Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1407262
Aanvang-sluiting 17-11-2015 20:15 - 17-11-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 november 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
S.V. Vooren

1

min
Besluit

Wethouder Van der Linden doet twee mededelingen:  
1. Ouderbijdrage voor jeugdhulp is vanaf volgend jaar niet meer van toepassing. 10 december zal het AB spreken over het wel of niet compenseren van de ouderbijdrage die het afgelopen jaar geint had moeten zijn. Wethouder zegt toe hier 15 dec een terugkoppeling over te geven.  
2. Concept zienswijze DG&J is naar de raad gestuurd. De officiele termijn is verstreken, maar mocht de raad nog punten willen toevoegen dan is er de mogelijkheid dit tijdens de commissie van volgende week te bespreken. 

BVD geeft aan vanuit de Wielborgh een reactie te hebben ontvangen op hun open brief. De Wielborgh heeft aangegeven graag met de raad in gesprek te gaan.   

Wethouder heeft gesprek gehad met interim bestuurder. De financiën maken het onmogelijk door te gaan in de huidige vorm. Diverse partijen onderzoeken hoe dit op te vangen. Wethouder is nu in gesprek met de woningbouwverenigingen die waarschijnlijk midden januari hun onderzoek in deze hebben afgerond. De huur voor de ruimtes is inmiddels opgezegd (contracten lopen af mei/juni). Mensen die geïndiceerd zijn blijven overigens wel hun zorg behouden. Inhoudelijke bespreking zal eind januari gepland worden. Op 8 december kan er informerend gesproken worden met de Wielborgh.  

2

min
Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

min
Besluit

De twee vragen vanuit BVD zijn bij de mededelingen beantwoord.  

Vraag voor wethouder Lambrechts: Hoe staat het met de evaluatie betreffende of bovenwettelijke taken van Vluchtelingenwerk binnen het financieel kader uitvoerbaar bleken? Deze evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden, en komt binnen enkele weken richting raad.

STUKKEN TER BESPREKING

4

min
Besluit

Stuk is niet op tijd aangeleverd, excuus daarvoor van de wethouder. Besloten wordt het stuk alsnog te bespreken.  

Meerderheid van de commissie stelt voor het originele stuk te hameren tijdens de middagraad van 15 december 2015. Alleen de SP geeft aan hier niet in mee te gaan. Verder zegt de wethouder toe voor het eind van het eerste kwartaal 2016 met een evaluatie naar de raad te komen van de projecten die vanuit DG&J in Dordrecht zijn uitgevoerd.

5

min
Besluit

Directeur Drechtwerk Walter Bak neemt plaats naast wethouder. Politieke vragen worden besproken, en de wethouder geeft aan de raad in het vervolg sterker te betrekken. De RIB kan VKA naar de raad, en de brief is voldoende besproken.

6

In hoeverre willen wij als raad betrokken zijn bij de opzet van social joint ventures en in hoeverre vinden wij het van belang dat lokale/regionale partijen daar een aandeel in hebben?
Is het wenselijk om dit soort social joint ventures aan te gaan of is het een taak voor ons als gemeenten gezamenlijk hier in de Drechtsteden?  

min
Besluit

Directeur Drechtwerk Walter Bak neemt plaats naast wethouder. Politieke vragen worden besproken, en de wethouder geeft aan de raad in het vervolg sterker te betrekken. De RIB kan VKA naar de raad, en de brief is voldoende besproken.

7

min
Besluit

- PvdA geeft aan in oktober actie te hebben gevoerd voor de voedselbank. In december willen ze dit graag in gezamenlijkheid met de andere fracties herhalen. De voorgestelde datum is 12 december, locatie: winkelcentrum Sterrenburg. Inge Stevens zet deze vraag op de mail naar de commissie met het verzoek daar snel op te reageren. 

- 24 november is er weinig behoefte aan een buffet voorafgaand aan de vervroegde vergadering. Dit buffet zal dan ook niet plaatsvinden.

- Op 24 november wordt aan het eind van de vergadering ruimte gemaakt voor de bespreking van het raadsvoorstel: Naar voren brengen zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (1595667)    

Agendabepaling voor 8 december:
In eerst instantie zouden we de sociale ontwikkelagenda bespreken. Deze is echter nog onvoldoende in vorm om te bespreken. Vanuit bestuur/ambtelijke nadrukkelijk verzoek het alsnog te verplaatsen naar midden januari. Namens de commissie spreekt de voorzitter hier haar teleurstelling over uit.

Voor nu is de agenda voor 8 december als volgt:
1 Gesprek met de Wielborgh
2 Vaststellen gewijzigde Verordening Jeugdhulp gemeente Dordrecht (1592259)
3 Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsplan Mantelzorg 2015-2016 (1592406)
4 Beantwoording door het college van de vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over opruimen zwerfafval Stichting Wijk voor Wijk (1503687)
Dossier 3 en 4 worden in gezamenlijkheid besproken.

- Vraag vanuit BVD: Hoe zit het met de RIB evaluatie sociale wijkteams? Die zal naar alle waarschijnlijkheid 15 december in het college liggen en daarna doorgestuurd worden naar de raad.  

- Ook zal gekeken moeten worden hoe de Tweeluik participatie en passend onderwijs bij voorkeur in januari een plek kan krijgen op de agenda.

8

min
Besluit

De vergadering wordt gesloten.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / E van de Burgt
Commissiegriffier: S.V. Vooren