Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580115
Aanvang-sluiting 26-04-2016 20:00 - 26-04-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 26 april 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn drie mededelingen. De heer Tazelaar wordt voorzitter van de commissie fysieke leefomgeving, hij neemt de plek van de heer Karapinar over. Op 22 april is een deel van de commissie op werkbezoek geweest naar Alkmaar. De sheets van dit bezoek zullen naar de commissieleden worden verzonden. De wethouder wil graag vormgeven aan de evaluatie van de Rotonde Groene Zoom. De commissie spreekt een voorkeur uit om een keer ter plekke en in aanwezigheid van betrokkenen een schouw in te plannen. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, de heer Bos kan inspreken voordat het agendadeel wordt behandeld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het behandelschema en wenst de Jaarstukken in combinatie met Tussenbalans te agenderen voor een inhoudelijke bespreking.

5

min
Besluit

De commissie stelt de agenda's voor de vergaderingen in mei gewijzigd vast.


17 mei. gekeken wordt of het zinvol en haalbaar is om deze avond de thema-avond over Dordtzaam / water tekent de stad te organiseren. Als dit niet haalbaar is vergadert de commissie niet.


24 mei. De Raadsinformatiebrief WDO Duurzaamheid wordt niet besproken, tenzij de beantwoording van de technische vragen daar aanleiding toe geeft. Aan de agenda wordt toegevoegd de kredietverlening voor de Merwedestraat.


31 mei. Conform voorstel.

6

min
Besluit

De moties met het voorstel afvoeren kunnen van de lijst. De commissie verzoekt om de volgende keer bij de overige moties een inhoudelijke toelichting te geven op de stand van zaken. Teveel moties lijken nog niet in behandeling te zijn genomen.

7

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het overzicht.

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor het college.

STUKKEN TER BESPREKING

9

min
Besluit

Namens Stichting Park Merwestein spreekt de heer Bos in. De heer Bos licht toe waarom de stichting onaangenaam is verrast door de plannen van de gemeente voor het Werfje (twijfels over de in te boeken besparing, publieke bestemming van het park, bewaking grenzen v/h park). Ondanks een goed contact met de gemeente was de stichting niet op de hoogte van de plannen en had de stichting graag vooraf overleg gevoerd met de gemeente. De commissieleden stellen enkele toelichtende vragen. Twee vragen zijn bestemd voor wethouder Reynvaan (businesscase efficiencyslag + aantal ter plekke werkzame mensen) en zullen aan de wethouder worden voorgelegd. De commissie bedankt de heer Bos voor zijn inbreng.  

10

Op verzoek van de commissie fysieke leefomgeving is er een mogelijkheid voor de Dordtse raad om de provincie Zuid-Holland aandachtspunten en ambities mee te geven voor de komende concessieverlening.

min
Besluit

De heer Pietersen en mevrouw Foekens (The Alignmenthouse) en de heer Scheerders (Provincie Zuid-Holland) geven een toelichting op het proces dat de provincie doorloopt om tot een nieuwe concessieverlening te komen. De heer Pietersen licht toe dat het begint met het goed leren kennen van de regio. De heer Scheerders geeft een beeld van de omvang en de duur van concessie. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen en geven hun 'wensenlijstje' mee. De komende maanden zal duidelijk worden welke ambities in het beleidskader terecht zullen komen. Op 10 juni is er een gebiedsconferentie voor alle stakeholders in de regio. De raads- en commissieleden zullen hiervoor een uitnodiging krijgen. Kort na het zomerreces zal het concept beleidskader met de Drechtraad worden besproken.

11

min
Besluit

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 10 mei is er gelegenheid om vragen te stellen over de aanvullende informatie die is aangeleverd. De fracties stellen vragen over het evenementenbeleid, de parkeerbalans, de sociale woningbouw en de onderbouwing van bepaalde bedragen. De wethouder geeft aan dat dit het begin van een ontwikkeling is. Juist in de komende tijd moeten een en ander uitgewerkt worden en meer duidelijkheid verschaffen. De commissie heeft ten aanzien van de ontwikkelvisie behoefte om in de raadsvergadering van 10 mei op een aantal onderdelen van de visie kaders aan het college mee te geven. Met betrekking tot de aankoop van de panden op de Spuiboulevard wordt de volgende politieke vraag geformuleerd: 'Is de aankoop van deze panden noodzakelijk om de visie en de doelstellingen voor het gebied te realiseren?'. Wethouder Mos zegt toe dat hij voor de raadsbehandeling de raad inzicht zal geven in de doorrekening die het college heeft laten uitvoeren door een derde partij (fakton) inzake de aankoop en mogelijke verhuizing van het Stadskantoor (geheim).

12

Op 6 april is afgesproken dat de raad aanvullende informatie krijgt over de financiële onderbouwing en de gevolgen die de aankoop heeft op financiële situatie van de gemeente. Deze vergadering is er gelegenheid om technische / aanvullende vragen te stellen over deze nagekomen informatie, zodat deze niet tijdens de raad van 10 mei gesteld hoeven worden. Gelet op de aard van de gegevens gebeurt dit mogelijk deels in beslotenheid.

min
Besluit

Zie RIS 1684423.

13

Betreft de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Op 19 april vond het sprekersplein plaats.

min
Besluit

De commissie bespreekt het bestemmingsplan Stadswerven. De commissie spreekt over de gewenste balans tussen zekerheid bieden aan initiatiefnemers enerzijds en het bewaren van een flexibiliteit anderzijds. Inhoudelijk komt de Noordelijke insteekhaven aan de orde, wordt gesproken over de termijn waarop de gemeente voor de Zuidelijke insteekhaven helderheid kan verschaffen en over het tracé van de Prins Clausbrug. Voor de commissie is het rapport van OpKoers belangrijk, zeker omdat er in de beantwoording van de zienswijzen een aantal keer naar wordt verwezen. De wethouder zegt toe dat de presentatie doorgestuurd zal worden. Het definitieve rapport verschijnt in de loop van mei. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 mei. De PvdA kondigt een stemverklaring aan.

14

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

15

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering kort na 23:00 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad