Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407313
Aanvang-sluiting 08-12-2015 19:00 - 08-12-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 08 december 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1- Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


De heer Portier deelt namens de fractie SP mede dat zij de wijze waarop de actie van de FNV gisteravond is verlopen veroordelen. Hij geeft aan dat de fractie niet op de hoogte was van de aanwezigheid van een partijgenoot op de bijeenkomst van de FNV. Dit betreffende raadslid is, toen werd besloten tot actie over te gaan, met de demonstranten meegelopen en heeft hen toegang tot het stadhuis verschaft. Namens de hele fractie worden hier excuses voor aangeboden.

2

min
Besluit

Mevrouw De Smoker vraagt naar de reactie van het college op de situatie betreffende Goed Af. Hier is tot op heden nog geen reactie op binnen gekomen, Mogelijk dat dit in de commissie Fysiek aan de orde is geweest. De commissiegriffier zal dit nagaan.


Mevrouw De Smoker gaat vervolgens in op de beantwoording van het college op de vragen over het programma Levendige Binnenstad. Het college heeft een aanbod gedaan om voor de kadernota een debat te voeren over de voortgang en resultaten van het programma Levendige Binnenstad. Op dit aanbod gaan D'66 en VVD graag in, waarbij wordt aangetekend dat dit dan voor de kadernota ingepland dient te worden.

4

min
Besluit

De commissie neemt de openstaande voorraad per onderwerp door.


De commissie besluit de RIS dossiers 1579834, 1532272, 1488521, 1433118, 1375936 en 126860 van de lijst af te voeren. De commissie besluit de dossiers 1578673, 1270843 en 1102822 gezamenlijk te bespreken in een commissievergadering in januari 2016. Hierbij zal het recent uitgebrachte rapport van de VNG worden betrokken.


De commissiegriffier zal het college vragen wanneer de gevraagde collegeadviezen in de RIS dossiers 1551146 en 1403108 verwacht kunnen worden.

5

min
Besluit

De fractie Beter voor Dordt stelt twee vragen naar aanleiding van het schietincident in de Biesbosch. Gevraagd wordt of het college kan aangeven waarom er niet adequaat gereageerd is na de melding van het afvuren van schoten? Daarnaast is gevraagd of de portefeuillehouder kan aangeven welke maatregelen hij gaat treffen om de aanwezigheid van illegale wapens in Dordrecht aan te pakken.


De portefeuillehouder geeft aan ook opheldering te willen over dit incident. In overleg met de politie zal dit besproken worden. De portefeuillehouder zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over de verloop van dit gesprek. Met betrekking tot de tweede vraag geeft de portefeuillehouder aan voorstander te zijn van preventief fouilleren. Voor het overige betreft dit een taak van de politie. Het controleren hierop is geen basis taak van de basispolitie. Dit is elders binnen de politie georganiseerd. Hierover kan de commissie, indien gewenst, in vertrouwelijkheid over geïnformeerd worden.

STUKKEN TER BESPREKING

6

Eind augustus is in de commissie afgesproken om medio november het voorzitterschap van de commissie te evalueren. Wat zijn de ervaringen van eerste drie maanden (feedback)? Is er reden om de gemaakte afspraken over de werkwijze bij te stellen? 

min
Besluit

De commissieleden geven aan tevreden te zijn over de wijze waarop het voorzitterschap wordt ingevuld. Wel wordt aangegeven dat er meer ruimte mag zijn voor het debat.

7

19.45 uur: zoals in de commissievergadering van 24 november 2015 verzocht zal de portefeuillehouder de laatste stand van zaken omtrent ToBe toelichten.

min
Besluit

De portefeuillehouder geeft een toelichting over de laatste stand van zaken omtrent ToBe. Volgende week staat het onderwerp Energiehuis op de agenda van de raadsvergadering. Gelet op de positie van ToBe in het Energiehuis kunnen deze twee zaken niet los van elkaar worden gezien. De laatste stand van zaken over ToBe zal dus volgende week wederom aan de orde zijn.


De commissie bespreekt ook kort het verzoek van de gemeente Barendrecht om deel te mogen nemen aan het onderzoeksteam. De commissie staat hier, gelet op de houding van de gemeente Barendrecht in het dossier ToBe, niet geheel positief tegenover.

8

min
Besluit

In de donderdagbrief is aangegeven welke onderwerpen door de rekenkamercommissie geselecteerd zijn. Hier dient de commissie een keuze uit te maken. De twee onderwerpen die door de commissie genoemd worden zijn sturen met subsidies en externe inhuur. De rekenkamercommissie komt in januari terug in de commissie met het werkprogramma voor 2016.

9

De agendapunten 8 en 9 worden gezamenlijk besproken.

min
Besluit

De commissie adviseert de raad dit stuk als hamerstuk te agenderen.

10

De themabijeenkomst begint om 20.30 uur en richt zich op twee onderdelen. Het eerste deel richt zich op overlast waarbij aandacht is voor ondermijning en ondermijnende criminaliteit. Het tweede deel van de avond gaat in op huiselijk geweld en kindermishandeling. De ketenpartners worden hierbij in beeld gebracht.

min
Besluit

De commissie heeft een themabijeenkomst, onder leiding van Hermien Janssens, over het onderwerp veiligheid.


Els van Leeuwen geeft een korte inleiding over de problematiek binnen de gemeente Dordrecht. De aanpak in de Colijnstraat bleek succesvol. In het Lijnbaangebied betreft het een ander soort problematiek welke om een nieuwe aanpak vraagt. Vervolgens neemt de heer Van der Torre de commissie mee in de problematiek van ondermijnende criminaliteit. Ten slotte worden drie mensen uit het veld geïnterviewd over de aanpak de overlast in het lijnbaangebied en de Vogelbuurt.


Het tweede deel van de avond gaat over kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld. De heer Groos geeft aan welke rol Veilig Thuis speelt binnen deze problematiek. Vervolgens gaan de commissieleden in drie groepen uiteen om aan de hand van drie casussen de verschillende onderwerpen verder te bespreken. Mevrouw Stevens geeft aan niet deel te nemen aan dit onderdeel wegens haar zakelijke betrokkenheid bij deze onderwerpen.

11

min
Besluit

Er zijn geen vragen.

12

min
Besluit

De voorzitter sluit om exact 23.00 uur de vergadering en bedankt de commissiegriffier voor haar inzet.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: HJ Tazelaar
Portefeuillehouder: PH Sleeking / A.A.M. Brok
Commissiegriffier: M.J. Geerts