Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 153024
Aanvang-sluiting 07-04-2009 17:00 - 07-04-2009 17:45

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 7 april 2009 en marge van de raad zal plaatsvinden in de B & W kamer in het Stadhuis.De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig: de dames Van den Bergh, Ruisch, Arlman (wnd. griffier), Hendrickx (raadsadviseur) en de heren Bandell (voorzitter), Van Dongen (mede namens ECO-Dordt), Van der Kruijff, Mostert, Wagemakers, Tazelaar en Merx. Er zijn geen mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

5

min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

6

min
Besluit
Nadat geconstateerd is dat het parallel agenderen van de onderwerpen hostel en Stadswerven voor meerdere personen tot problemen leidt wat betreft voorzitterschap en woordvoerderschap en dat de aanwezigheid van wethouder Spigt in zowel de vergadering over Stadswerven als de vergadering over de consequenties van de recessie op de gemeentebegroting gewenst is, wordt als volgt besloten: de agendering van het masterplan Stadswerven verschuift naar 21 april en voor de behandeling van het hostel wordt op 14 april de hele avond (20.00 - 23.00 uur) gereserveerd, waarbij het eerste deel van de avond bedoeld is voor een Sprekersplein en het tweede deel van de avond gereserveerd wordt voor de inhoudelijke behandeling van het voorstel. Voor het overige wordt de concept-agenda conform vastgesteld.

7

min
Besluit
De Agendacommissie besluit conform het voorstel met dien verstande dat de inhoudelijke bespreking van het hostel vervalt en daarvoor in de plaats drie blokken worden gereserveerd voor de commissiebehandleing van het masterplan Stadswerven.

8

min
Besluit
De Agendacommissie kan zich vinden in de opzet van de thema-avond, waarbij de fractie van het CDA aangeeft dat de behandeling van de antwoorden op de art. 40 vragen over de hennepkwekerijen in de voorgestelde opzet minder tot z'n recht komt en verzoekt om dit onderwerp op een later moment afzonderlijk te agenderen. De Agendacommissie stemt hiermee in. De raadsinformatiebrief over de invoering integrale gebiedsgerichte aanpak van de afdeling Toezicht kan betrokken worden bij de vergadering. De fractie Beter Voor Dordt oppert dat er in de voorgestelde opzet wellicht te weinig tijd rest om met elkaar (als commissie) in gesprek te gaan over handhaving/veiligheid. Als dit op 21 april het geval blijkt te zijn, kan een vervolgbespreking in de Adviescommissie worden geagendeerd. De heren Slofstra (Brandweer) en de Jong (Milieudienst) zullen zich op 21 april laten vervangen.

9

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

10

min
Besluit
De vraag van mevrouw Van den Bergh of de motie 'creatieve economie' naar aanleiding van de commissievergadering over de raadsinformatiebrief 'Van hype naar haalbaarheid' als voldoende afgehandeld kan worden beschouwd, wordt beantwoord (zie ook besluitenlijst Adviescommissie 31 maart 2009). Naar aanleiding van deze vraag stelt de voorzitter voor om in een presidiumvergadering nadere afspraken te maken over de vraag hoe lang moties aangehouden kunnen worden. Mevrouw Ruisch merkt op het jammer te vinden dat slechts drie Dordtse fracties vertegenwoordigd konden zijn bij de interviews over het lokale rekenkameronderzoek. Mevrouw Arlman licht een aanbod van wethouder Lagendijk toe, waarin hij de raad uitnodigt voor een excursie naar Utrecht waarbij een bezoek gebracht wordt aan de huisvesting van het Utrechtse Archief en het Catharijneconvent. De uitnodiging zal via de mail worden verspreid. In de Agendacommissie van 14 april wordt hierop teruggekomen. Tot slot wordt stil gestaan bij de afspraak om elke tweede dinsdag van de maand een regiokamer te agenderen. Besloten wordt om de eerstvolgende regiokamer in mei te agenderen.

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier