Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Bestuur en Middelen

Gemeente Dordrecht

Agenda Bestuur en Middelen

Details van de vergadering/agenda
Titel Bestuur en Middelen
Vergadernummer 1407282
Aanvang-sluiting 24-11-2015 20:00 - 24-11-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op  dinsdag 24 november 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 5- Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur. 

De Commissiegriffier,

M.J. Geerts

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er is een mededeling aangaande de agenda van 8 december. Het verzoek ligt voor om eerder te starten gezien het volle programma over veiligheid, daarnaast is gevraagd of alle drie de commissies de evaluatie van het voorzitterschap willen agenderen. De commissie besluit om 8 december om 19.00 uur te starten en te vergaderen op het stadskantoor. De agenda zal hierop aangepast worden.


De commissie besluit om agendapunt 4 in beslotenheid te behandelen.  Daarnaast besluit de commissie agendapunt 9 in beslotenheid te behandelen gelet op de geheime bijlagen. Dit punt zal als laatste worden behandeld. 

2

min
Besluit

De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

min
Besluit

Mevrouw Koene vraagt wanneer de vereniging Goed Af antwoord kan verwachten op haar brief (RIS 1556135). De brief is gericht aan raad. In de besloten commissievergadering van 13 oktober 2015 is hierover gesproken. De commissie vraagt het college de brief te beantwoorden en ontvangt graag een afschrift van deze brief. De commissiegriffier zal dit verder oppakken.  

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Het onderzoekvoorstel wordt door de commissie besproken. De commissie geeft aan welke aanpassingen zij terug wensen te zien in het voorstel. De commissie besluit het definitieve voorstel als hamerstuk te agenderen in de raadsvergadering van 15 december.

5

Politieke vraag hierbij luidt: kunnen de we aanpak verbreden en zo een groter succes te behalen. De aanpak wordt nu als beperkt ervaren. Daarnaast wil de commissie graag weten welke alternatieven zijn afgevallen.

min
Besluit

Het gesprek in de commissie richt zich op de vraag of de voorgestelde aanpak wel vernieuwd is. De visie op de aanpak van leegstand ontbreekt. Daarnaast vraagt de commissie zich af of dit geen raadsvoorstel dient te zijn. De portefeuillehouder geeft aan dat de middelen eerder beschikbaar zijn gesteld aan het programma levendige binnenstad. Toch verwijst de tekst van de raadsinformatiebrief naar een eerder voorstel over de aanpak van leegstand. Aangezien onduidelijk is of dit een raads- of collegebevoegdheid is, besluit de commissie de raadsinformatiebrief als bespreekpunt te agenderen. Vanuit de fractie D'66 zullen vragen naar de portefeuillehouder worden gestuurd. Afhankelijk van de beantwoording kan het stuk bij vaststelling van de agenda voor de raad van 15 december alsnog als hamerstuk worden afgehandeld.

6

min
Besluit

De onderdelen 6 tot en met 8 worden in gezamenlijkheid behandeld. De heer De Bruin spreekt in op dit onderwerp en geeft een toelichting op de situatie van hem en zijn buren. Ook de heer Barone spreekt in en geeft een toelichting over zijn visie op verlevendiging van de binnenstad. In de commissie wordt gesproken over het spanningsveld tussen levendigheid en overlast. Overlast op de waterweg als ook voor bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd naar de wijze waarop gehandhaafd wordt op het water. Daarnaast wil de commissie graag de richtlijnen ontvangen van de wethouder die bekeken zullen worden bij de behandeling van de vergunningaanvraag voor de terrasboot. De wethouder zegt toe deze nogmaals te versturen. Ook wordt de gevraagde informatie over het starten van het handhavingspakket verzonden. De commissie roept het college op in deze zaak rekening te houden met de privacyaspecten van de bewoners alsmede de mogelijke precedentwerking die van vergunningverlening uitgaat. De commissie besluit dat de brieven voldoende besproken zijn.

7

min
Besluit

De onderdelen 6 tot en met 8 worden in gezamenlijkheid behandeld. De heer De Bruin spreekt in op dit onderwerp en geeft een toelichting op de situatie van hem en zijn buren. Ook de heer Barone spreekt in en geeft een toelichting over zijn visie op verlevendiging van de binnenstad. In de commissie wordt gesproken over het spanningsveld tussen levendigheid en overlast. Overlast op de waterweg als ook voor bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd naar de wijze waarop gehandhaafd wordt op het water. Daarnaast wil de commissie graag de richtlijnen ontvangen van de wethouder die bekeken zullen worden bij de behandeling van de vergunningaanvraag voor de terrasboot. De wethouder zegt toe deze nogmaals te versturen. Ook wordt de gevraagde informatie over het starten van het handhavingspakket verzonden. De commissie roept het college op in deze zaak rekening te houden met de privacyaspecten van de bewoners alsmede de mogelijke precedentwerking die van vergunningverlening uitgaat. De commissie besluit dat de brieven voldoende besproken zijn.

8

De agendapunten 6 t/m 8 worden gezamenlijk besproken.
De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mag overlast voor bewoners gaan?

min
Besluit

De onderdelen 6 tot en met 8 worden in gezamenlijkheid behandeld. De heer De Bruin spreekt in op dit onderwerp en geeft een toelichting op de situatie van hem en zijn buren. Ook de heer Barone spreekt in en geeft een toelichting over zijn visie op verlevendiging van de binnenstad. In de commissie wordt gesproken over het spanningsveld tussen levendigheid en overlast. Overlast op de waterweg als ook voor bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd naar de wijze waarop gehandhaafd wordt op het water. Daarnaast wil de commissie graag de richtlijnen ontvangen van de wethouder die bekeken zullen worden bij de behandeling van de vergunningaanvraag voor de terrasboot. De wethouder zegt toe deze nogmaals te versturen. Ook wordt de gevraagde informatie over het starten van het handhavingspakket verzonden. De commissie roept het college op in deze zaak rekening te houden met de privacyaspecten van de bewoners alsmede de mogelijke precedentwerking die van vergunningverlening uitgaat. De commissie besluit dat de brieven voldoende besproken zijn.

9

min
Besluit

De prognose van het grondbedrijf wordt in beslotenheid gepresenteerd aan de commissie.


De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen in de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2015.

10

De commissie geeft aan dat de ambitie van de commissie verder strekt dan hetgeen in de memo over de uitkomsten is verwoord. De auditcommissie verzoekt de werkgroep verbetering P&C-documenten zich over het vraagstuk te ontfermen en met concrete verbetervoorstellen te komen. Dit voorstel van de werkgroep kan dan in de commissie bestuur & middelen met de overige partijen en de wethouder besproken worden.

min
Besluit

De commissie besluit de werkgroep verbetering P&C producten te vragen met een concreet voorstel voor de verbeteringen te komen. Dit voorstel zal dan wederom geagendeerd worden in de commissie.

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: PJ Heijkoop
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos
Commissiegriffier: M.J. Geerts