Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Gemeenteraad

Gemeente Dordrecht

Agenda Gemeenteraad

Details van de vergadering/agenda
Titel Gemeenteraad
Vergadernummer 154720
Aanvang-sluiting 07-04-2009 14:00 - 07-04-2009 23:00

De BURGEMEESTER van DORDRECHT roept hierbij de leden van GEMEENTERAAD op tot de VERGADERING van de RAAD die op dinsdag 07 april 2009 in de RAADZAAL van het STADHUIS zal worden gehouden, aanvang 14.00 uur


De BURGEMEESTER van DORDRECHT

R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
De voorzitter spreekt een in memoriam uit naar aanleiding van het overlijden van oud-raadslid en oud-wethouder de heer J. de Bruin, waarna enige ogenblikken stilte in acht worden genomen. Mevrouw C. Safranti en de heren D. Pols en A. Karapinar hebben zich voor deze vergadering afgemeld. Mevrouw J. Heijmans en de heer D.G.E. Cobelens zullen later komen. Mevrouw D. Koppens-van Leeuwen dient een motie vreemd aan de orde van de dag "Verzoek nader onderzoek leegstand en verwaarlozing van panden Binnenstad" in, die als punt 16 aan de agenda wordt toegevoegd. Voor het overige wordt de agenda conform vastgesteld. Tevens is het concept-verslag van de bijeenkomst "Aanpak leegstand en verloedering" van 1 april 2009 uitgereikt. De voorzitter meldt dat het college van B&W vanmorgen een standpunt over de definitieve hostellocatie heeft ingenomen. De raad en de bewoners worden hierover in de loop van morgen geïnformeerd.

2

min
Besluit
De raad besluit de op de lijst van ingekomen stukken geformuleerde adviezen over te nemen. Een afschrift van de antwoorden op de ingekomen stukken onder e en f wordt op verzoek van meerdere fracties naar de adviescommissie gestuurd. De raad besluit de op de lijst ter inzage voorkomende stukken voor kennisgeving aan te nemen.

3

min
Besluit
De raad stelt de notulen van de raad van 3 en 24 maart 2009 en van de adviescommissie van 12 maart 2009 ongewijzigd vast.

Benoemingen / Aanwijzingen

4

min
Besluit
Mevrouw mr. M. van Hall wordt door de voorzitter beëdigd tot griffier en wordt daarmee vervolgens door de aanwezigen gelukgewenst.

Stukken ter bespreking

5

Reactie van het college op de thema's die in de adviescommissie op 24 maart jl. aan de orde zijn gesteld, met name het al dan niet bebouwen van de Zuidpolder, het ontwikkelen van Dordtse Kil IV, het Oostpoortgebied, de jachthavens, de ontsluiting van de oostelijke stadsdelen, de (automobiliteit vs. openbaar vervoer, de herstructurering van woonwijken en bedrijventerreinen, (hoger) onderwijsvoorzieningen en cultuur, sport en recreatie. Vervolgens tweede termijn van de fracties, gevolgd door besluitvorming over de voorstellen.
min
Besluit
Het door de fractie BETER VOOR DORDT ingediende amendement A1 (aangepaste versie) wordt verworpen. Vóór stemden de fracties BETER VOOR DORDT, GroenLinks, VSP, ECO-Dordt en D66. Tegen stemden de fracties PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP.
Het door de fracties ECO-Dordt en D66 ingediende amendement A2 wordt verworpen. Vóór stemden de fracties ECO-Dordt, D66 en GroenLinks. Tegen stemden de overige fracties.
De door de fractie BETER VOOR DORDRECHT ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder Kamsteeg (M2) wordt verworpen. De motie wordt door de overige fracties niet gesteund.
De raad besluit vervolgens overeenkomstig het voorstel van het college, met dien verstande dat de fracties BETER VOOR DORDT en VSP niet instemmen met de structuurvisie. De fracties GroenLinks, ECO-Dordt en D66 stemmen wel in, maar met inachtneming van de restricties die zij in hun woordvoeringen hebben aangegeven.
min
Amendement(en)
Titel: A1 Amendement bij de Structuurvisie
Status: Verworpen
Indieners: Dordrecht, 7 april 2009 De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen ter bespreking van de Structuurvisie 2020, Kennisnemend van de voorstellen tot het benoemen van de Zuidpolder als mogelijke bouwlocatie voor de periode tot 2020; Tevens kennisnemend van eerdere voorstellen die ertoe moesten leiden dat door het in ontwikkeling nemen van alternatieve bouwlocaties zoals het gebied Smitsweg, de Stadswerven en mogelijk ook het Maasterras, de ontwikkeling van de Zuidpolder nog niet aan de orde zou komen, Van mening zijnde dat er met bovengenoemde locaties voor de periode tot 2020 voorlopig voldoende bouwlocaties beschikbaar zijn om in de mogelijke vraag naar extra woningen op het eiland te voldoen; Stelt voor de Structuurvisie zodanig aan te passen opdat alle passages m.b.t. de Zuidpolder als mogelijke woningbouwlocatie worden geschrapt; En gaat over tot de orde van de dag De fractie beter Voor Dordt
Amendement A1 bij structuurvisie.pdf
Titel: A-2 Amendement Zuidpolder
Status: Verworpen
Indieners: De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering d.d. 07 april 2009 ter bespreking de Structuurvisie Dordrecht 2020, Kennisgenomen te hebben van met name het voornemen om de Zuidpolder aan te wijzen voor woningbouw, Tevens kennisgenomen te hebben van de discussie rondom bouwen in de Zuidpolder, zowel in de stad als in vergaderingen van de Dordtse kamers, Constaterend dat, de dynamiek van de structuurvisie de ruimte biedt deze eenmaal per 4 jaar bij te stellen, Van mening zijnde dat de afspraak met de stad na de stadsbrede discussie Dordt Spreekt nl. de Zuidpolder, benoemd als reservelokatie, pas na de invulling van Stadswerven, Smitsweg en andere grote binnenstedelijke lokaties en wanneer noodzaak is aangetoond ingezet zal worden voor woningbouw, gerespecteerd dient te worden, Tevens constaterend dat voornoemde lokaties en Belthurepark nog niet zijn gerealiseerd, waardoor de effecten op de woningmarkt nog niet bekend zijn en dus de noodzaak van bebouwing nog niet benoemd kan worden, besluit de tekst op pagina 49, met name de zin "met de Zuidpolder wordt voorzien in een landelijk woonmilieu voor Dordrecht" te laten vervallen voor de zin : "met de Zuidpolder kan worden voorzien in een landelijk woonmilieu voor Dordrecht" En de zin: "De Zuidpolder is daarvoor de meest aangewezen lokatie gelet op ligging en aansluiting op bestaande stad en inpassing in de groene ontwikkelingscultuur" aan te vullen met " echter totdat Belthurepark en nieuwe binnenstedelijke milieus zoals Stadswerven zijn gerealiseerd, waarna de dan eventuele noodzaak van bebouwing expliciet aangetoond kan worden, kiezen we ervoor de Zuidpolder nog niet te bebouwen en voor de toekomst te behouden" En gaat over tot de orde van de dag. Fractie ECO-Dordt ^
Amendement A2 Zuidpolder.pdf
min
Motie(s)
Titel: M-2 Motie van wantrouwen wethouder A. Kamsteeg (volkshuisvesting)
Type: Algemeen
Status: Verworpen
Indieners: De raad van Dordrecht, in vergadering bijeen ter bespreking van de Structuurvisie 2020; Kennisnemend van de onderliggende rapportages die o.a. dienen ter onderbouwing van de visie van het college om de bouw van dure woningen in het buitengebied voort te zetten; Tevens kennisnemend van De Grote Woontest die gehouden is om cijfermateriaal te verkrijgen ter onderbouwing van de conclusies; Kennisnemend van het feit dat hiertoe een loterij is verbonden waarbij meer dan 300 prijzen zouden worden verloot; Kennisnemend van het feit dat deze Grote Woontest + loterij is aangeprezen door de wethouder Volkshuisvesting,'Zorg en Wijkgericht werken Dordrecht; Kennisnemend van het feit dat de organisatie van deze loterij niet is getoetst aan de wet op de kansspelen derhalve kan worden beschouwd als een illegaal georganiseerde loterij; Van mening dat elke ambtenaar en bestuurder van de gemeente zich dient te houden aan wettelijke voorschriften en geen steun mag verlenen aan illegale activiteiten en dat de overheid in deze een voorbeeldfunctie heeft en dient uit te dragen; Spreekt uit dat door deze handelwijze het vertrouwen in de wethouder Volkshuisvesting, Zorg en Wijkgericht werken dermate is beschadigd dat het vertrouwen in hem wordt opgezegd en verzoekt hem zijn portefeuille beschikbaar te stellen. Piet Sleeking fractievoorzitter
Motie M2 Motie van wantrouwen.pdf

Hamerstukken

6

min
Besluit
De raad stelt het Actieplan Raadscommunicatie vast.

7

min
Besluit
De raad stelt de Nota Verbonden Partijen vast.

8

min
Besluit
De raad heeft geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de voorgenomen transactie met Van Gammeren en besluit tot de gevraagde wijziging van de begroting.

9

min
Besluit
De raad neemt instemmend kennis van de Evaluatie Funderingen peildatum 31 december 2008.

Stukken ter kennisname

min
Besluit
De raad neemt deze stukken voor kennisgeving aan.

10

min
Algemeen besluit
De raad neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

11

min
Algemeen besluit
De raad neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

12

min
Algemeen besluit
De raad neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

13

min
Algemeen besluit
De raad neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

14

min
Algemeen besluit
De raad neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

15

min
Algemeen besluit
De raad neemt dit stuk voor kennisgeving aan.

Overige

16

min
Besluit
De door de fractie BETER VOOR DORDT ingediende, en door de overige aanwezige fracties behalve de CDA-fractie mede-ondertekende, motie "Verzoek nader onderzoek leegstand en verwaarlozing van panden Binnenstad" (M1) wordt met algemene stemmen aangenomen.
min
Motie(s)
Titel: M-1 Motie: Verzoek nader onderzoek leegstand en verwaarlozing van panden Binnenstad.
Type: Algemeen
Status: als afgehandeld beschouwen
Indieners: Het college wordt verzocht om: • Te onderzoeken hoeveel panden (woningen, winkels, bedrijven, kantoorpanden) er langer dan een jaar leeg staan in de Dordtse Binnenstad en daarbij per pand aan te geven wat de duur en de oorzaak van de leegstand is en in welke staat het leegstaande pand verkeert, en of er sprake is van verwaarlozing • De raad inzicht te verstrekken in het aantal panden in de Binnenstad die niet leeg staan, maar waarbij wel sprake is van verwaarlozing • wat de bestemming van het onderzochte pand is • En de resultaten van het onderzoek voor aanvang van het zomerreces aan de raad te overleggen.
Motie M1 Motie vreemd aan de orde van de dag.pdf Na overleg tussen raad en college is de onderzoeksvraag geformuleerd. De gegevens zijn aan de raad verstrekt via een raadsinformatiebrief. De notitie over onderzoek leegstand en verwaarlozing historische binnenstad Dordrecht. De raadsinformaitebrief na bespreking in de Adviescommissie in de raad van 11-11-2009 voor kennisgeving aangenomen.
Stand van zaken:
Motie uitgevoerd en rapportage behandeld in de Dordtse Kamers. Voorstel: afvoeren
De agenda en vergaderstukken van deze vergadering zijn op woensdag 1 april 2009 digitaal beschikbaar gesteld via het RIS en liggen voor de raadsleden ter inzage in de kapel van het stadhuis van maandag 6 april 2009 10.00 uur tot dinsdag 7 april 2009 13.30 uur.