Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580122
Aanvang-sluiting 09-02-2016 21:30 - 09-02-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 09 februari 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300.

Aanvang aansluitend aan de themabijeenkomst van commissie Sociaal/Fysiek over Wonen in de Drechtsteden. Deze themabijeenkomst vindt plaats in vergaderzaal 1 - Johan de Witt en duurt tot 21.30 uur.

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter bespreking

2

min
Besluit

Na de pauze wordt het gesprek over de rapportage Wonen in de Drechtsteden 2015 in de commissie fysieke vervolgd. De commissieleden geven de wethouder enkele aandachtspunten mee die bij de uitwerking van lokale PALT-afspraken betrokken kunnen worden. Over het algemeen wordt de ingezette lijn ondersteund door de commissieleden. Aanvullend wordt van gedachte gewisseld over de woningzoekenden met een urgentieverklaring in relatie tot overige woningzoekenden. Wethouder Reynvaan geeft aan dat er een nieuwe Woonvisie wordt gemaakt. Deze zal uiterlijk in juli 2017 gereed zijn. De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 maart 2016. 

3

min
Besluit

De fractie D66 bedankt de wethouder voor de aangeleverde informatie en zal de ontwikkelingen met interesse volgen. De commissie besluit dat de motie als afgehandeld beschouwd kan worden.

Agendadeel

4

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

6

min
Besluit

De commissie gaat graag in op de uitnodiging van HVC. De commissieleden worden verzocht om eventuele aandachtspunten van tevoren mee te geven.

7

min
Besluit

De fractie VVD brengt het verzoek van de commissie Bestuur en Middelen in om het raadsvoorstel over de EPV in gezamenlijkheid te bespreken. De fractie memoreert de eerder gemaakte afspraak om het thema parkeren een keer in een themabijeenkomst te bespreken. Enkele andere fracties wijzen erop het vooral van belang te vinden dat de EPV goed wordt besproken, en dat de commissie waarin dat gebeurt secundair is. De commissie besluit het stuk even af te wachten en dan een keus te maken. Gelet op het aantal aanpassingen aan de agenda (ook in de andere commissies) zal de griffie een nieuw integraal voorstel versturen voor deze vergadercyclus.

8

min
Besluit

Moties met het voorstel 'afvoeren' kunnen van de lijst.

9

min
Besluit

Toezeggingen met het voorstel 'afvoeren' kunnen van de lijst. De fractie CU/SGP geeft aan een toezegging te missen op de lijst. Deze is doorgegeven aan de griffie.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college. Wel heeft het college nog drie mededelingen. De heer Vd Linden deelt mee dat er een werkbezoek aan de gemeente Alkmaar in voorbereiding is inzake deelname aan CPS. De raadsleden zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan. De heer Vd Linden geeft aan dat de Omgevingsdienst een presentatie kan verzorgen over PFOA. De commissie besluit dit te betrekken bij de eerder genoemde thema-avond. Wethouder Reynvaan dat er i.v.m. veiligheid op de Baanhoekweg helaas een aantal bomen gekapt zullen moeten gaan worden. De wethouder zal de commissie informeren over de herplanting.

11

min
Besluit

De heer Tiebosch stelt bij de rondvraag aan de orde dat hij graag zou zien dat de gemeenteraad de zienswijze van het platform Spoor en Geluid omarmt. Hij verzoekt de commissieleden dit met hun fractie te bespreken. Mocht daar steun voor zijn zal hij in samenspraak met de griffie daar een passende vorm bij zoeken.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad