Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1421420
Aanvang-sluiting 09-02-2016 20:05 - 09-02-2016 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 09 februari 2016 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.05 uur. 

De Commissiegriffier,

J.C. Bakker

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Aanwezig zijn de heren Portier, Groeneweg, Bronkhorst, Soy, Heijkoop, Merkuur, Reumers, Looze, Staat en Tazelaar (voorzitter) en mevrouw Kruger. Vanaf agendapunt 8: mevrouw De Smoker. De heer Bakker is aanwezig als commissiegriffier. De heer Mos namens het college.


Er zijn geen mededelingen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De commissie is akkoord met het voorstel. De Griffie zal met de heer Post een datum zoeken voor bezoek aan de commissie.

4

min
Besluit

De heer Reumers vraagt waarom het college met een raadsinformatiebrief komt en niet met een voorstel. De heer Mos antwoord dat het subsidiekader geen nieuw voorstel behoeft omdat het binnen de beleidskaders blijft. De commissie besluit dit punt op te nemen bij de bespreking op 15 maart. 

6

min
Besluit

8 maart: conform agendavoorstel met toevoeging van:
- RIB over de Tussenrapportage Actieplan IVP 2015-2016 en Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2015
- Aangaan van een pilot met discussieplatform Argu
- Lijst van moties en toezeggingen

15 maart: conform agendavoorstel. De commissie is voor een gezamenlijke behandeling met de commissie Fysieke Leefomgeving voor het agendapunt over de Parkeervoorziening EPV.


22 maart: conform agendavoorstel: met toevoeging van het punt Kaderstelling Kerstmarkt


Nog geen datum vastgesteld: bezoek Carlo Post, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

7

min
Besluit

De lijst van moties en toezeggingen is niet helder. De commissie wil graag een nadere uitleg van hoe er met de moties wordt omgegaan of waarom een motie kan worden afgevoerd. Punt wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering van 8 maart.

8

min
Besluit

Mevrouw de Smoker geeft aan geen antwoord te hebben gehad op haar vragen aan het college. Volgens de gemeentesecretaris is een bericht met de laatste stand van zaken aan de griffie gezonden. De griffie zal dit nagaan en de commissie hierover informeren.

STUKKEN TER BESPREKING

9

min
Besluit

Zie punt 10 en 11 van deze vergadering.

10

min
Besluit

De partijen gaan met de SP in debat over de vraag of de gemeentelijke heffingen voor riool en afval moeten worden afgeschaft en de OZB moet worden verhoogd, volgens het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Geconstateerd wordt dat de SP geen medestanders vindt in de raad voor dit voorstel. Wel zijn de partijen bereid het debat te voeren over het minimabeleid in de Drechtsteden.


De commissie besluit het voorstel van de SP niet verder te behandelen.


11

min
Besluit

De commissie is tevreden met de reactie van het college op het voorstel van de SP over OZB en heffingen.

Het voorstel van de SP heeft verder geen steun in de raad.


De commissie besluit deze RIB voor kennisgeving aan te nemen in de raadsvergadering van 8 maart.

12

min
Besluit

De heer Verheijen geeft een toelichting bij de Jaarrekening 2014 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, aangevuld met de cijfers over het jaar 2015 met een inhoudelijke toelichting op de actuele ontwikkelingen en de toekomstvisie van het Parkschap.


De commissie besluit deze RIB voor kennisgeving aan te nemen in de raadsvergadering van 8 maart.

13

min
Besluit

Er zijn geen vragen gesteld voor de rondvraag.

14

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: HJ Tazelaar
Portefeuillehouder: J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker