Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Agendacommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Agendacommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Agendacommissie
Vergadernummer 147968
Aanvang-sluiting 24-03-2009 20:15 - 24-03-2009 21:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

De VOORZITTER roept hierbij de leden van AGENDACOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die DINSDAG 24 maart 2009 zal plaatsvinden in Vergaderkamer Oude Maas van de SCD vergadervleugel in het Regiokantoor, Noordendijk 248/250.


De Voorzitter,
R.J.G. Bandell

1

min
Besluit
Aanwezig: de dames Heijmans en Arlman (wnd. griffier) en de heren Merx, Tiebosch (ook namens D66), Tazelaar, Bruggeman, Schalken, Hoogerduijn en Bandell (voorzitter).
Verhinderd zijn de dames Elias en Ruisch en de heren Pols, Karapinar en Weidema.
De heer Tazelaar kondigt aan dat hij van 6-20 juni met vakantie is. N.a.v. opmerkingen van de heren Tiebosch, Hoogerduijn en Bruggeman wordt stil gestaan bij het verloop van het Sprekersplein over de Structuurvisie. Geconstateerd wordt dat de accommodatie ontoereikend was. Verder wordt geconstateerd dat het uiten van bijval of afkeuring op een Sprekersplein anders moet worden beoordeeld dan in een raadsvergadering, waarin besluiten worden genomen. De voorzitter wordt gecomplimenteerd met zijn aanpak.

2

min
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken van de agendavoorraad aan de hand van:

3

min
Besluit
De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

4

min
Besluit
Zie bijlage.

5

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen, met uitzondering van de dossiers 130546 (Raadsinformatiebrief over Mantelzorgmonitor) en 139646 (Raadsinformatiebrief over Dordrecht op weg naar ...).

6

met speciale aandacht voor de agendering van de raadsinformatiebrief Mantelzorg
min
Besluit
De voorraadlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. De fractie van GroenLinks heeft laten weten dat de raadsinformatiebrief over de Mantelzorgmonitor (dossiernr. 130546) ter kennisneming geagendeerd kan worden voor de eerstvolgende raad.

7

min
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

8

min
Besluit
Er hebben zich geen nieuwe insprekers gemeld.

 

9

min
Besluit
De heer Hoogerduijn attendeert op de planning van de behandeling van het onderwerp 'Hostel': 7 april B&W, 14 april Sprekersplein, 21 april commissiebehandeling en 12 mei raad.
Op een vraag van de wnd. griffier besluit de AC geen extra presidium te plannen, maar de genoemde onderwerpen (evaluatie begrotingsbehandeling, evaluatie consultatieavond, Jaarverslag griffie en brief aan het college over de opbrengst Raad aan Zet) hetzij schriftelijk te behandelen hetzij en marge van de AC. De geplande vergaderdatum van het presidium (4 juni) moet i.v.m. de Europese verkiezingen worden verzet.
De uitnodiging voor het VNG-congres wordt deze week via de raadskalender verspreid. Mw. Arlman vraagt de aanwezigen in fractieverband te inventariseren en de belangstellenden te vragen zich bij mw. K. de Graaf op te geven.

Definitief vaststellen agenda Dordtse Kamers 31 maart a.s.

 

 


Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier