de toekomst andere keuzes in gemaakt worden. Uit de recent getelde artikel 40 vragen zal blijken dat er geen dubbelingen zitten in het werk van JGZ en de Dienst. Volgend jaar zal een herijking van de JGZ plaatsvinden en kan gekeken worden nar de inrichting van het systeem.  Eventueel onbestemde middelen dienen inderdaad terug te vloeien naar de gemeenten. Dit punt zal verder uitgezocht worden.


De voorzitter concludeert dat de wethouder heeft toegezegd op een later moment vragen over de financiën te beantwoorden, de artikel 40 vragen over de scheiding van de taken, de algemene vraag over de reserves en het aantal contactmomenten te zullen beantwoorden binnen de standaard termijn van zes weken.  Daarnaast wil de commissie een avond organiseren over de mogelijkheden die er bestaan om een GR zo in te richten dat maatwerk per gemeente mogelijk is. De griffier wordt gevraagd dit op te pakken.


De commissie besluit het voorstel (RIS 1646297) inzake de regionale nota gezondheidsbeleid als hamerstuk naar de raad van 29 maart 2016 te sturen. De commissie besluit het meerjarenbeleidsplan RIS 1622899 voor kennisgeving aan te nemen.  

6

Agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk behandeld.

PvdA, D66 en BVD willen de raadsinformatiebrief bespreken.
Politieke vraag: Waar is deze tweede burap op gebaseerd nu de cijfers nog steeds ontbreken?

min
Besluit

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raadsvergadering van 29 maart 2016 te sturen (RIS  1580401) en de brief van de SO Jeugd (1570609) voor kennisgeving aan te nemen.

7

Deze brief zou besproken worden op de transitieavond van 8 december 2015. Wegens het vervallen van deze avond is besloten deze te betrekken bij agendapunt 6.

min
Besluit

Vooraf geeft de wethouder aan dat dit verouderde stukken zijn. Om in het vervolg te voorkomen dat stukken laat worden besproken, stelt hij voor een planning te maken zodat ieder kwartaal een avond gereserveerd wordt in de commissie voor de bespreking van stukken vanuit de SO Jeugd. De commissie gaat akkoord met dit voorstel. De commissiegriffier pakt dit op met de betreffende ambtenaar. Verder geeft de wethouder aan dat er over twee weken een raadsinformatiebrief over Veilig Thuis in college wordt behandeld. De nieuwe raadsinformatiebrief over SO komt 22 maart in de commissie via de nieuwe behandelvoorstellen en in mei komt er meer informatie over de serviceorganisatie en de Stichting.


Mevrouw Van Bekhoven geeft aan dat de stukken geen conclusie trekken over het dreigende tekort. Ook de heer Schuiten wil graag weten of bepaalde onderdelen minder geld hebben gekregen door het dreigende tekort en wat dit inhoudelijk heeft betekent. Mevrouw Nijhof hoort graag hoe omgegaan wordt met 18-plussers.  De Jeugdwet biedt mogelijkheden om ze binnen dat regime te houden. Ook vraagt ze naar de cliënten ondersteuning. De heer Boersma wil weten of alle herindicaties voor 1 oktober zijn afgegeven of dat deze allemaal ambtshalve zijn verleend. De heer Van Verk vraagt naar de overschrijding in LTA's. Zijn wij een regio met veel LTA's? Ten slotte vraagt mevrouw van Bekhoven of de keuzevrijheid voor bepaalde zorg is blijven bestaan ondanks dat een aantal aanbieders aan hun plafond dreigden te komen.


De wethouder geeft aan dat de keuzemogelijkheid is blijven bestaan.  In die gevallen waar zorg ook bij andere aanbieders verkrijgbaar was, dan is het niet verkeerd om te verwijzen. Dit altijd met een nee, tenzij. Bijvoorbeeld vanuit overtuiging. Een aantal risico's blijken verder mee te vallen. De PGB's vallen minder tegen dan was ingeschat. Wel blijkt de LTA situatie lastig. Er wordt opgemerkt dat mogelijk aanbieders zorg via de LTA laten regelen. Onderzoek moet uitwijzen of wij hier koploper in zijn.  Al met al laat de realisatie wel wat te kort zien maar niet de gehele risicoreserve hoeft aangesproken te worden. Op de vraag over de 18-plussers komt de wethouder de volgende keer terug. Ook de herindicaties worden nog nagekeken. Veel is ambtshalve verleend.


Vervolgens gaat de discussie in op de ingreep die is gepleegd en hoe dit zich verhoudt tot keuzevrijheid voor zorg. De wethouder gefet aan geen negatieve berichten te hebben ontvangen hierover. Ook wordt besproken of zorg in natura is aangeboden of enkel PGB. Ook dit zal later weer terugkomen.
Ook de doorontwikkeling naar de voorkant, naar preventie zal in een later stadium terugkomen.


Mevrouw Catsburg vraag tenslotte naar de inspectie die is geweest bij Veilig Thuis. De verklaring van Veilig Thuis over de zes punten die zijn genoemd zal met de raad gedeeld worden.


De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raadsvergadering van 29 maart 2016 te sturen (RIS  1580401) en de brief van de SO Jeugd (1570609) voor kennisgeving aan te nemen.

8

Cultuureducatie (1655213)

min
Besluit

De commisie besluit dit onderwerp te verdagen naar een nader te bepalen commissievergadering.

9

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: M.J. Geerts