Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581542
Aanvang-sluiting 08-03-2016 20:15 - 08-03-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 maart 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De commissie stelt de agenda gewijzigd vast. De agendapunten 8 en 9 inzake de sociale teams worden voor de agendapunten 5 en 6 worden behandeld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 9 februari 2016 vast. Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer Schuiten of de motie inspraak 2.0 nu bij Bestuur en Middelen is ondergebracht. De commissiegriffier zal dit nagaan.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De heer Van Heerikhuize (contract manager SDD) zal een presentatie verzorgen over de Dordtse situatie met betrekking tot beschermd wonen. Hierbij wordt bijvoorbeeld ingegaan op het aantal cliënten, de locaties en faciliteiten.

Ook het rapport van de commissie Dannenberg zal middels een presentatie worden toegelicht. De spreker is dhr. P.J. van Delden (bureau Andersson, Elffers, Felix). De heer Van Delden is in 2015 projectsecretaris gewest van de commissie Dannenberg.

min
Besluit

De heer Van Delden start zijn presentatie met een kort filmpje over beschermd wonen. Daarna gaat hij in op het rapport dat de commissie Dannenberg heeft gepubliceerd. Hieruit blijkt dat transitie naar integratie van beschermd wonen in de samenleving vraagt om goede randvoorwaarden. De condities die de gemeenten hiervoor moeten stellen zijn uitermate belangrijk. Hierna geeft mevrouw Den Ouden in een korte presentatie aan welke cijfers er bekend over de Dordtse situatie. De gemeente is nu 1 jaar verantwoordelijk voor deze zorg. De cliënten zijn in beeld gebracht. Eventuele trends zullen nu moeten gaan blijken. De voorzitter concludeert dat vragen aan mevrouw Den Ouden via de griffie gesteld kunnen worden. Deze zullen gedeeld worden met de commissie.

5

Aangezien deze verordening is nagezonden is op 9 februari in de commissie afgesproken deze terug te laten komen op 8 maart.

min
Besluit

De commissie bespreekt de aanpassingen aan de verordening. De PvdA geeft een aantal zorgpunten aan. Zo zijn er een aantal bepalingen opgenomen waarin een en/of bepaling staat. Deze beperken mogelijk de keuzevrijheid van de cliënt. Daarnaast bestaan er zorgen over de nieuwe procedure voor de aanvraag van PGB's. De nieuwe verordening lijkt nog meer drempels op te werpen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de rol en inbreng van de WMO-adviesraad. Wordt deze proactief betrokken bij bijvoorbeeld de totstandkoming van deze verordening. Ook zijn er zorgen of er geen mensen tussen wal en schip vallen door de wijze waarop de verordening nu bepaalde groepen uitsluit.  GroenLinks vraagt of deze verordening niet te veel uitgaat van de financiën in plaats van kwalitatief goede zorg. Verder wordt gesproken over de groep mensen die nu nog op straat leeft, hoe kunnen deze mensen gevonden worden. Gemeentenbelangen Dordrecht vraagt de commissie naar hun visie op het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix als instrument bij de uitvoering van deze zorg. De commissie reageert wil hier graag verder over spreken.


De commissie besluit de verordening te bespreken in de raadsvergadering van 29 maart 2016. De bespreking zal zich richten op het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix als instrument. Dit wordt aangevuld met de bespreking van artikel 2.3 in relatie tot artikel 2.6 en artikel 3.2. Het gaat dan met name om de positie van de cliënt en eventuele ondersteuning of familie bij de aanvraag en verdere procedure.

6

Agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk behandeld.

Op verzoek van PvdA, GroenLinks en SP wordt dit plan besproken. De politieke vraag hierbij luidt: Wat is de reden dat het programma 'onderzoek gezondheidsrisico per wijk in Dordrecht  is verdwenen'. De GGDD of DG&J heeft tijdens het vorig college hier aandacht voor gehad maar zocht financiering. Gaan wij als raad hier geld voor vrijmaken of heeft de dienst hier eigen voorzieningen voor?

min
Besluit

Dit onderwerp is verdaagd naar de vergadering van 15 maart aanstaande. Het zal dan als eerste inhoudelijke onderwerp geagendeerd worden. Mocht de agenda van de 15de wederom niet afgehandeld kunnen worden, dan beslist de commissie op dat moment of er gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om uit te wijken naar een extra vergadering op 6 april aanstaande.

7

Op verzoek van D'66 wordt deze nota besproken met als stellingname: De verhouding preventie en bescherming is oké. 

Dit wordt aangevuld door PvdA. De PvdA wil graag de relatie tussen de verschillende projecten die gedraaid worden of al gedraaid zijn bespreken. Het consortium zou ook een aantal zaken moeten doen maar deze zaken lijken heel sterk op hetgeen wat in de projecten gedaan is op het gebied van jeugd en gezondheid. 

De VVD wil aanvullen met de vraag: Geeft de nota voldoende waarborgen om de wettelijke taken die aan ons opgedragen zijn te kunnen uitvoeren.

min
Besluit

Dit onderwerp is verdaagd naar de vergadering van 15 maart aanstaande. Het zal dan als eerste inhoudelijke onderwerp geagendeerd worden. Mocht de agenda van de 15de wederom niet afgehandeld kunnen worden, dan beslist de commissie op dat moment of er gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om uit te wijken naar een extra vergadering op 6 april aanstaande.

8

Agendapunten 8 en 9 worden gezamenlijk behandeld.

Mevrouw Mous wil graag voorafgaand aan deze bijeenkomst van de wethouder een toelichting op de vraag of deze teams taken op zich nemen die daar niet thuishoren. Zij noemt als voorbeeld voedselverstrekking in het weekend. Moeten de teams deze taken op zich nemen of moeten zij meer samenwerking zoeken met reeds bestaande initiatieven zoals bijvoorbeeld de Voedselbank?

min
Besluit

Zie besluit in RIS dossier 1646325.

9

De commissie besluit op verzoek van PvdA deze raadsinformatiebrief  te bespreken. BvD steunt dit verzoek. De stelling name luidt: de raadsinformatiebrief geeft aan dat er sprake is van nieuwe spreiding maar niet van uitbreiding van de teams. Dit is niet gebaseerd op objectiveerbare gegevens.

min
Besluit

De commissie bespreekt de stand van zaken van de sociale teams. De vraag wordt nadere geformuleerd en luidt: doen de teams wat ze moeten doen en kunnen ze dat?


De commissie spreekt uit dat ze de inzet van de teams zeer waarderen. Wel zijn er zorgen over de kwaliteit. Met name de vraag of tijdig wordt doorverwezen en er dus goed de smanewerking wordt gezocht met andere zorgaanbieders. Er zijn verschillen te onderscheiden per team. De splitsing van teams heeft niet geleidt tot het aantrekken van meer capaciteit. Er zijn zorgen over de werkdruk. Daarnaast wordt gesproken over de wijze waarop de teams zorg mijdende cliënten weet te vinden.


De commissie besluit dat de raadsinformatiebrieven ter kennisname kan worden aangenomen.

10

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: CML Lambrechts
Commissiegriffier: M.J. Geerts