Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1407290
Aanvang-sluiting 24-11-2015 19:00 - 24-11-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 24 november 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 19.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Vd Linden doet een mededeling over de plaatsing van fietssilhouetten. De wethouder geeft tevens aan dat hij de gespecificeerde vragen van de fractie D66 over de Merwedeheuvel schriftelijk zal beantwoorden. Tot slot geeft hij een toelichting op de bespreking in de Tweede Kamer van de intercitykwaliteit in Dordrecht. Op 1 december 2015 zal de motie die betrekking heeft op Dordrecht in stemming worden gebracht. De fractie D66 vraagt naar het Gemeentelijke Rioleringsplan. Dit stuk is op 24 november vastgesteld in het college en zal z.s.m. beschikbaar komen. De fractie BVD vraagt of het mogelijk is om een toelichting te krijgen op de plannen in Dordt-West. Daarin wordt op 8 december voorzien.

2

min
Besluit

De fractie CDA merkt op dat de zinsnede over het nieuwe bestek van BTL feitelijk niet klopt, omdat het over de nieuwe vorm van aanbesteden ging. De griffie zal dit corrigeren. De besluitenlijst wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

Er zijn geen vragen gesteld aan het college.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Het betreft een inhoudelijke commissiebehandeling van het raadsvoorstel. Op 27 oktober heeft een sprekersplein over dit onderwerp plaatsgevonden. Op 17 november is er de mogelijkheid geweest om technische vragen te stellen.

min
Besluit

De wethouder geeft een korte toelichting op het voorliggende voorstel. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de ter inzage legging van de ontwerp-structuurvisie. Dit document moet resulteren in een structuurvisie die het mogelijk maakt om op een aantal plaatsten het ruimtelijk mogelijk te maken een windmolen te plaatsen. Of die molen er daadwerkelijk komt hangt af van de initiatieven die ontstaan. De fracties stellen enkele toelichtende vragen en gaan met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen: het aantal windmolens,  de zoekgebieden, economische meerwaarde, de rol van de regio en de houding van de provincie, de milieudoelstellingen 2020/2050 en de betrokkenheid van lokale initiatiefnemers. De commissie adviseert dit raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 15 december. In ieder geval de fracties GroenLinks, PvdA en D66 overwegen met moties danwel een amendement te komen. Vooralsnog denkt men aan de mogelijkheden in Dordtse Kil IV, het gebied ten oosten van de A16, de inperking van (gevaarlijk) bedrijvigheid op Krabbepolder en de relatie met het politiek akkoord.


(MH 8/12 Wethouder Vd Linden zegt de commissie toe dat hij voor de behandeling van de ontwerp structuurvisie in de gemeenteraad (15 december 2015) een overzicht zal toesturen waarin per zoekgebied de mogelijkheden zijn aangegeven (indicatie van het aantal molens, geschatte wattage, bijdrage aan de milieudoelstelling, korte onderbouwing voor wel/niet))

5

min
Besluit

De commissie is in meerdere presentaties geïnformeerd over de geluidsoverlast en de veiligheidssituatie die ontstaat door doorgaande goederentreinen. De commissie heeft teruggekeken, de actuele situatie besproken en gediscussieerd over de stip op de horizon. De presentaties (ambtelijk en brandweer) zijn toegevoegd aan het dossier. De commissie handelt de brieven (1506813 + 1476494) af stelt de gemeenteraad voor om de RIB over de stand van zaken voortgang spoordossiers (1473409) voor kennisgeving aan te nemen. De ambtelijke organisatie zal nog enkele aanvullende overzichten sturen mbt de overlegmomenten en organen waar de gemeente in participeert en het lijstje met gewenste korte of middellange termijn maatregelen waar nog geen middelen voor zijn.

6

min
Besluit

De commissie besluit deze brief af te handelen (zie RIS 1588019 )

7

min
Besluit

De commissie besluit deze brief af te handelen (zie RIS 1588019 )

8

Vanaf 21:00 uur staat de avond in het teken van de themabijeenkomst over Spoorveiligheid en Geluidsoverlast. We starten met een korte inleiding over de problematiek in de Spoorzone (Veiligheid en Geluid). Vervolgens zullen vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie en van de Veiligheidsregio een presentatie geven over geluid, veiligheid en rampenbestrijding. Tot slot gaan we in discussie over de toekomst, waar willen we naartoe, wat is onze stip op de horizon? De punten 6. 7. en 8. kunnen hierbij betrokken worden.

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze brief voor kennisgeving aan te nemen (zie RIS 1588019).

9

min
Besluit

Tijdens de rondvraag maakt de heer Bakker, voorzitter van het Platform Spoor en Geluid gebruik van de gelegenheid om een kort statement te maken.


(MH 8/12 De heer Bakker geeft aan het een goed initiatief te vinden dat de commissie zich heeft laten informeren. Zelf is hij al meerdere jaren als bezorgde burger actief betrokken. Hij verzoekt de gemeente om samen met de burgers de knelpunten over het voetlicht te blijven brengen. De veiligheid is weliswaar toegenomen, maar nog steeds ruim boven het normale. De veiligheid wordt vooral negatief beïnvloed door snelheid. Graag daar in gezamenlijkheid acties op ondernemen)

10

min
Besluit

De voorzitter sluit om 22:50 uur de vergadering.

Let op aanvang vergadering 19.00 uur!

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: JD Veldman
Portefeuillehouder: H van der Linden / J Mos
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad