Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581531
Aanvang-sluiting 09-02-2016 21:30 - 09-02-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 09 februari 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 21.30 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Lambrechts, Van den Hout, Catsburg, Stolk, Edenburg, Van Bekhoven, Mous, Wemmers, Nijhof, Koene (voorzitter) en Geerts (commissiegriffier) en de heren Van der Linden, Kerseboom, Boersma, Van Verk, Hofman, Schuiten, Rovers, Roggekamp, Van Antwerpen.


Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter bespreking

2

min
Besluit

De commissie bespreekt de aanbevelingen van het Rekenkamer rapport. Hierbij worden enkel vragen aan de Rekenkamercommissie gesteld onder andere over de wijze waarop zij het proces hebben ervaren, of er breder gekeken is dan enkel de eigen regio en over de informatie die de raad echt nodig heeft. De heer Kerseboom geeft vanuit het perspectief van de Rekenkamercommissie antwoord op de vragen. Daar richt het debat zich op de informatievoorziening vanuit het college en wordt met beide portefeuillehouders gesproken. Hierbij komt aan bod dat er informatie is maar niet altijd de informatie waar de raad om vraagt. De gelaagdheid in de organisaties maakt het lastig om de gewenste informatie te verstrekken. Bovendien moest ten tijde van het onderzoek ook veel informatie nog beschikbaar komen. Mevrouw Lambrechts stelt de commissie voor om in april een themabijeenkomst te organiseren waarbij de onderzoeken die momenteel worden uitgevoerd worden besproken. Hierbij zal door het Onderzoekscentrum Drechtsteden waar mogelijk duiding worden gegeven aan de uitkomsten zodat voor Dordrecht inzichtelijk is welke rode draden er zijn en hoe we er als stad voor staan. De commissie gaat in op dit aanbod. De heer Van Verk geeft hierbij aan dat hij verwacht dat de beloofde informatie er dan ook echt is. Anders zal hij met een motie van afkeuring komen.


De commissie besluit het rapport als hamerstuk te agenderen in de gemeenteraadsvergadering van 8 maart 2016.

Agendadeel

3

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

min
Besluit

De commissie besluit gehoor te geven aan dit verzoek en de verordening te agenderen in maart.

6

min
Besluit

Zoals per mail aangegeven was er een fout gemaakt in de concept-agenda's van maart. Mevrouw Lambrechts heeft aangegeven 15 maart niet aanwezig te zijn. Op 8 maart zal geen transitieavond gehouden worden. Deze wordt verplaatst naar 26 april 2016. De commissie besluit op 8 maart het onderwerp beschermd wonen inclusief het rapport commissie Dannenberg te behandelen. De griffier zal een nieuwe agenda opstellen.

7

min
Besluit

De commissie neemt de lijst met moties door.


De commissie besluit: moties M30 ontwikkeling servicepunten en M3a Doorontwikkeling sociale teams worden betrokken bij de bespreking van de raadsinformatiebrief spreiding van de sociale teams. Motie M16 Bewonersinitiatieven is nooit beantwoord en kan dus niet afgevoerd worden. Motie M23a Mantelzorgers en mantelzorgondersteuning en motie M13 compliment aan mantelzorgers te betrekken bij de bespreking van raadsinformatiebrief. Motie 13 Wijkteam in de wijk, dit stuk moet nog naar de raad komen. Motie M7 hoger beroepsonderwijs ontwikkelkansen blijft samen met de RIB (RIS 1641217) nog staan.


De moties M30 Jeugdzorg met een hoofdletter J, M1a Motie meer HBO, M36a Drechtwerk in de regio, M18b Jeugdhulp kunnen worden afgevoerd.

8

min
Besluit

De commissie besluit toezeggingen T1 en T2 conform voorstel af te voeren.

9

min
Besluit

Mevrouw Nijhof geeft aan vandaag een deel van de beantwoording op haar vragen over veilig thuis te hebben ontvangen. Deze wil ze graag delen met de raad. Ze vraagt de griffier hier zorg voor te dragen en vraagt het college of er nog meer antwoorden volgen. Wethouder Van der Linden geeft aan dat zodra er meer concrete informatie is, deze gedeeld zal worden met de raad.  


Mevrouw Stolk heeft het bericht ontvangen dat Internos failliet is verklaard. Is de wethouder hiervan op de hoogte?
Wethouder Lambrechts geeft aan hier nog niet van op de hoogte te zijn. Morgen heeft ze overleg met de SDD en zal dit dan meenemen. De wethouder geeft aan de commissie zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen als er meer informatie beschikbaar is.


Mevrouw Wemmers vraagt nogmaals naar de stand van zaken inclusief beleid nu dit in het VN verdrag is opgenomen. Wethouder Lambrechts geeft aan dat deze informatie volgt.

10

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit om 23.24 uur de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / H van der Linden
Commissiegriffier: M.J. Geerts