Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1444989
Aanvang-sluiting 08-04-2015 20:00 - 08-04-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  woensdag 08 april 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De vergadering wordt geopend. Aanwezig zijn de dames Kruger, De Smoker, Buursma, Kuhlemeier en Lagerveld (commissiegriffier) en de heren Engelberts, Pols, Portier, Blokland, Portier, Guler, Puik, Reumers, De Looze, Staat, Heijkoop (voorzitter), Tutopoly, Bronkhorst en Merx (gespreksleider). De gespreksleider geeft aan dat de punten 6 en 7 gezamenlijk zullen worden behandeld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2

min
Besluit

Bij de vaststelling van de besluitenlijst geeft mevrouw De smoker aan dat bij haar de vorige keer verwarring was ontstaan over het rapport Noordoevers aangezien er twee rapporten zijn, een regionale en een lokale. Zij heeft toch behoefte om het (lokale) rapport te bespreken. De bespreking zal zich richten op het risicomanagement rond de aandeelhoudersvergadering maar ook binnen het dagelijks bestuur. Mevrouw Kruger steunt dit verzoek. De gespreksleider stelt voor om dit op 19 mei te bespreken en de voorzitter van de Rekenkamercommissie dhr Kerseboom hierbij ook uit te nodigen. Hiermee gaat de commissie akkoord.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Mevrouw De Smoker vraagt zich af waar de reactie op de watersportvereniging blijft. Zij vindt het verder een gemiste kans dat het college de bewoners alleen maar zou informeren. Je loopt kans op juridische procedures. Zij vraagt zich af of het college ook in gesprek is geweest met bewoners. Welke juridische belemmeringen zouden kunnen opdoemen? Dhr. Pols wil weten of het mogelijk is dat dit uitgevoerd gaat worden en hij wil hier meer informatie over hebben. Hij staat positief tegenover de plannen. Dhr. Puik vraagt aandacht voor de panden, er kan schade aan ontstaan als er meer gevaren wordt en hij wil weten waarvoor het budget is gereserveerd. Dhr. Portier is een voorstander van meer boten door de voorstraathaven. Hij wil wel weten waar het bedrag van 450.000 op is gebaseerd. Dhr. Blokland wil weten hoe het zit met de obstakels zoals de riolering. Mw. Kruger vindt het informeren van bewoners belangrijk en zij ziet graag dat bewoners worden verbonden met de initiatiefnemers.  De wethouder beantwoordt de vragen en geeft wat de watersportvereniging betreft aan dat zij regelmatig met elkaar in gesprek zijn en op zoek zijn naar een duurzame locatie. Er wordt nu gedacht bij het Bolwerk. De wethouder wil dit snel realiseren en wellicht al voor de zomer. Hij zegt toe dat de brief ook naar de raad gaat. 

5

min
Besluit

Het convenant wordt in de commissie uitgebreid besproken en er worden ideeën geopperd wat je tegen leegstand zou kunnen doen (zoals een leegstandsheffing, verkleinen kernwinkelgebied). De CU/SGP geeft nog expliciet aan dat het niet nodig was geweest om de koopzondag te promoten. De voorzitter concludeert op het eind dat er nog dit jaar een binnenstad conferentie zal worden georganiseerd waarbij de raad ook zal worden uitgenodigd. Er zal jaarlijks een voortgangsrapportage worden verstrekt aan de raad. Er zal voor de zomer duidelijkheid komen over het stadshotel (evt aan Vrieseplein) en er zal nog voor de zomer een raadsinformatiebrief over leegstand richting de raad komen.

6

min
Besluit

Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking is er een inspreker dhr. Suurland die het pand aan het Papeterspad wil kopen. Hij heeft een ontwikkelingsbedrijf en is al een tijd in gesprek met de gemeente over het pand. Hij pleit voor herontwikkeling van het pand en dat het pand niet gesloopt zal worden zoals de gemeente van plan is. Hij geeft aan dat herontwikkeling meer zal doen voor de aantrekkelijkheid van de stad (olievlekwerking omdat er meer panden in de buurt te koop staan) en financieel ook meer zal opleveren dan sloop. Vervolgens wordt er nog een verduidelijkende vraag gesteld door mw Kruger waarna de inspreker door dhr. Merx wordt bedankt voor zijn bijdrage.


Vervolgens start de bespreking over het vastgoed. Er is verschil van mening in de commissie over het achterstallig onderhoud; moet je dit nu juist wel bijhouden zodat het in de toekomst niet duurder gaat worden of juist niet zodat de boekwaarde van het pand laag blijft waardoor je het makkelijker kunt verkopen. Hoe het in Munt is gegaan komt ook aan de orde. Dit moet in de toekomst beter gaan en de wethouder zal voortaan alle afspraken op papier laten zetten en geen mondelinge afspraken meer laten maken. De ambtelijke ondersteuning geeft een uitleg over het verschil tussen 80 en 60 procent.


De fracties van D66 en BVD willen dit dossier bespreken in de raadsvergadering van 12 mei a.s. De bespreking zal zich richten op uitgangspunt B (de 80 procent).


Mw Buursma geeft tot slot nog aan dat zij een thema avond vastgoed zou willen en wil weten of de commissie hiermee kan instemmen. Mw Kruger en dhr. Reumers steunen dit verzoek. Dit verzoek zal tijdens het agendadeel op 21 april a.s. aan de orde komen zodat bepaald kan worden hoe de avond eruit zal komen te zien en wanneer dit kan plaatsvinden.  


 

7

min
Besluit

Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking is er een inspreker dhr. Suurland die het pand aan het Papeterspad wil kopen. Hij heeft een ontwikkelingsbedrijf en is al een tijd in gesprek met de gemeente over het pand. Hij pleit voor herontwikkeling van het pand en dat het pand niet gesloopt zal worden zoals de gemeente van plan is. Hij geeft aan dat herontwikkeling meer zal doen voor de aantrekkelijkheid van de stad (olievlekwerking omdat er meer panden in de buurt te koop staan) en financieel ook meer zal opleveren dan sloop. Vervolgens wordt er nog een verduidelijkende vraag gesteld door mw Kruger waarna de inspreker door dhr. Merx wordt bedankt voor zijn bijdrage.


Vervolgens start de bespreking over het vastgoed. Er is verschil van mening in de commissie over het achterstallig onderhoud; moet je dit nu juist wel bijhouden zodat het in de toekomst niet duurder gaat worden of juist niet zodat de boekwaarde van het pand laag blijft waardoor je het makkelijker kunt verkopen. Hoe het in Munt is gegaan komt ook aan de orde. Dit moet in de toekomst beter gaan en de wethouder zal voortaan alle afspraken op papier laten zetten en geen mondelinge afspraken meer laten maken. De ambtelijke ondersteuning geeft een uitleg over het verschil tussen 80 en 60 procent.


De fracties van D66 en BVD willen dit dossier bespreken in de raadsvergadering van 12 mei a.s. De bespreking zal zich richten op uitgangspunt B (de 80 procent).


Mw Buursma geeft tot slot nog aan dat zij een thema avond vastgoed zou willen en wil weten of de commissie hiermee kan instemmen. Mw Kruger en dhr. Reumers steunen dit verzoek. Dit verzoek zal tijdens het agendadeel op 21 april a.s. aan de orde komen zodat bepaald kan worden hoe de avond eruit zal komen te zien en wanneer dit kan plaatsvinden.  


 

Tenslotte

8

min
Besluit

Er zijn geen vragen.

9

min
Besluit

De gespreksleider geeft het woord terug aan de voorzitter. De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: DFM Schalken-den Hartog
Gespreksleider: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos
Commissiegriffier: FM Lagerveld