Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580158
Aanvang-sluiting 22-03-2016 20:00 - 22-03-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd voor de 'Thema-avond Verkeer', die op dinsdag 22 maart 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De heren Tiebosch en Frantzen zijn in verband met ziekte afwezig. De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

Thema-avond Verkeer

2

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de beantwoordingsbrief van het college.

3

min
Besluit

De commissie de brief voor kennisgeving aan.

4

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

5

min
Besluit

De commissie besluit deze brief ter afhandeling in handen te stellen van het college.

6

Programma Thema-avond verkeer:

- 17.30 uur: Fietstocht langs enkele aandachtspunten in de historische binnenstad en de Schil (verzamelen Stadskantoor)
- 19.00 uur: Mogelijkheid om te eten op het Stadskantoor
- 20.00 uur: Bespreking van achtereenvolgens de onderwerpen: eenrichtingsverkeer Wijnstraat (1), stand van zaken invoering 30-km zone in de Schil (2), mogelijk maken van fietsdoorsteekjes (3)
- 22.30 uur: Agendadeel

De betrokken bewonerscomités zijn actief uitgenodigd bij deze avond aanwezig te zijn en indien gewenst in te spreken. Ook is in de Stem van Dordt een oproep geplaatst. Meerdere insprekers hebben zich reeds gemeld.

min
Besluit

Er zijn 11 insprekers die achtereenvolgens hun visie geven over het voornemen om de Wijnstraat een eenrichtingsverkeerstraat te maken, de voortgang van de invoering van 30-km zones in de 19de Eeuwse Schil en de realisatie van fietsdoorsteekjes in het centrum. De inspraakbijdragen zijn toegevoegd aan dit dossier. Gelet op de argumenten die insprekers naar voren hebben gebracht besluit de commissie de eerste twee onderwerpen op een nader moment te agenderen voor een inhoudelijke commissiebehandeling. Het betreft twee punten waar de commissie is geïnformeerd over de stand van zaken, maar waar geen concreet besluit wordt gevraagd. Ten aanzien van het punt fietsdoorsteekjes geven de fracties wel hun standpunt aan. In meerderheid geven de fracties aan het voorstel niet te zullen steunen, weliswaar met verschillende motieven. Een aantal fracties vindt het voorstel niet ver genoeg gaan, een aantal fracties vindt het toevoegen van extra bebording niet wenselijk en de fractie BVD wil juist de voetgangers in het gebied beschermen. Mede omdat de fractie BVD nog advies heeft gevraagd bij Veilig Verkeer Nederland wordt ook dit onderdeel op een ander moment nader besproken. De commissie besluit derhalve het raadsvoorstel op een nader te bepalen moment opnieuw te agenderen.

Agendadeel

7

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

9

min
Besluit

De commissie besluit het verzoek van de wethouder te honoreren en de structuurvisie in april te agenderen voor een bespreking.

10

min
Besluit

De commissie besluit de indieners van de petitie uit te nodigen voor een vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.

11

min
Besluit

De commissie besluit de suggestie van mevrouw Edenburg te koppelen aan de thema-avond over de initiatieven die volgen uit Dordtzaam. De raadsleden Vd Bergh en Edenburg zullen deze thema-avond voorbereiden.

12

min
Besluit

De commissie stelt de (concept) agenda's voor april ongewijzigd vast.

13

min
Besluit

De motie Aangepaste kruispunt N3 is nog niet voldoende behandeld. De overige voorstellen zijn akkoord.

14

min
Besluit

De toezeggingen kunnen conform voorstel worden afgehandeld.

15

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag over de communicatie met bewoners op de Staart die zich zorgen maken over DuPont. Wethouder Vd Linden geeft aan dat hij niet stil is op dit dossier en veelvuldig zijn zorgen uit, ook in de media. De wethouder geeft aan dat er op korte termijn een informatiebijeenkomst voor de bewoners komt.

16

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

17

min
Besluit

De voorzitter sluit om 22:45 uur de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad