Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Fysieke Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Fysieke Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Fysieke Leefomgeving
Vergadernummer 1407255
Aanvang-sluiting 17-11-2015 20:15 - 17-11-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 november 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur. 

De Commissiegriffier,

M.H. Hoogstad

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Wethouder Reynvaan doet een mededeling over de mogelijke toepassing van 'boombunkers' op de Wolwevershaven. De voorzitter deelt mee dat er op 25 november een informatiebijeenkomst is bij de Derde Merwedehaven. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

min
Besluit

De besluitenlijst van 27 oktober 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

- Nadere beantwoording door de wethouder op de vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over Derde Merwedehaven (1575680)

min
Besluit

De fracties Beter voor Dordt, PvdA, CDA en VVD stellen vragen aan het college. Wethouder Vd Linden zegt n.a.v. de vraag over de intercity's toe dat hij de commissie na het algemeen overleg van de vaste Kamercommissie zal informeren over de voortgang. De vraag over de afronding van het project Mijlweg zullen de collegeleden doorspelen naar wethouder Mos, hetzelfde geldt voor de vraag over Amstelwijck. De vraag aan wethouder Reynvaan over het nieuwe bestek van BTL wordt deels direct beantwoord, de rest van het antwoord volgt schriftelijk (NB 24/11 heeft de fractie CDA aangegeven dat het niet zozeer een nieuw bestek van BTL betreft, maar dat het gaat om een nieuwe vorm van aanbesteden met gewijzigde condities). Wethouder Sleeking geeft aan dat de situatie rond het plaatsten van 'sinterklaasbankjes' is opgelost. De vraag over de kosten van het vervangen van prullenbakken wordt nader uitgezocht. De vragen die D66 nog heeft over de vervuilde grond op de Merwedeheuvel zullen per mail naar de wethouder worden verzonden.

STUKKEN TER BESPREKING

4

Op verzoek van de fracties PvdA, D66, GroenLinks en SP wordt deze brief geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De discussie zal zich daarbij richten op wat is nagelaten en wel had gemoeten, en op vergelijkbare gevallen in de toekomst

min
Besluit

De commissie heeft enkele toelichtende vragen over de overlast voor omwonenden die door de verbouwing van Primark is veroorzaakt. De vragen richten zich op de middelen die gemeente heeft om in te grijpen als er sprake is van overlast. Ook wordt er gesproken over hoe private overeenkomsten tussen omwonenden en aannemers zich verhouden tot het recht om te klagen in geval van overlast. De wethouder geeft aan dat in vervolg in de vergunningsvoorwaarden meer aandacht zal zijn voor akoestisch onderzoek.


De commissie besluit dat deze antwoordbrief voldoende is besproken.

5

De commissie besloot deze brief op verzoek van de fracties PvdA en VVD te agenderen voor een bespreking. De discussie zal zich daarbij richten op de relatie met de motie pietluttigheden.

min
Besluit

De heer Kateman spreekt in en geeft een toelichting op zijn situatie. De commissieleden stellen vervolgens enkele toelichtende vragen. Er ontstaat een gesprek tussen de commissieleden en de wethouder over het spanningsveld duurzaamheid versus de esthetiek van het beschermd stadsgezicht. Ook wordt er gediscussieerd over het handhavingsbeleid en een aan te brengen prioritering. Wethouder Sleeking geeft aan dat de gemeenteraad recent Welstandsbeleid heeft vastgesteld en dat hij nu uitvoering geeft aan dat beleid. Hij vindt dat deze casus niet gezien kan worden als een 'Pietluttigheid'. Verbazing is er over het advies van de Welstandscommissie omdat het advies impliceert dat plaatsing van zonnepanelen wel mogelijk is, mits minder in aantal en anders gesitueerd. Enkele fracties geven aan graag een keer het gesprek te willen vervolgen over een mogelijke aanpassing van het beleid die de plaatsing van zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht toch mogelijk gaat maken. Wethouder Sleeking zegt dat initiatief af te zullen wachten. Wethouder Sleeking zegt toe dat hij de raad zal informeren over de beslissing van het college op dit beroep.

De commissie besluit dat deze brief voldoende is besproken.

6

Korte presentatie / toelichting op de belangrijkste onderdelen van de voorliggende bestemmingsplannen. Vervolgens ruimte voor een inhoudelijke bespreking. Conform de afspraken bij planologische procedures wordt het plan pas na deze bespreking ter inzage gelegd.

min
Besluit

De heer Ton (Platform Duurzaamheid) en de heer Stehouwer (Milieudefensie Drechtsteden) spreken in. De commissieleden hebben enkele toelichtende vragen aan de insprekers. Aansluitend geeft wethouder Mos een korte toelichting op het totale project WDO en hoe de voorliggende raadsinformatiebrief zich verhoudt tot eerdere besluitvorming. De commissieleden hebben vragen over de verkaveling, de uitgiftestrategie, de positionering van windmolens, de geluidsoverlast, de duurzaamheidsaspecten en het eventuele 'plan B'. Gelet op het belang van deze ontwikkeling voor de gemeente Dordrecht besluit de commissie deze brief ter bespreking door te geleiden naar de gemeenteraadsvergadering van 15 december 2015.

7

min
Besluit

Gelet op het ontbreken van tijd voor een zorgvuldige discussie wordt dit raadsvoorstel doorgeschoven naar een volgende vergadering. De griffie wordt verzocht hier een voorstel voor te doen.

8

De punten 7. en 8. worden in gezamenlijkheid besproken. Het betreft een inhoudelijke commissiebehandeling van het raadsvoorstel. Op 27 oktober heeft een sprekersplein over dit onderwerp plaatsgevonden. Voorafgaand aan de vergadering is er tussen 19:00 en 20:00 uur nog aanvullend de mogelijkheid om technische vragen te stellen (vergaderkamer 5).

min
Besluit

De commissie adviseert de gemeenteraad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen (zie RIS 1597147).


 

9

min
Besluit

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

10

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur.

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: CM Jager
Portefeuillehouder: PH Sleeking / J Mos / H van der Linden
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad