Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1581500
Aanvang-sluiting 13-01-2016 20:00 - 13-01-2016 20:30
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 13 januari 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,

 M.J.W.T. Hendrickx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat in een overleg tussen commissievoorzitters is afgesproken in de toekomst te werken met politieke stellingen in plaats van politieke vragen. Commissieleden wordt nog nadrukkelijker dan voorheen gevraagd om in een stelling (ik vind dat....) duidelijk te maken waarom je wilt dat iets op de agenda komt. Er zijn geen andere mededelingen. De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie stelt alle drie de agenda's gewijzigd vast. Op 19 januari behandelt de commissie het raadsvoorstel over de 'Sportraad nieuwe stijl' en de raadsinformatiebrief over 'Doe ff gezond'. De griffie wordt verzocht de 'Sportraad nieuwe stijl' te attenderen op deze vergadering.

Op 26 januari bespreekt de commissie het RKC-rapport 'Voor de (D)raad ermee' en de wethoudersbrief over de winterregeling 2015-2016 nachtopvang daklozen en de art. 40 vragen nachtopvang dak- en thuislozen.


De politieke vragen die hierover in de commissie van 8 december 2015 zijn geformuleerd, luiden:


Politieke vraag PvdA: Vinden wij de versobering van de regeling aanvaardbaar (nu de absolute temperatuur bepalend is ipv de gevoelstemperatuur).

Politieke vraag CU/SGP: Hoe ga je om met regiobinding met mensen die geen regiobinding hebben (bijvoorbeeld statushouders).


Op 9 februari besluit de commissie een agendadeel te agenderen en aansluitend in een gezamenlijke vergadering van de commissies Sociaal en Fysiek te vergaderen over het onderwerp Wonen in de Drechtsteden. Desgevraagd geven de dames Mous en Nijhof aan om samen met twee commissieleden Fysiek en de griffie deze themabijeenkomst voor te bereiden (na afloop van de vergadering is gebleken dat vanuit de commissie Fysiek de heer Tiebosch en mevrouw Jager aan de voorbereidingsgroep worden toegevoegd).  De geplande themabijeenkomst over de 3D's wordt uitgesteld en naar verwachting in maart 2016 geagendeerd. Naar aanleiding hiervan vraagt mevrouw Nijhof toestemming aan de commissie om de werkgroep die deze avond voorbereidt op korte termijn weer bijeen te roepen. De commissie stemt hiermee in.


Mevrouw Nijhof brengt de bestaande afspraak in herinnering dat er nog een vervolg op de themabijeenkomst over participatie en onderwijs van 27 oktober 2015 ingepland moet worden en dat Flexus hiervoor uitgenodigd dient te worden. Aangezien deze bespreking nog enige voorbereiding behoeft, besluit de commissie dit vervolg te agenderen in het eerste kwartaal van 2016. De commissie stemt in met het voorstel van mevrouw Nijhof dat zij de voorbereiding in samenwerking met de griffie oppakt.  


 

5

min
Besluit

Mevrouw Mous complimenteert de griffie met het document. Afgesproken wordt dat het overzicht in de commissie van 9 februari opnieuw wordt geagendeerd. Dan zal bij elke motie waarvan wordt voorgesteld deze af te voeren nog duidelijker omschreven staan waarom het voorstel is dat een motie kan worden afgedaan (bijvoorbeeld aangeven in welke commissievergadering een bepaalde mededeling is gedaan of vermelden in welk ris-dossier terug te vinden is dat aan de motie is voldaan et cetera).

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

7

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Commissiegriffier: M.J.W.T. Hendrickx