Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580137
Aanvang-sluiting 08-03-2016 20:15 - 08-03-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 maart 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. De commissie kan in meerderheid instemmen met het voorstel om woensdagavond 6 april te gebruiken als extra commissievergadering. Mevrouw Van den Bergh geeft aan wat de invulling van de thema-avond verkeer op 22 maart is (aanvang 17:30 uur met een fietstocht). Per mail wordt het exacte programma nog verspreid. Wethouder Van der Linden doet een mededeling over de aanbesteding van het busvervoer in de DAV-regio. Voor de commissie fysieke leefomgeving zal een moment worden gecreëerd waarbij het mogelijk is om inhoudelijke ambities door te geven. Na afloop van de vergadering zal de wethouder in vertrouwen een mededeling doen over de voortgang in het IC-dossier.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst van 9 februari 2016 vast. Nav het verslag geeft de voorzitter aan dat het raadsvoorstel over het bodemsaneringsprogramma op 29 maart als hamerstuk op de agenda zal staan. Het raadsvoorstel over de spelregels EPV wordt gelet op de inhoud in de commissie Bestuur & Middelen behandeld.

3

min
Besluit

De fractie D66 stelt vragen over PFOA / Chemours. De wethouder geeft aan dat ook hij in afwachting is van het RIVM-rapport. Omdat hij een zorgvuldig rapport verwacht is er geen reden om druk uit oefenen op een hoger tempo. De wethouder geeft aan dat hij nog steeds van mening is dat het bodemsaneringsprogramma als zodanig vastgesteld kan worden omdat de betreffende gronden particulier zijn, dus sowieso niet in het gemeentelijk saneringsprogramma thuis horen. Met de provincie en met de gemeente Sliedrecht is bestuurlijke afstemming. De fractie PvdA stelt een vraag over de vervuiling van de grond op de Weeskinderendijk. De wethouder licht toe hoe de monitoring van deze vervuiling werkt en dat hierover met omgeving wordt gecommuniceerd. De fractie BVD stelt aan de hand van een korte presentatie vragen over de veiligheid van de Krispijntunnel. De wethouder stelt voor om de concrete klachten nader te bezien. De fractie BVD en de wethouder spreken af een keer samen naar de tunnel te gaan voor een schouw. De fractie VVD stelt vragen over de mogelijkheid om parkeertarieven in het centrum te verlagen om zodoende meer mensen naar de winkels te trekken. De wethouder geeft aan dat ideeën die ook het element beleving betrekken te zullen bespreken met de ondernemersvereniging. Op verzoek van de fractie CDA zal het betalen per minuut in de parkeergarages betrokken worden bij een van de op handen zijnde besprekingen over het onderwerp parkeren.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Zie RIS-dossier 1637454

5

De agendapunten 4. en 5. worden in gezamenlijkheid besproken.

min
Besluit

De commissie bespreekt het initiatiefvoorstel en de reactie van het college hierop. De fractie PvdA geeft namens de indienende fracties aan dat er bewust is gekozen om te pleiten voor verruiming, maar nog niet concreet aan te geven hoe die verruiming er concreet uit ziet. De indieners willen zoeken naar een verruiming die op draagvlak kan rekenen. De fractie BVD geeft aan juist behoefte te hebben aan een concreet voorstel, zodat de fractie ook een standpunt kan bepalen. Het college geeft aan tegen de verruiming te zijn omdat de Welstandsnota al veel ruimte biedt. De commissie discussieert vervolgens over het onderscheid tussen de historische binnenstad en de 19de Eeuwse Schil, over de huidige technologische ontwikkelingen en over het recente moment waarop het huidige beleid is vastgesteld. De fractie D66 maakt het punt dat voor de historische 19de Eeuwse Schil alles is geregeld over zonnecellen, maar niets over zonnepanelen (zie pagina 68 van de Welstandsnota). 


De commissie besluit het initiatiefvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart 2016. Ruim van tevoren zullen de indieners van het voorstel een concreet ontwerp besluit bij het initiatiefvoorstel voegen. De bespreking in de raad zal zich richten op dit besluit.

6

De commissie besloot op verzoek van de fractie GroenLinks deze brief te agenderen. Milieudefensie krijgt de gelegenheid om bij die bespreking in te spreken.

min
Besluit

Achtereenvolgens spreken in de heren Verbakel (Milieudefensie), Roelink (Bewonersvereniging Dordtse Hout), Van der Stelt, Rouw en De Bruin. Alle insprekers benadrukken dat er maatregelen nodig zijn om luchtvervuiling tegen te gaan. Onder andere de geuroverlast van uitlaatgassen, de gezondheidsgevolgen van fijnstof en de roetaanslag op huizen komen aan bod. De insprekers suggereren om maatregelen te nemen langs de A16, milieu-zones in te voeren en dieseltreinen in de ban te doen. Na het bevragen van de insprekers resteert er te weinig tijd voor een zorgvuldige bespreking van de RIB. De commissie besluit de bespreking te verdagen naar een van de volgende vergaderingen. De insprekers zullen op de hoogte gehouden worden van het moment waarop het stuk weer aan de orde komt.

7

De commissie besloot op verzoek van de fracties PvdA en CDA deze brief te agenderen. De fractie PvdA geeft aan het met name over de financiering, het cocreatie fonds en social enginering te willen hebben.

min
Besluit

Mevrouw Van Veen spreekt in. Zij is een van de deelnemers aan de kopgroep die heeft meegedacht over de toekomst van de stad. Het werk van deze groep heeft geresulteerd in de transitieagenda Dordtzaam. Mevrouw Van Veen geeft een korte toelichting op de belangrijkste aanbevelingen uit deze agenda. De commissie stelt enkele aanvullende vragen en gaat vervolgens in gesprek met wethouder Van der Linden. Met name de onderwerpen 'verantwoording' en 'aanspreekpunt in de gemeentelijke organisatie' krijgen aandacht. De commissie concludeert dat de RIB voor kennisgeving kan worden aangenomen, maar dat het thema daarmee niet van de agenda is. Het idee wordt geopperd om een thematische presentatie voor te laten bereiden waarbij het gedachtegoed uit de transitieagenda uitgangspunt is. Daarnaast zal er bij de jaarrekening verantwoording worden afgelegd over de resultaten die door de inzet op dit beleidsterrein zijn bereikt. Tot slot zullen de individuele projecten uit de agenda (bv Leefwerf de Biesbosch) hun eigen pad volgen en in de commissie aan de orde komen.

8

De commissie besloot de antwoordbrief op verzoek van de fracties PvdA en VSP te agenderen voor een bespreking. De politieke vraag richt zich op de motivering waarom mensen worden opgeroepen die niet voor herkeuring in aanmerking zouden hoeven komen.

min
Besluit

Dit onderwerp is verdaagd naar een van de volgende vergaderingen.

9

min
Besluit

De heer Tiebosch herhaalt zijn oproep inzake het ondersteunen van de zienswijze van het Platform Spoor en Geluid. Reacties graag aan hem mailen.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: PH Sleeking / H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad