Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580236
Aanvang-sluiting 24-05-2016 20:00 - 24-05-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 mei 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter inventariseert wie van de commissieleden aanwezig is bij het werkbezoek aan HVC op 31 mei (Frantzen, vd Bergh, Tiebosch, Greve, Vroon, vd Vorm, Edenburg, Jager, Veldman). Wethouder deelt de stand van zaken mee naar het onderzoek naar de vervuiling op de Weeskinderendijk. Het onderzoek komt binnenkort beschikbaar en er zal een bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. De datum waarop die bijeenkomst plaatsvindt krijgen de commissieleden nog te horen. Vervolgens geeft wethouder vd Linden aan dat de uitritconstructie in de Bankastraat binnenkort wordt aangelegd. Omdat niet alle gevraagde stukken voor agendapunt 8 (Merwedestraat-Oranjelaan) beschikbaar zijn, wordt dit punt doorgeschoven naar 21 juni. De commissie verzoekt om dan ook inzicht te geven in de kosten die gemoeid zouden zijn met een verbreding van de Prins Hendrikbrug. De commissie merkt op dat ze in het vervolg graag schriftelijk een meldingen zouden krijgen als de termijnen of de gemaakte afspraken niet gehaald worden.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De fractie GroenLinks stelt een vraag over de inrichting van de tuin van het Onderwijsmuseum. Wethouder Sleeking geeft aan dat er veel ambitie maar weinig geld is. De wethouder doet de suggestie aan de commissieleden om bij de behandeling van de Kadernota met een initiatief / een gebaar te komen. De fractie PvdA stelt een vraag over de overlast / rook bij houtstook. Op dit punt is recent ook een motie van twee gemeenten voor het VNG-congres binnengekomen. Het standpunt van de gemeenten t.a.v. deze motie is nog niet bekend. Wordt vervolgd. De fractie CDA stelt een vraag over vervuiling op straat als gevolg van volle containers en kauwgom op straat. Wethouder Vd Linden geeft aan dat de cijfers van HVC geen toename in het aantal klachten over overlast laten zien. Wel is er meer overlast als het gevolg van het gescheiden inzamelen van plastic. Op papier zal de wethouder nog wat aanvullende gegevens aanleveren, hierin worden ook de elementen van wethouder Reynvaan (Stadsbeheer) meegenomen.

STUKKEN TER BESPREKING

4

De commissie besloot de RIB op verzoek van de fracties GroenLinks en PvdA te agenderen. De fractie GroenLinks vindt dat in de brief vooral wordt ingegaan op wat al gebeurt en onvoldoende is uitgewerkt wat nog meer zou kunnen.

min
Besluit

Meerdere fracties reageren op de inhoud van de raadsinformatiebrief inzake de mogelijkheden voor slim slopen. Er is aandacht voor circulaire economie, regionale samenwerking, kansen voor de arbeidsmarkt en publiek-private samenwerking. De wethouder geeft aan de beantwoording van een andere motie over duurzaamheid (motie 51) binnenkort volgt. Het rapport van het onderzoek dat door Cirkellab is verricht is inmiddels gereed. Dat moment leent zich beter om over de duurzaamheidsambities te spreken. Met dit vooruitzicht adviseert de commissie de RIB voor kennisgeving aan te nemen en kan de motie als afgehandeld worden beschouwd.

5

min
Besluit

De commissieleden geven de wethouder een groot aantal inhoudelijke aandachtspunten mee voor de koersnotitie. De commissie ziet de startmemo als een procesmatig begin van een traject waarin de raad beleidskaders gaat vaststellen. Naast de inhoud is er ook aandacht voor de vorm, de totstandkoming en het type document. De vraag wordt gesteld hoe dit mobiliteitsbeleid zich verhoudt tot andere beleidsnota's op deelgebieden en tot het traject nieuw Dordts peil. De wethouder geeft aan dat de koersnotitie uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd (raadsvoorstel). In de koersnotitie zal ook aandacht zijn voor de kosten en wijze van financieren (op hoofdlijnen). De commissie adviseert de raad om de rib's (16441189 en 1699401) voor kennisgeving aan te nemen.

6

min
Besluit

Zie ris 1641189

7

min
Besluit

De commissie bespreekt de aanpassingen die zijn aangebracht bij de fietsoversteek Copernicusweg. De commissieleden zijn met name ook geïnteresseerd in de maatregelen die niet zijn getroffen, maar die door partners (politie en fietsersbond) wel als wenselijk zijn aangemerkt. De aangeleverde technische informatie over de kosten voor deze maatregelen zijn onvoldoende uitgewerkt. De wethouder geeft aan dat de indruk is dat de maatregelen effect hebben. Hij zou dat eerst graag evalueren voordat over aanvullende ingrepen wordt gesproken. Daarnaast is het heel lastig om meer dan een indicatie van de kosten te geven, omdat een specifiek bedrag reken- en tekenwerk vraagt. De wethouder geeft aan dat hij voor behandeling van de kadernota inzicht zal geven in de globale kosten voor 3 varianten (VRI's, oversteek verplaatsten, aanbrengen rotonde). Daarnaast zal hij de aangebrachte maatregelen evalueren. Tot slot zal hij de definitieve tekeningen van een ander verkeerproject (Hugo de Grootplein) naar de raad sturen. Met deze acties is de rib voldoende besproken en kan ter kennisgeving door naar de raad.

8

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit kort na 22:30 de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: J Mos / H van der Linden / REC Reynvaan
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad