Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 156904
Aanvang-sluiting 21-04-2009 20:15 - 21-04-2009 21:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 21 april 2009 van 20.15 uur tot ca. 21.00 uur zal plaatsvinden in Vergaderkamer Oude Maas van de SCD vergadervleugel in het Regiokantoor, Noordendijk 248/250.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig zijn de dames Wemmers, Lambrechts, Ruisch, Van Wenum, Arlman (wnd. griffier) en de heren Van Zanten, Schalken, Staat, Tiebosch, Bandell (voorzitter) en Saes (wnd. adj. griffier).
Voorgelegd wordt de Regiokamer van 19 mei te verplaatsen naar 26 mei 2009. De vergadering stemt daarmee in.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

met speciale aandacht voor de raad van 12 mei a.s.
min
Besluit
De voorraadlijst is voor kennisgeving aangenomen. In de raad van 12 mei aanstaande komen als bespreekpunten aan de orde het Masterplan Stadswerven en de locatiekeuze van het Hostel.
Verder wordt vastgesteld:
a. gelet op de agendadrukte is een aparte avond (11 juni) voor behandeling van het jaarverslag in principe bespreekbaar;
b. het onderwerp kamerverhuur kan in beginsel worden ingepland voor de programmakamer van 26 mei. Door de agendacommissie wordt aangedrongen op een goede informatievoorziening vóóraf om de informatie-achterstand voor de raad maximaal op te heffen. Daarbij vooral focussen op de actuele praktijksituaties en de raakvlakken met andere thema's zoals handhaving. Tevens erbij betrekken de beantwoording van de artikel 40 vragen van de PvdA, het verslag van de conferentie en de informatie van mevr. van Dongen.

6

min
Besluit
De concept-agenda voor 19 mei wordt akkoord bevonden. Opgemerkt wordt dat kamervoorzitter Bruggeman is verhinderd.

7

min
Besluit
De agendacommissie besluit de expertmeeting te laten plaatsvinden op 19 mei 2009.

8

min
Besluit
De agendacommissie besluit de presentatie van het voorlopig ontwerp Energiehuis op 19 mei te laten plaatsvinden.

9

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

10

In uw hoedanigheid van presidium wordt u, onder verwijzing naar de behandeling van de proceskalender ‘Raad aan zet’ in het Presidium van 12 maart jl., gevraagd de tekst van bijgaande conceptbrief vast te stellen.
min
Besluit
Het Presidium stemt in met de tekst van de brief.

 

11

min
Besluit
De heer Schalken informeert of de brief van de Dordtse Manege al is beantwoord. De griffie gaat dit na.

 

 

 

 

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier