Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving op locatie!

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving op locatie!

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving op locatie!
Vergadernummer 1407319
Aanvang-sluiting 08-12-2015 19:30 - 08-12-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 08 december 2015 zal plaatsvinden op locatie in de Short Stay Facility aan de M.H. Trompweg 235 in Dordrecht. Aanvang 19.30 uur.


De commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Reynvaan geeft aan dat twee dossiers met enige vertraging naar de raad zullen komen. Het gaat om de aangescherpte nota reclamebeleid en het verslag van de verbeteracties die n.a.v. de bestrating op het Scheffersplein in gang zijn gezet. De fractie VVD heeft vragen gesteld aan wethouder Van der Linden over parkeren in relatie tot de sloop van Doelesteyn. Die vragen zullen binnen anderhalve week worden beantwoord. Vervolgens legt de fractie SP een verklaring af over hetgeen op maandagavond in het politiek centrum is voorgevallen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

Aan de besluitenlijst worden de toezegging van wethouder Van der Linden over de Windenergie (agendapunt 4) en het statement van het platform Spoor en Geluid toegevoegd (agendapunt 9). Met die toevoegingen wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

4

min
Besluit

De commissie besluit het jaar 2016 te beginnen met een schone open voorraadlijst. Fracties die een dossier mee willen nemen naar volgend jaar kunnen dat tot 1 januari 2016 doorgeven aan de griffie. 

5

min
Besluit

De fractie PvdA heeft een vraag gesteld over de loempiakraam op de Visbrug. Wethouder Reynvaan zal zorgen dat het college deze vraag zo spoedig mogelijk zal beantwoorden.

STUKKEN TER BESPREKING

6

Ter introductie op dit raadsvoorstel zullen we voorafgaand aan de vergadering een werkbezoek brengen aan Wielwijk. We verzamelen om 18:00 uur op het Admiraalsplein. De leden van de commissie worden verzocht op de fiets te komen. Onder begeleiding van een aantal deskundigen wordt er vervolgens door de wijk en het park gefietst. De tocht eindigt bij de Short Stay Facility op de M.H. Trompweg 235. Na de soep en een broodje zal de vergadering van de commissie daar om 19:30 uur beginnen. Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel over de herontwikkeling van Wielwijk wordt een presentatie over de plannen gegeven.

min
Besluit

Mevrouw Boudewijn (bewoner Wielwijk) en de heren Van der Meer (De vrije Tuinder) en Warmels (Nederlandse Bijenvereniging afd. Dordrecht) spreken in. Mevrouw Boudewijn vraagt met name aandacht voor communicatie, betrokkenheid en zichtbare actie. De heer Van der Meer benadrukt dat onzekerheid funest is voor de vereniging en dat er snel helderheid moet komen. De heer Warmels geeft aan dat afstemming over voorwaarden cruciaal is. Bij het verplaatsen van bijenvolken speelt timing een grote rol. De commissieleden hebben ruimte om aanvullende vragen te stellen. Vervolgens geven mevrouw Bax (stedenbouwkundige) en Godinho - Nunes (programmamanager) een toelichting op het voorliggende raadsvoorstel. In de inhoudelijke bespreking kwam naar voren dat er brede steun is voor de plannen. Wel vraagt de commissie aandacht voor de communicatie en de samenwerking met de wijk. Bij de vragen over het sociale programma wordt verwezen naar de nota Dordt-West in balans. Hoe het zit met de duurzaamheidsparagraaf zoekt de wethouder nog uit. De commissie besluit dit raadsvoorstel voor een korte bespreking door te geleiden naar de gemeenteraad. Een aantal fracties is voornemens om een motie in te dienen ten aanzien van de verhuizing van de Vrije Tuinder en de Bijenvereniging. De commissieleden zeggen toe om de discussie in de gemeenteraad te beperken tot dit punt. 

7

Inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Eventuele technische vragen wordt u verzocht vooraf te stellen.

min
Besluit

De commissie bespreekt kort de wijze waarop ze dit raadsvoorstel wil behandelen. Gelet op de voorbereidingstijd, de setting waarin wordt vergaderd en de importantie van het onderwerp, is de wens om besluitvorming zorgvuldiger voor te bereiden. De looptijd van het vigerende GRP loopt binnenkort af, maar de wethouder geeft aan dat het niet problematisch is als het besluit in januari of februari wordt genomen. De tarieven voor 2016 zijn al vastgesteld. De commissie besluit de vragen / aandachtspunten mee te geven aan de wethouder en verzoekt deze voor de volgende bespreking te beantwoorden. Een toelichting op de voorgestelde financiële systematiek zal aan de commissie fysieke leefomgeving worden gegeven, waarbij ook financieel specialisten welkom zijn. Vervolgens spreekt de heer Van der Eijk in. Hij vraagt aandacht voor het aansluiten van woningen in het buitengebied op het riool. De commissieleden stellen enkele aanvullende vragen.

8

Eind augustus is in de commissie afgesproken om medio november het voorzitterschap van de commissie te evalueren. Wat zijn de ervaringen van eerste drie maanden (feedback)? Is er reden om de gemaakte afspraken over de werkwijze bij te stellen? 

min
Besluit

De voorzitter vraagt de commissie het voorzitterschap van de commissie te evalueren. Gevraagd wordt naar feedback en verbetervoorstellen. De voorzitters worden gecomplimenteerd met hun inzet. Ze stralen uit de rol gemotiveerd en met plezier te vervullen. De sfeer in de commissie wordt goed en respectvol gevonden. Kritiek is er op de overvolle agenda's en de mate waarin de commissie er in slaagt een eigen inhoudelijke agenda te bepalen. Een aantal fracties vindt de tijd die wordt besteed aan de behandelvoorstellen te lang. Ook wordt aandacht gevraagd voor de politieke vraag. Die komt nog niet altijd goed tot zijn recht, daar moet de commissie zelf scherper in zijn. Op 10 december zullen de commissievoorzitters met de heer Merx praten over het vervolg en de mogelijkheden om de vergadertijd zo goed mogelijk te gebruiken. 

9

min
Besluit

De fractie BVD vraagt aandacht voor het format van de raadsinformatiebrieven. Er zitten teveel dubbelingen in waardoor ze niet altijd goed leesbaar zijn.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.

Voorafgaand aan de vergadering in het Short Stay Facility brengt de commissie een bezoek aan de wijk Wielwijk. Aanvang van dit werkbezoek is 18.00 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: A. Karapinar
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad