Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1445008
Aanvang-sluiting 08-04-2015 20:00 - 08-04-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 08 april 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

Wethouder Lambrechts zal vanavond vervangen worden door wethouder Van de Burgt, RIB over de situatie bij ToBe (verstuurd 7 april) wordt niet aan de agenda toegevoegd.

2

min
Besluit

Ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Nijhof heeft twee vragen:
1)      Grote terugloop GGZ aanmeldingen in Rotterdam Rijnmond. Is dat ook het geval in onze regio en is daarbij een verband met de eigen bijdrage? Bent u bereid daarover in gesprek te gaan, dat nader te monitoren en is er een mogelijkheid voor ouders dit te melden?

2)      Vraagstuk overdracht dossiers oude team jeugdzorg? Is dit u bekend en welke maatregelen gaat u nemen?

Reactie college (wethouder Van der Linden):
1)      Dit signaal is niet binnen gekomen, maar we zullen het nader bekijken (wethouder zegt daarbij toe aan de slag te gaan met een belrondje).  Blijkt dit dan toch het geval dan zullen we er zeker actie op ondernemen. We zullen hier geen extra meldpunt voor creëren.

2)      Begin dit jaar was er onduidelijkheid over de beschikbaarheid. Op dit moment zijn de digitale dossiers overgedragen, voor de papieren dossiers kan een verzoek worden ingediend. Wethouder zegt toe bij specifiek gemelde dossiers nog na te bellen ter controle. Van Verk vraagt wanneer de raad het onderzoek van de heer Oudkerk naar de bestuursmodel bij DGJ kan ontvangen? Wethouder (Van de Burgt) geeft aan dat het rapport na 23 april binnen is en doorgestuurd kan worden. Rovers heeft een vraag wat betreft mogelijk behoud van de kastanje bomen bij de vervanging van de kade bij Wolwevershaven. Wethouder geeft aan zijn college Reynvaan te informeren over de Utrechtse oplossing.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Commissie geeft verdere aanbevelingen mee, en komt met vragen. Wethouder geeft aan dat de wachtlijsten gebundeld dienen te worden en de inzet op preventieve schuldhulpverlening sterker moet worden opgepakt. De evaluatie is uitgesteld tot in het najaar.

5

Bij de bespreking verordening en beleidsregels rondom beschermd wonen en opvang (agendapunt 4) kan het reeds vastgestelde stuk worden betrokken (agendapunt 5).

min
Besluit

De vastgestelde verordening is betrokken bij de bespreking verordening en beleidsregels rondom beschermd wonen en opvang (1468138).

6

min
Besluit

Inspraak van de heer Wulfert namens bewoners Museumstraat. GroenLinks vraagt om bespreking in middagraad maar krijgt daarvoor geen steun. Hamerstuk tijdens middagraad 12 mei met stemverklaring van GroenLinks en SP.


In de vergadering van 21 april heeft de SP alsnog aangegeven GL te steunen in de wens het een bespreekpunt te maken.

7

min
Besluit

Op voorstel van de PvdA wordt de brief aangehouden. Zodra het onderzoek van Berenschot is afgerond kan een vervolgbespreking worden ingepland. De commissie acht het wenselijk wanneer de auditcommissie in breder perspectief zou bespreken hoe we als gemeente de financiële administratie van onze partners beoordelen.

Tenslotte

8

min
Besluit

Geen vragen.

9

min
Besluit

De gespreksleider rondt het gesprek af en de voorzitter sluit de vergadering.  

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.L. Catsburg - Schenkel
Gespreksleider: E. Kelholt
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / PH Sleeking
Commissiegriffier: S.V. Vooren