Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Auditcommissie

Gemeente Dordrecht

Agenda Auditcommissie

Details van de vergadering/agenda
Titel Auditcommissie
Vergadernummer 1416751
Aanvang-sluiting 14-10-2015 20:00 - 14-10-2015 23:00

De VOORZITTER roept hierbij de leden van de AUDITCOMMISSIE op tot het
bijwonen van de openbare vergadering die woensdag 14 oktober 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De voorzitter,

H.P.A. Wagemakers

1

- Invoering Vennootschapsbelasting

min
Besluit

De wnd. voorzitter opent de vergadering. Er is bericht van verhindering van de heren Burggraaf en Wagemakers. De heer Heijkoop zal later komen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De commissie neemt kennis van de bijgevoegde presentatie over de invoering van de Wet vennootschapsbelasting. Zodra er meer bekend is over de inhoud zal de commissie daarover worden geïnformeerd.

2

min
Besluit

Het overzicht van aanwezigen is niet geheel juist. De heren Heijkoop, Soy en De Looze waren deze vergadering niet aanwezig. De heer Burggraaf was wel aanwezig. Met deze aanpassingen wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

STUKKEN TER BESPREKING

4

20.05 uur. Aan de hand van een presentatie licht de accountant de financiële positie van gemeente Dordrecht toe. Hoe staan we er als gemeente financieel voor? Om inzicht te krijgen in deze vraag zijn meerdere factoren belangrijk (o.a. lokale lasten, schuldpositie, reservepositie en verbonden partijen). Het betreft de uitgebreide versie van de stresstest. U wordt gevraagd kennis te nemen van de uitkomsten van de test

min
Besluit

De heer Van Vught geeft een toelichting op de stresstest. De commissie neemt hier kennis van. Naar aanleiding van de bespreking komt de geheimhoudingsplicht van accountants ter sprake. Er bestaat een mogelijkheid om de geheimhouding deels op te heffen, zodat accountants van gemeenschappelijke regelingen hun bevindingen kunnen delen met de auditcommissies van de deelnemende gemeenten. Dit thema wordt geagendeerd voor de volgende vergadering van de auditcommissie.

5

21.00 uur. In de notitie Kiezen, Sturen en Verantwoorden heeft u met het college afgesproken om de impact van de mei- en septembercirculaire voortaan te bespreken in de auditcommissie voorafgaand aan de kadernotabehandeling c.q. de begrotingsbehandeling. Op deze manier kunnen beide circulaires door de fracties betrokken worden bij het kadernota- en begrotingsdebat. Een memo waarin de septembercirculaire 2015 wordt geduid is bijgevoegd.

min
Besluit

De commissie neemt kennis van de duiding in de memo.

6

21.15 uur. Bij de behandeling van de kadernota 2016 heeft de gemeenteraad unaniem de motie Houdbare Dordtse Gemeentefinanciën aangenomen. Conform uw verzoek worden de bevindingen met de auditcommissie besproken. De motie roept de auditcommissie vervolgens op om de gemeenteraad op dit punt te adviseren.

min
Besluit

De commissie geeft aan dat de ambitie van de commissie verder strekt dan hetgeen in de memo over de uitkomsten is verwoord. De auditcommissie verzoekt de werkgroep verbetering P&C-documenten zich over het vraagstuk te ontfermen en met concrete verbetervoorstellen te komen. Dit voorstel van de werkgroep kan dan in de commissie bestuur & middelen met de overige partijen en de wethouder besproken worden. De griffier zal de werkgroep bijeenroepen om hier mee aan de slag te gaan.

7

21.45 uur. Afgelopen jaren is in de Auditcommissie steeds achteraf / na besluitvorming in de commissie gesproken over de kwaliteit van de Jaarstukken. De ambitie van deze commissie is om ook vooraf naar de P&C-documenten te kijken om - indien gewenst - de raad vóór besluitvorming te kunnen adviseren. Vindt de commissie dat de begroting van voldoende kwaliteit is? En zijn de kaders uit de kadernota adequaat vertaald in de begroting 2016?

min
Besluit

De commissie besluit geen advies aan de gemeenteraad voor te leggen over de kwaliteit van de begroting. Teveel fracties hebben onvoldoende de tijd gehad om zich hier een mening over te vormen. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan de agenda van 3 februari 2016 om dan alsnog stil te staan bij de gestelde vragen.

8

22:15 uur. De heer Tiebosch geeft een terugkoppeling van hetgeen in de regionale auditcommissie is besproken op 30 september 2015 (Burap en contract accountant).

min
Besluit

De heer Tiebosch geeft een terugkoppeling vanuit de regionale auditcommissie. De memo waarin de prijsaanbieding 2015 voor de GRD wordt uiteengezet wordt gescand en naar de commissieleden verzonden. Ook het verslag van het besloten overleg zal beschikbaar worden gesteld aan de leden van auditcommissie.

9

- Interim-controle accountant 2015
- Terugkoppeling werkgroep verbetering P&C-documenten
- Rapport invoering Wet Vpb

min
Besluit

Aan de agenda van 3 februari worden de onderwerpen Evaluatie begroting 2016 en Opheffen geheimhoudingsplicht accountant toegevoegd.

Tenslotte

10

min
Besluit

De heer Van Esterik geeft aan dat de financieringsbehoefte van de gemeente op dit moment afneemt. Ook geeft hij nog een korte toelichting op het gesprek dat vanuit de gemeente Dordrecht met Deloitte is gevoerd. De wnd. voorzitter sluiten tegen 22:00 uur de vergadering.

Voorzitter: HPA Wagemakers
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad