Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1407327
Aanvang-sluiting 08-12-2015 20:00 - 08-12-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 december 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

Commissie stelt voor in het vervolg de procedurele punten aan het eind van de vergadering te plaatsen. Agendapunt 8 gaat van de agenda en kan als afgehandeld worden beschouwd. Er komt binnenkort nieuwe informatie naar de raad.

2

min
Besluit

Besluitenlijst graag met meer context.

4

min
Besluit

Geen opmerkingen.

5

min
Besluit

CDA – Is er een aanpassing nodig van de minimabudgetregeling nu blijkt dat er steeds meer mensen een betalingsachterstand hebben (bron recente Nibud rapport)?  - Wethouder neemt de vraag mee. Zal schriftelijk beantwoord worden.

STUKKEN TER BESPREKING

6

min
Besluit

Pieter Baanvinger presenteert de stand van zaken en beantwoord samen met Jorn Nierstrasz vragen vanuit de commissie. De wethouder wordt opgeroepen zich meer proactief op te stellen naar ouderenzorg organisaties om zo goed de vinger aan de pols te houden. Ook ontvangt de commissie graag zo spoedig mogelijk meer informatie over de uitkomst van de diverse gesprekken die momenteel in deze gevoerd worden.

7

min
Besluit

Commissie is teleurgesteld met de inhoud van deze raadsinformatiebrief. De wethouder wordt opgeroepen terug te komen met een raadsvoorstel waarin duidelijke keuzes worden neergelegd betreffende de besteding van het budget.


De wethouder zegt toe dit raadsvoorstel te leveren in het eerste kwartaal van 2016. Ook geeft de commissie aan dat ze niet gecharmeerd zijn van het feit dat er ook zaken vanuit het budget gefinancierd worden die breder zijn dan mantelzorg alleen. Ze roepen de wethouder dan ook op de functionaris informele zorg niet aan te stellen vanuit het budget voor mantelzorgers. 
Op verzoek van de commissie zegt de wethouder toe voor aankomende middagraad informatie aan te leveren betreffende het deel van het extra mantelzorgbudget dat dit jaar nog niet is uitgegeven.

8

min
Besluit

De commissie besluit dat deze brief voldoende is besproken en kan worden afgehandeld.

9

min
Besluit

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de middagraad van 15 december 2015.  


Wethouder zegt toe met een raadsinformatiebrief te komen die bespreekt hoe er aan de cliënten participatie zal worden vormgegeven.  
Overzicht van het aantal bezwaarschriften tegen beschikkingen zal door de wethouder geleverd worden. Evenals het jaarverslag van de vertrouwenspersoon.  
De commissie praat in de volgende 3D avond door over de tevreden/ontevredenheid van cliënten. De ontwikkeling rondom de PGB zal daarbij betrokken worden.

10

min
Besluit

Evaluatie voorzitters: We vergaderen een stuk effectiever en gemoedelijker, dit heeft onder meer te maken met de voorzitters die beter aansluiten op de vergadering. Wel wordt aangegeven dat de heer Van Verk op zijn mimiek dient te letten om zijn neutraliteit te behouden.   De heer Vooren wordt namens de commissie bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Er wordt hem veel succes gewenst in Amersfoort.

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / H van der Linden
Commissiegriffier: S.V. Vooren