Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1444999
Aanvang-sluiting 08-04-2015 20:00 - 08-04-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 08 april 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de gespreksleider. De voorzitter bedankt de organisatoren van de werkbezoeken op 24 maart (Reeland) en 27 maart (Polder Stededijk) voor de interessante programma’s. Aan de agenda van 21 april is een bespreking van de RIB over Leefwerf de Biesbosch toegevoegd. Er heeft zich een inspreker voor deze bespreking gemeld. Na de inbreng van de inspreker zal de commissie besluiten of er direct een bespreking kan volgen of dat de inbreng aanleiding geeft om een en ander mee terug te nemen naar de fracties. Er zijn geen mededelingen vanuit de commissie.

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3

min
Besluit

De fractie PvdA stelt een vraag over parkeren in het centrum na invoering van de koopzondag. De wethouder geeft aan dat een RIB over dit onderwerp in voorbereiding is en dat parkeren ook nadrukkelijk bij de discussie over de Agenda voor de Stad betrokken zal worden. De fractie GroenLinks stelt een vraag over ballonnen. De wethouder geeft aan dat die vraag eerder door een collega is beantwoord, maar dat er door de gemeente naar zijn weten geen activiteiten met ballonnen zijn gepland op Koningsdag. De fractie CDA stelt een vraag over de verkiezingsborden die nog niet zijn verwijderd. De wethouder geeft aan dat dit te maken heeft met promotie en aankondiging van activiteiten rond Koningsdag.  

STUKKEN TER BESPREKING

4

Presentatie over de belangrijkste elementen uit het Opgavenplan Duurzaamheid 2015-2018.

De bespreking zal vervolgens richten op de vraag of deze inzet voldoende oplevert om de ambities 2050 te realiseren en of er voldoende vertrouwen is in de samenwerking met de samenleving.

min
Besluit

De heer Jan de Keizer spreekt namens het Platform Duurzaamheid Dordrecht in (zijn inspraakreactie is aan het dossier toegevoegd). De heer De Keizer doet een oproep aan de gemeente om vooral gebruik te maken van de particuliere initiatieven en duurzaamheid vooral samen te doen. Vervolgens geeft mevrouw Kromkamp een toelichting op het Opgaveplan duurzaamheid zoals dat aan de commissie is aangeboden (de presentatie is aan het dossier toegevoegd). Aansluitend gaat de commissie in gesprek met de wethouder over de ambities (hoofddoel = energieneutraal in 2050) en de te volgen route om daar te komen. De commissieleden geven aan meer inzicht te willen in de relatie tussen de inspanningen die de gemeente pleegt en de resultaten. Wat doet de gemeente met de beschikbare uren en wat is in 2018 reeds bereikt? De wethouder zegt toe hier in de voortgangsrapportages aandacht aan te besteden. Een van de acties uit het opgaveplan is dat de routekaart uit 2012 geactualiseerd gaat worden. Bij deze actualisatie zal ook aandacht besteed worden aan de risico’s. Het jaar 2050 is ver weg, wat kan er allemaal voor zorgen dat de ambitie niet gerealiseerd gaat worden? Voor dit moment adviseert de commissie de RIB voor kennisgeving aan te nemen. Men ziet uit naar de eerste rapportage over de resultaten die eind 2015 wordt verwacht.  

5

De bespreking richt zich daarbij op het verwachtingsmanagement over de ontwikkelingen op het plein in relatie tot het achterstallig onderhoud en het genoemde jaartal.

min
Besluit

De commissie bespreekt de brief die het college heeft gestuurd aan de werkgroep die zich actief inzet voor een herinrichting van het Damplein. Uit de bespreking die volgt over de verwachtingen en de planning blijkt dat het Damplein volgens het meerjarenonderhoudsprogramma in 2016/2017 aan de beurt is voor een technisch onderhoud. Dit is ook het moment om definitieve keuzes te maken over een mogelijke herinrichting van het plein. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt is afhankelijk van de thans beschikbare budgetten en prioritering en de bijdragen die anderen willen leveren om het plein te herinrichten. Om te voorkomen dat dit in 2018 wederom een verkiezingsitem wordt roepen de partijen op dit voor die tijd te regelen, maar wel scherp te zijn in het communiceren van verwachtingen. Er is budget voor / er is voorzien in een technische opknapbeurt, maar dat is niet hetzelfde als herinrichten. De beantwoordingsbrief van het college kan als afgehandeld worden beschouwd.

6

Op verzoek van Wethouder Reynvaan gaat de commissie met de wethouder in gesprek over de bevindingen van de gesprekken met de stad. Daarnaast zal het gesprek gaan over de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

min
Besluit

De heer Booij geeft een presentatie over de acties die de sector Stadsbeheer heeft ondernomen in het kader van Agenda voor de Stad. Hij geeft een toelichting op de oogst van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de bewoners van de stad, met experts en met maatschappelijke partners. Globaal zijn er vijf richtingen waarlangs gezocht kan worden naar de besparing van 500.000 euro. De wethouder vraagt de commissie om kaders aan te geven in welke zoekrichting de commissie denkt dat de besparing het best gevonden kan worden. De commissie vraagt de wethouder om concreter aan te geven welke zoekrichting kansrijk is, welke type maatregel daarbij hoort en wat dan de mogelijke besparing is. Een meerderheid van de commissieleden geeft aan de zelfwerkzaamheid belangrijk te vinden en te hopen dat de inzet van innovaties en assetmanagement  een bijdrage leveren. Een ingreep in het kwaliteitsniveau wordt minder goed ontvangen. De wethouder zal in de Agenda voor de Stad met concrete voorstellen komen. Over het onderwerp assetmanagement wordt nog een aparte bespreking ingepland.

Tenslotte

7

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

8

min
Besluit

De gespreksleider rondt het gesprek af en de voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: EAM Nederhof
Gespreksleider: F. Riet
Portefeuillehouder: H van der Linden / REC Reynvaan
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad