Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1580091
Aanvang-sluiting 26-01-2016 20:00 - 26-01-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 26 januari 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat mevrouw Reynvaan in verband met ziekte afwezig is. Vervolgens wijst de voorzitter erop dat agendapunt 8 (RIB Afsprakenkader herontwikkeling Spuiboulevard) aan de agenda is toegevoegd. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

3

min
Besluit

De fractie VVD vraag naar het moment waarop het voorstel voor de aangepaste spelregels EPV naar de raad komt. De fractie stelt de commissie voor om dit moment aan te grijpen om een brede discussie over het onderwerp 'parkeren' te voeren. De wethouder geeft aan dat het stuk over de EPV binnen twee weken beschikbaar zal zijn. Ook heeft het college een besluit genomen over de startnotitie mobiliteitsbeleid. De commissie besluit deze onderwerpen in maart voor een bespreking in de commissie te agenderen. De fractie PvdA vraagt of de invoering van eenrichtingsverkeer in de Wijnstraat wel zo'n goed idee is geweest. De fractie vraagt de overige leden van de commissie wie de avond over de verkeersmaatregelen in het centrum en de Schil mee vorm wil geven. De leden Vd Bergh, Tiebosch en Nederhof melden zich hiervoor aan. De vraag aan het college over de wanden van de parkeergarage bij het Energiehuis zullen bij de rondvraag door de heer Sleeking worden beantwoord. De fractie D66 stelt een vraag over de bomenlijst op de website. Deze lijst zou in 2014 al vastgesteld worden. Het wordt tijd dat deze wordt vastgesteld.


Wethouder vd Linden doet een mededeling over het onderzoek  naar PFOA. De wethouder geeft aan dat de beantwoording van 'overige' vragen in voorbereiding is en gelijktijdig met de uitkomsten van het RIVM onderzoek naar de raad gezonden zullen worden. Daarnaast kondigt de wethouder aan dat er komende week mogelijk nieuws te melden valt over het intercity-dossier. Mocht dat zo zijn, dan komt er wellicht het verzoek om maandagavond even kort bijeen te komen in het bestuurlijk centrum.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Op verzoek van de commissie wordt de businesscase besproken. De commissie bedankt de wethouder voor het geboden inzicht en plaats vervolgens enkele kritische kanttekening bij het voorstel. Met name de terugverdientijd van de investeringen en structurele voordelen op lange termijn vallen op. Daarnaast stellen de commissieleden vragen over de privacy maatregelen, het openhouden van een eigen loket, de betrokkenheid van de OR en kosten voor parkeerhandhaving. De wethouder geeft aan dat een kwaliteitsverbetering de belangrijkste reden is voor deze stap. Daarnaast zullen de financiële voordelen er wel degelijk zijn. Hij benadrukt dat de raad zelf beslissingen blijft nemen over de hoogte van de parkeertarieven en dat er rapportages over de uitvoering beschikbaar zullen komen.


De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 februari. De fracties D66, BVD en PvdA kondigen een stemverklaring aan.

5

min
Besluit

De raadsinformatiebrief wordt kort besproken door de commissie. Enkele fracties geven aan dat de ambitie wat hun betreft een 'tandje hoger' mag zijn als het gaat om het voorkomen van overlast in de parken. De fractie D66 kondigt aan bij de bespreking van het GRP met een motie te komen. De strekking zal zijn dat er in het GRP meer geld beschikbaar moet komen om - naast het vervangen van riolering - ook activiteiten te financieren die betrekking hebben op het goed beheersen van hemelwater en grondwater.


De commissie besluit deze RIB samen met het GRP te agenderen voor een bespreking in de middagraad. De discussie in de raad zal zich beperken tot een bespreking van de aangekondigde motie.

6

min
Besluit

Een groot deel van de vragen die is gesteld is schriftelijk beantwoord. Daarnaast is er voorafgaand aan de vergadering een presentatie geweest over de financiële aspecten van het voorstel. Een aantal punten blijft over voor de inhoudelijke bespreking. Het meest prangend komt naar voren dat het GRP zich vooral richt op afvalwater en dat hemel - en grondwater grotendeels buiten beschouwing zijn gelaten. Op verzoek van de commissie zegt wethouder toe voor september 2016 met een addendum bij het GRP te komen waarin deze elementen integraal aan de orde zullen komen. Ook zegt de wethouder toe dat het GRP in januari 2018 geëvalueerd wordt. Verder is er aandacht voor de evaluatie die het waterschap heeft uitgevoerd naar de overlast die als gevolg van hoosbuien is ontstaan. Mevrouw van den Bergh zal deze evaluatie verspreiden waarna het college er inhoudelijk op zal reageren.


De commissie besluit het GRP samen met de RIB over wateroverlast in parken te agenderen voor een bespreking in de middagraad. De discussie in de raad zal zich beperken tot een bespreking van de aangekondigde motie.


 

7

min
Besluit

De commissie is blij met de nieuwe bestemming en heeft er geen bezwaar tegen dat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. De fractie CU/SGP roept het college wel op in zijn algemeenheid terughoudend te zijn met het wijzigen van bestemmingen. De fractie GroenLinks en PvdA vragen aandacht voor de bewonersparticipatie bij duurzame energieprojecten. Tot slot is er aandacht voor het recreatiepad dat - gelet op de functie die het vooral voor onderwijsdoelstellingen zal hebben - meer een educatiepad blijkt te zijn. De commissie besluit de RIB ter kennisname te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 16 februari.

8

min
Besluit

De heer Kuenzli presenteert de uitkomsten van een gezamenlijke studie naar de ontwikkelmogelijkheden voor de Spuiboulevard en omgeving. Het college zal in april of mei dit jaar met een visie voor het gebied naar de raad komen, maar wil graag nu vast peilen of deze ontwikkelrichting op draagvlak kan rekenen. Het concentreren van kantoorlocaties in het oostelijke deel van de boulevard i.c.m. het toevoegen van woonfuncties in overige delen zijn twee belangrijke uitgangspunten. Zowel transformatie van gebouwen als nieuwbouw is mogelijk. Belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente bereid is haar eigen huisvestingsvraagstuk in te brengen om deze gebiedsontwikkeling op gang te brengen. De commissie plaats enkele kanttekening en neemt kennis van de huidige denklijn. De commissie ziet uit naar de uitgewerkte visie, waarbij de fractie BVD het college oproept om ook vooral in conclaaf te gaan met de stad.


De commissie besluit de RIB ter kennisname te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 16 februari.

9

min
Besluit

Wethouder Sleeking geeft antwoord op de vragen over de parkeergarage Energiehuis. Hij geeft aan de inrichting van het plein even af te willen wachten. Pas dan is het mogelijk om een goede afweging te maken wat er nog nodig is om de parkeergarage een andere uitstraling te geven.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda
LET OP: aangepaste agenda ivm gezamenlijk vluchtelingendebat vanaf 21.30 uur

Voorzitter: A. Karapinar
Portefeuillehouder: H van der Linden / PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad