Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 1455898
Aanvang-sluiting 13-04-2016 20:30 - 13-04-2016 23:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 13 april 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300. 

De gezamenlijke lokale en regionale Auditcommissie(s) in verband met bestek aanbesteding accountantsdiensten begint om 19.00 uur in vergaderzaal 1, aansluitend (ca. 20.30 uur) de Auditcommissie in vergaderzaal 3.

De voorzitter,

M.D. Burggraaf

1

- vervolgproces vaststellen bestek aanbesteden accountantsdiensten (lokaal)

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Jager en de heer Wagemakers zijn met kennisgeving afwezig. Het vervolgproces rond de aanbesteding van de accountantsdiensten wordt bij de rondvraag behandeld. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op 3 februari is in de auditcommissie gesproken over het gemeentelijk jaarrekeningproces in relatie tot de verantwoording in het sociaal domein. De afspraken die zijn gemaakt over de uitvoering van taken (in mandaat of delegatie) lijken hiervoor van belang. De auditcommissie sprak af om dit specifiek punt terug te komen (mits er meer informatie voorhanden is). De accountant is ter vergadering aanwezig om mondeling een toelichting te geven.

min
Besluit

De heer Van Vugt geeft een toelichting op stand van zaken in dit proces. Naar verwachting is op zijn vroegst halverwege mei alle informatie voorhanden. Pas dan kan de accountant tot een oordeel komen. De VNG en de vereniging van accountants adviseren tijd te creeeren om zodoende over een zo'n compleet mogelijke jaarrekening te spreken, maar niet eindeloos te wachten. In concerto adviseren ze om de laatste raadsvergadering voor de zomer te kiezen. Afhankelijk van de beschikbaar informatie zit daar een reguliere verklaring bij, danwel een afwijkend oordeel. De heer Barre geeft aan dat het college op 19 april voor het eerst oriënterend over de jaarrekening praat. Daarna volgt een advies, ook voor de behandeling. De meeste fracties geven aan een voorkeur te hebben voor een getrapte behandeling. Op die manier kan de informatie over 2015 die al bekend is betrokken worden bij het Kadernotadebat. Twee fracties geven aan geen uitgesproken voorkeur te hebben. De uiteindelijke beslissing wordt aan het presidium gelaten.

5

De wijzigingen in het BBV krijgen de komende jaren beslag. De afspraak is gemaakt om zoveel wijzigingen als mogelijk reeds te verwerken in de kadernota 2017. Ook is afgesproken dat er in de auditcommissie steeds expliciet wordt aangegeven wat de wijzigingen en de consequenties van die wijzigingen zijn. Op 3 februari is afgesproken om dit keer met name bij de gevolgen voor de Grondexploitaties stil te staan. Aan de hand van een presentatie worden de belangrijkste wijzigingen en consequenties langsgelopen.

min
Besluit

De accountant geeft een toelichting op de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen in het BBV. Voor een deel zullen die al in de begroting 2017 zijn beslag krijgen. Ook bij de bestuursrapportage 2016 zullen al enkele wijzigingen zichtbaar worden (bv ten aanzien van de waardering van gronden). De heer Barre spreekt over een ontwikkeltraject waarin de auditcommissie (en de raad) uiteraard worden meegenomen. Op 21 september zal er in de vergadering van de auditcommissie weer aandacht zijn voor deze ontwikkelingen. De aangepaste presentatie is toegevoegd aan dit dossier.

6

De werkgroep doet verslag van haar activiteiten en stelt de auditcommissie een aantal vervolgacties voor. U wordt gevraagd aan te geven of u deze voorstellen steunt (memo is bijgevoegd).

min
Besluit

De werkgroepenleden lichten het voorstel toe. Met enkele aanscherping worden de voorstellen overgenomen (zie woordelijk verslag). Het college wordt verzocht om in de volgende vergadering van de commissie (1 juni) inhoudelijk te reageren op de voorstellen en in een plan van aanpak aan te geven hoe aan de verbeteringen invulling kan worden gegeven.

Tenslotte

7

min
Besluit

De heer Tiebosch koppelt terug wat voorafgaand aan de vergadering in de regionale bijeenkomst is besproken. Het conceptbestek wordt nu definitief gemaakt. Dit bestek zal op 1 juni in de vergadering van de auditcommissie besproken worden. Een van de vraagpunten is wie namens de gemeente Dordrecht in de beoordelingscommissie plaats zal nemen. Na behandeling in de auditcommissie wordt het bestek ter vaststelling nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Punt van aandacht is de mate waarin de overwegingen van de commissie ook in de openbaarheid gedeeld kunnen worden (gelet op de aanbesteding die nog moet starten).


De voorzitter sluit de vergadering om circa 22:00 uur.

Voorzitter: MD Burggraaf
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad