Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1421423
Aanvang-sluiting 24-03-2015 20:00 - 24-03-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 24 maart 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

F.M. Lagerveld

1

min
Besluit

De vergadering wordt geopend. Aanwezig zijn de commissieleden Soy, Bronkhorst, Tutupoly, Güler, Stevens, Tazelaar, Krüger, Engelberts, Staat, Reumers, De Smoker, Portier, Heijkoop (voorzitter), Merx (gespreksleider) en Hendrickx (adjunct-griffier). Mevrouw de Smoker merkt op dat de Essenhof geagendeerd is voor de raadsvergadering van 31 maart 2015. Zij verzoekt de griffie het college in herinnering te brengen dat het toegezegde 'potlodenlijstje' nog niet is ontvangen. Zij ziet dit lijstje alsnog graag uiterlijk maandag 30 maart einde van de middag tegemoet. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


 

2

min
Besluit

Met dank aan de commissiegriffier stelt de commissie beide besluitenlijsten ongewijzigd vast.

4

min
Besluit

De commissie stelt de agenda's gewijzigd vast. Op 8 april worden de startnotitie Vastgoedbedrijf (dossier 1462150) en de rib over de Munt (dossier 1459409) geagendeerd (1 agendapunt) alsmede de Leegstand in de Binnenstad (dossier 1440301) en de verlevendiging van de binnenstad vanaf het water (dossier 1424707). Op verzoek van mevrouw de Smoker wordt hierbij de inbreng van de inspreker van 17 maar 2015 (Barone) betrokken alsmede de brief van het college in antwoord op de watersportvereniging Wijnhaven.


21 april wordt dan gereserveerd voor een themabijeenkomst Verbonden partijen, waarvoor de GHOR en de RAV worden uitgenodigd. De commissie verzoekt de griffie te bezien of deze bijeenkomst op locatie kan worden gehouden.

5

min
Besluit

De commissie neemt kennis van het behandelschema Agenda vd Stad en Kadernota 2016.

6

Het komende jaar wordt er een aantal sessies georganiseerd waar u nader kennis kunt maken met onze verbonden partijen. Op deze avond worden de vertegenwoordigers van OCD, SCD en het Ingenieursbureau uitgenodigd. Deze vertegenwoordigers zullen een nadere toelichting geven op een aantal thema's (financiën, belangrijke actuele opgaven, belangrijke actuele risico's en bijdrage van de verbonden partij aan lokale ambities).

20.00 uur: Servicecentrum Drechtsteden (SCD)
Mevrouw T. van der Steen - directeur

20.45 uur: Ingenieursbureau
De heer J.J. van de Looij - directeur

21.30 uur: Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)
Mevrouw M. Weide - directeur

min
Besluit

De commissie maakt kennis met de verbonden partijen SCD, IBD en OCD. De directeuren van deze dochters van de GRD nemen de commissieleden mee in hun core business en de opgaven en uitdagingen waarvoor zij staan. Er worden onder andere vragen gesteld over de Vpb-plicht die ons veel administratief werk gaat kosten. Mevrouw de Smoker verzoekt de heer van Bijnen om de fracties een lobby A4tje te verstrekken dat fracties desgewenst naar de Eerste Kamer kunnen sturen. Verder doet zij de directeur van het IBD de suggestie om meer informatie aan de Drechtraad te verstrekken. Omdat Drechtraadleden sinds kort eigen onderwerpen kunnen aandragen voor het uurtje tussen 17.00 en 18.00 uur zal zij de agendacommissie van de Drechtraad verzoeken het IBD een presentatie voor de Drechtraad te laten verzorgen. De presentaties zijn na afloop van de vergadering in het raadsinformatiesysteem toegankelijk gemaakt.


 

7

U wordt gevraagd in te stemmen met agendering van een volgende sessie 'Verbonden Partijen' op 10 juni 2015 en vervolgens aan te geven wie u daarvoor wenst uit te nodigen.

min
Besluit

De commissie besluit de avond van 23 juni in ieder geval te benutten voor een nadere kennismaking met de verbonden partij Omgevingsdienst ZHZ, waarbij de raadsinformatiebrief over het Jaarprogramma 2015 Omgevingsdienst ZHZ (dossier 1457107) als onderliggend stuk kan worden beschouwd.

8

min
Besluit

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9

min
Besluit

De gespreksleider geeft het woord aan de voorzitter. Deze dankt de gasten en de commissieleden voor hun actieve inbreng waarna hij de vergadering sluit.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJ Heijkoop
Gespreksleider: MPPM Merx
Commissiegriffier: M.J.W.T. Hendrickx