Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580225
Aanvang-sluiting 21-06-2016 20:00 - 21-06-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 21 juni 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. De fractie BVD verzoekt om agendapunt 11 (Belthurepark) te starten met een besloten gedeelte i.v.m. enkele vragen over de geheime bijlage. De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

Op 23 juni is een extra commissieavond over het onderwerp PFOA. Op de agenda staan achtereenvolgens een bespreking van de Raadsinformatiebrief over stand van zaken PFOA (1737565) en de Motie - vreemd aan de orde van de dag - 'De vervuiler betaalt' van de fracties GroenLinks, PvdA en SP (1732555). Aan het begin van de avond is er ruimte om in te spreken.

5

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de agendavoorraad. Op 23 augustus stelt de commissie de concept agenda's voor augustus en september vast. Met het oog op de voorbereidingen worden wel het thema Water (30/8) en het werkbezoek aan de Vogelbuurt (13/9) vastgelegd. De raadsleden Vd Vorm, Vd Bergh en Frantzen melden zich om het onderwerp Omgevingswet mede voor te bereiden.

6

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

7

De schrijver van de brief is uitgenodigd om in een inspraakbijdrage het betoog nader toe te lichten.

min
Besluit

De inspreker geeft een korte toelichting op haar brief /voorstel. De commissieleden stellen enkele toelichtende vragen, onder andere over de geschiktheid van andere locaties voor het standbeeld van de gebroeders De Witt en de motivatie van mevrouw om hier mee aan de slag te willen. De voorzitter dankt mevrouw voor haar tijd en inbreng.
De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

8

Het raadsvoorstel is aangepast (Knip Oranjelaan) en aan het dossier is aanvullende informatie toegevoegd.

min
Besluit

De heren De Vet en Van der Stel geven een toelichting op het proces en de inhoud van de plannen. Zowel om aanbesteding technische als om praktisch inhoudelijke redenen is er een knip gemaakt tussen de Merwedestraat, Oranjelaan deel 1 en Oranjelaan deel 2. Met name Oranjelaan deel 2 moet nog beter onderbouwd en onderzocht worden voor het onderdeel doorstroming. Pas als daar een helder standpunt over is zal het plan voorgelegd worden aan de omwonenden. De commissieleden wisselen ook van gedachte over de Prins Hendrikbrug (vervanging is nu geen budget voor en vereist een gedegen voorbereiding), over de afscheidsingshaag (onderhoudsintensief, niet beter een breed fietspad?), over de parkeervakken (oproep voor  experiment volparkeren) en over de aansluiting op de N3. De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar de gemeenteraad.

9

Vervolgbespreking van 22 maart. Op 22 maart hebben diverse mensen ingesproken over de Wijnstraat, de invoering van 30-km zones in de Schil en de fietsdoorsteekjes. Deze avond volgt een inhoudelijke bespreking in de commissie.

min
Besluit

De commissie behandelt achtereenvolgens de fietsdoorsteekjes, onderwerpen eenrichtingsverkeer Wijnstraat, 30km-zone in de Schil en doorgang Museumstraat. Alleen het eerste punt ligt ter besluitvorming voor. Een ruime meerderheid is niet enthousiast over de voorgestelde oplossing. De kosten en het aantal extra verkeersborden speelt daarbij een rol. Over het alternatief zijn de meningen verdeeld (voetgangersgebied vrijgeven voor fietsers vs. de bestaande situatie behouden). De commissie besluit het raadsvoorstel door te geleiden naar de raad, waar het vermoedelijk geen meerderheid zal krijgen. Het is vervolgens aan het college om te bezien welk alternatief aan de raad wordt voorgelegd.


Veel fracties geven aan er niet van overtuigd te zijn dat de ingeslagen weg op de Wijnstraat de juiste weg is (te veel hinder voor Voorstraat-Noord). De wethouder wordt opgeroepen om alvorens een verkeersbesluit te nemen, eerst in gesprek te gaan met alle betrokkenen om te bezien of er geen alternatief mogelijk is. Ten aanzien van de overige punten is de commissie voor dit moment voldoende geïnformeerd.  

10

Bespreking van het initiatiefvoorstel met de initiatiefnemer. Het advies van het college over het initiatiefvoorstel wordt aan het dossier toegevoegd.

min
Besluit

De heren De Heer en Barone geven een mondelinge toelichting op het voorliggende burgerinitiatiefvoorstel. De heer Barone geeft aan dat de voorgestelde indeling van de Zuidelijke insteekhaven op basis van het advies van OpKoers nog is aangepast. Daarnaast lijkt het er op dat de investeringskosten nog iets lager kunnen uitvallen dan dat nu is voorzien. De Barone benadrukt dat hij vooral zoekt naar commitment van de gemeente. Is er voldoende vertrouwen om hier met elkaar voor te gaan? De fracties spreken hun waardering uit voor initiatief, maar wijzen ook op de zorgvuldigheid van het proces en het feit dat er meerdere belangen zijn die samen moeten komen. Het college heeft ten aanzien van het voorliggende voorstel negatief geadviseerd. Dat betekent niet dat ze het plan niet goed vindt, maar vooral dat het nu nog niet besluitrijp is. Met OpKoers is een zorgvuldig traject opgestart, waarin wordt toegewerkt naar een samenwerking tussen initiatieven. Besloten wordt dat het college samen met alle initiatiefnemers een spoorboekje uitwerkt waarin een duidelijke fasering is aangebracht en waarin duidelijk wordt gemaakt aan welke voorwaarden de partijen in welke fase moeten voldoen. Dit spoorboekje is in september 2016 beschikbaar. Tot die tijd wordt het burgerinitiatiefvoorstel nog niet ter besluitvorming geleid naar de raad.

11

Oriënterende bespreking van de keuzerichtingen. De commissie wil graag inzicht in de financiële consequenties van bepaalde keuzes, dus mogelijk dat een deel van de bespreking in beslotenheid zal plaatsvinden. 

min
Besluit

In beslotenheid stellen de commissieleden enkele toelichtende vragen over de geheime bijlage. In de openbaarheid geven de fracties vervolgens aan wat op hoofdlijnen hun beelden zijn bij de toekomstige ontwikkeling van Belthurepark. Het overgrote deel van de fracties ziet geen ruimte meer voor grote ontwikkelingen in het gebied. Er zijn kleine verschillen tussen de ideeën voor deelgebied Zuid en deelgebied Noord. De fractie VVD vraagt aandacht voor de locaties in de stad waar vergelijkbare woningen (segment dun/duur) dan wel gerealiseerd kunnen worden. Na het zomerreces zal het college een visie voor de ontwikkeling van het gebied ter besluitvorming voorleggen aan de raad. De raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving doorgeleid naar de raad. De fractie D66 kondigt aan bij de behandeling van de Kadernota met een motie te komen waarin wordt opgeroepen om de inwoners van Dordrecht actief te betrekken bij de planontwikkeling.

12

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13

min
Besluit

Om 23:45 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad