Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1457161
Aanvang-sluiting 08-03-2016 20:15 - 08-03-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 08 maart 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de dames Jager, Kruger, Mous, De Smoker en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Guler, Reumers, Tazelaar, Staat, Engelberts, Soy, Stam, Tutopoly en Heijkoop (commissievoorzitter).


Vanuit het college zijn aanwezig: dhr. Mos (eerste deel) en Sleeking (tweede deel).


2

min
Besluit

De heer Tazelaar geeft aan dat de naam van de voorzitter ontbreekt. Dit zal worden aangepast in de besluitenlijst. Met deze wijziging wordt de besluitenlijst gewijzigd aangepast.  

3

min
Besluit

D66 en VVD hebben een discussiestuk gemaakt dat als basis kan dienen voor de thema-avond op 22 maart. Het stuk van het college zal medio april beschikbaar zijn. De voorstanders van bespreking van het onderhavige discussiestuk (D66, VVD, GL, VSP, PvdA, SP) geven aan dat het geen kwaad kan om het er twee keer over te hebben omdat er genoeg te bespreken valt. Bij de eerste bespreking kunnen partijen hun eigen visie over de levendige binnenstad aangeven. De tegenstanders (BVD, CDA, CU/SGP) geven aan dat er geen urgentie is waardoor er wel een paar weken kan worden gewacht tot het stuk van het college er is.  De voorzitter geeft aan dat twee partijen een stuk al kunnen agenderen en dat er nu zes partijen voor bespreking zijn en stelt voor dat dit onderwerp wordt besproken op 22 maart en als het stuk van het college komt kan de commissie beslissen om dat stuk ook te agenderen op een later moment.  

4

min
Besluit

De heer Guler heeft twee vragen over de precariobelasting. De wethouder geeft antwoord.

STUKKEN TER BESPREKING

5

De politieke vraag luidt: Welke consequenties heeft de erfpachtnota voor de verkoopbaarheid en financierbaarheid van de opstallen van de erfpachter op gemeentelijke erfpachtgronden?

min
Besluit

De fracties van BVD en PvdA hadden een aantal (technische) vragen en opmerkingen n.a.v. dit stuk (o.a. wat betreft tussentijdse verkopen, het recht bij huur en bij recht op erfpacht, bloot eigendom).


De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart 2016.

6

min
Besluit

De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken. BVD geeft aan dat het optreden als cofinancier, het afgeven van garantstellingen etc. geen kerntaak is van de overheid. Het feit dat banken en bedrijven niet durven te investeren waarom de overheid wel? Is er nog grip vanuit de raad, is er een sturingsinstrument? D66 vindt dat er juist meer geld naar toe moet staan en is onder de indruk van de prestaties van de ROM. GL begrijpt niet wat hier op tegen kan zijn en dat de raad op een gegeven moment ook moet durven loslaten als de kaders zijn meegegeven. De VVD is ook positief en houdt voorlopig vast aan de 500.000 euro. De SP is kritisch en vraagt zich af waarom er meegedaan wordt als het weinig tot geen effect zou hebben. En in hoeverre heb je invloed op ondernemers? Het CDA is positief over het feit dat er banen bijgekomen zijn en vindt het belangrijk dat er een investeringsmaatschappij is en dat we veel aan startups kunnen hebben. De CU/SGP is positief t.a.v. de deelname en vindt het fonds een prima alternatief om dit van de grond te krijgen als er geen andere geldschieters zijn. Het bedrag is wat deze partij betreft voorlopig voldoende en er kan te zijner tijd nog wel bezien worden of eventueel meer nodig is als het een succes is. De PvdA wil in 2018 kijken of er verder mee moet worden gegaan of er meer of juist niet meer in geïnvesteerd moet worden. De VSP is akkoord als de kosten goed onderbouwd zijn.  


De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart 2016.

7

De punten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken.

De politieke vraag luidt: Is het genoemde bedrag toereikend voor het bereiken van de doelstellingen van het Participatiefonds Innovation Quarter BV. 

min
Besluit

De agendapunten 6 en 7 worden gezamenlijk besproken. BVD geeft aan dat het optreden als cofinancier, het afgeven van garantstellingen etc. geen kerntaak is van de overheid. Het feit dat banken en bedrijven niet durven te investeren waarom de overheid wel? Is er nog grip vanuit de raad, is er een sturingsinstrument? D66 vindt dat er juist meer geld naar toe moet staan en is onder de indruk van de prestaties van de ROM. GL begrijpt niet wat hier op tegen kan zijn en dat de raad op een gegeven moment ook moet durven loslaten als de kaders zijn meegegeven. De VVD is ook positief en houdt voorlopig vast aan de 500.000 euro. De SP is kritisch en vraagt zich af waarom er meegedaan wordt als het weinig tot geen effect zou hebben. En in hoeverre heb je invloed op ondernemers? Het CDA is positief over het feit dat er banen bijgekomen zijn en vindt het belangrijk dat er een investeringsmaatschappij is en dat we veel aan startups kunnen hebben. De CU/SGP is positief t.a.v. de deelname en vindt het fonds een prima alternatief om dit van de grond te krijgen als er geen andere geldschieters zijn. Het bedrag is wat deze partij betreft voorlopig voldoende en er kan te zijner tijd nog wel bezien worden of eventueel meer nodig is als het een succes is. De PvdA wil in 2018 kijken of er verder mee moet worden gegaan of er meer of juist niet meer in geïnvesteerd moet worden. De VSP is akkoord als de kosten goed onderbouwd zijn.  


De commissie besluit dit stuk ter kennisname aan te nemen.


 

8

De politieke vraag luidt: is dit het juiste middel om de burgers meer te betrekken bij de politieke discussies.

min
Besluit

Argu geeft samen met dhr. Paalvast een boeiende presentatie. Argu zocht een genuanceerde oplossing voor alle argumenten die je door elkaar op digitale platforms ziet en kwam hierop uit. Met dit systeem kun je belangrijke argumenten hoger stemmen zodat het ook overzichtelijker wordt.  Een aantal partijen is kritisch om deze pilot aan te gaan. Zo merkt BVD op dat het in andere gemeente waar dit al loopt het aantal mensen dat reageert nogal tegenvalt. GL als indiener van de motie begrijpt dat het lastig is om zoiets als dit in te bouwen in een bestaande site. Zij vindt deze methodiek goed voldoen aan de vraag zoals in de motie gesteld. De VSP, D66 staat open voor dit experiment en bezien wat er uitkomt. CU/SGP is positief hoewel er ook nog wel wat vragen waren. Het CDA was in eerste instantie ook kritisch en vraagt zich af of andere media zoals facebook ook niet voldoende werken en of dit nu wel het middel is om burgerparticipatie te bewerkstelligen. De wethouder geeft aan dat het zoeken blijft naar nieuwe instrumenten om bewoners van de stad te betrekken en dat deze pilot gefinancierd kan worden uit beschikbaar budget van bestuurlijke vernieuwing en dat na een jaar de raad de balans kan opmaken. Uiteindelijk geven bijna alle fracties aan positief te staan tegenover dit experiment en zullen dit ook zelf actief promoten op eigen websites en social media. Het college krijgt nog het advies mee om de jeugdraad hierbij ook te betrekken. BVD geeft aan dat deze discussie teruggenomen wordt in de fractie en komt hier op terug.  


De commissie adviseert dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart 2016.  

9

min
Besluit

De commissie gaat akkoord met het voorstel 'afvoeren' waar dat in het overzicht vermeld staat. Dhr. Soy laat nog weten als zijn fractie het hier niet mee eens is.

10

min
Besluit

De heer Reumers vraagt zich af hoe we vanuit Dordrecht omgaan met de denktank Grip op GR-en? kan hier een terugkoppeling vanuit de commissie gegeven worden? Mw. Mous is een keer bij deze bijeenkomst geweest. Aan de griffie wordt gevraagd een voorstel hiervoor te maken. Mw. De Smoker wijst nog op de nieuwsbrief bij ingekomen stukken van de Drechtraad.   

11

min
Besluit

De voorzitter sluit om 22:45 uur de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJ Heijkoop
Portefeuillehouder: J Mos / PH Sleeking
Commissiegriffier: FM Lagerveld