Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving op locatie

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving op locatie

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving op locatie
Vergadernummer 1421432
Aanvang-sluiting 24-03-2015 16:00 - 24-03-2015 18:15
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van het werkbezoek aan Reeland/kennismaking Welstands- en monumentencommissie, die op dinsdag 24 maart 2015 zal plaatsvinden in Zorgcentrum De Linde, Bankastraat 158, aanvang 16.00 uur .

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geef het woord aan de gespreksleider. Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De rondvraag zal aan de orde komen voordat we aan de wandeling beginnen. Wethouder Reynvaan heeft verzocht om met de commissie in een informele setting te praten over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in relatie tot de vorderingen in de agenda voor de stad. De commissie is terughoudend om zonder stukken en voorbereiding een dergelijk gesprek aan te gaan. Alleen als er tijdig een goed, substantieel stuk komt (of er een goede presentatie wordt gegeven) staat de commissie hiervoor open. Tot slot bedankt de gespreksleider het zorgcentrum voor hun gastvrije ontvangst.

2

min
Besluit

In de vorige besluitenlijst is bij agendapunt 8 per abuis vermeld dat de voorzitter de vergadering sluit. Dit staat al bij punt 9. Met die wijziging wordt het verslag vastgesteld. Nav het verslag wordt  nog kort teruggekomen op het punt dat in beslotenheid is behandeld (punt 6.). De commissieleden geven aan dat ze in de presentatie geen aanleiding zien om het college te verzoeken om het plan niet te ondersteunen. Het verzoek is om in het vervolg in de agendering duidelijker aan te geven wat er van de commissie wordt verwacht.

4

min
Besluit

De commissie agendeert de volgende onderwerpen voor 8 en 21 april: RIB Stadswerven, RIB Opgaveplan Duurzaamheid, Brief Damplein, RIB Omgevingswet en Presentatie River-Art. De exacte indeling hangt van de onderwerpen in de overige commissies. De agenda op 21-4 zal kort zijn, zodat de commissie Fysieke Leefomgeving kan aansluiten bij de commissie Bestuur & Middelen voor de bespreking over de Binnenstad en de verlevendiging vanaf het water. Als wethouder Reynvaan kan voldoend aan de voorwaarden inzake het gesprek over het beheer van het onderhoud (zie agendapunt 1.), dan kan dit (evt. voorafgaand) aan een van de vergaderingen worden toegevoegd.

5

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het behandelschema.

6

min
Besluit

De commissie stemt in met het verzoek van de wethouder om in het najaar een themabijeenkomst te organiseren. Graag ontvangt de commissie iets meer informatie over de geplande inhoud, zodat de commissie kan bepalen of en hoe ze bij de voorbereiding betrokken wil zijn. Mevrouw Vd Bergh meldt zich hier sowieso voor aan.

7

min
Besluit

Wethouder Sleeking geeft aan waarom hij een wandeling door de binnenstad zinvol acht (hoe strikt hanteer je de uitvoering van beleid in de binnenstad vwb welstand en monumentenzorg, is er aanleiding ons beleid bij te stellen ). De commissie onderschrijft deze wens en verzoekt de griffie dit in te plannen.

Werkbezoek Reeland

8

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentaties en maakt samen met de leden van de welstandscommissie en ondersteuning een wandeling door de wijk. De commissie besluit de RIB over de nota voor kennisgeving aan te nemen en de welstandsnota te agenderen voor een bespreking zodra de inspraakprocedure is doorlopen en de nota ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad.

9

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de presentaties en maakt samen met de leden van de welstandscommissie en ondersteuning een wandeling door de wijk. De commissie besluit de RIB over de nota voor kennisgeving aan te nemen en de welstandsnota te agenderen voor een bespreking zodra de inspraakprocedure is doorlopen en de nota ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad.

10

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter:EAM Nederhof
Gespreksleider: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad