Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Agenda Sociale Leefomgeving

Gemeente Dordrecht

Agenda Sociale Leefomgeving

Details van de vergadering/agenda
Titel Sociale Leefomgeving
Vergadernummer 1407229
Aanvang-sluiting 27-10-2015 20:00 - 27-10-2015 23:00
Hoofdvergadering Adviescommissie

Namens de voorzitter van de COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 27 oktober 2015 zal plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
 
De Commissiegriffier,
 
M.J.W.T. Hendrickx

1

min
Besluit

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan wethouder Sleeking. Laatstgenoemde geeft aan dat er volgende week een voorstel over het Energiehuis in het college wordt behandeld. Omdat er sprake is van een fatale beslistermijn, verzoekt hij de commissie om het stuk te agenderen in een commissievergadering op 24 november of 8 december, zodat besluitvorming in de raad van 15 december mogelijk is. De commissie zal dit verzoek later op de avond bij de bespreking van de agendavoorraad betrekken. De agenda voor vanavond wordt ongewijzigd vastgesteld.


 

20:00 - 22:00 UUR THEMA-AVOND

2

1. Inleiding door Erika Kuilder over het streven naar een doorgaande onderwijs- en (onderwijs)zorglijn van 0 tot 27 jaar, tot en met koppeling naar de arbeidsmarkt/participatie.

2. Passend verbinden, in primair en voortgezet onderwijs - Presentatie door Yvette van Hoof (directeur samenwerkingsverband passend onderwijs PO en VO Dordrecht) en Bregje van der Heide over vormgeving passend onderwijs in Dordrecht, koppeling scholen en jeugdteams en regionale samenwerking passend verbinden. Hierbij kan RIB Raadsinformatiebrief over proces lokaal passend verbinden (1578698) worden betrokken.

3. Jongeren 16-27 - Via Social Lab is geconstateerd tegen welke knelpunten jongeren en professionals in de systeemwereld aanlopen. Gaat om domeinen onderwijs, werk/participatie, gezondheid, inkomen, huisvesting, sociaal netwerk, plus zorg/begeleiding die daarbij geboden wordt, en de verbinding daar tussen. Ook het vraagstuk 18- en 18+ komt aan de orde. Via een presentatie wordt inzicht geven in de conclusies van Social Lab en een beeld gegeven van de beoogde oplossingsrichtingen.

4. Participatiewet: Gemeente heeft met de participatiewet een rol in toeleiding naar participatieplekken. Via een presentatie door Linda van Berkel / Joost Leemans wordt de commissie geïnformeerd over ontwikkelingen hierin en wordt aangeven wat er voor welke doelgroepen geboden wordt.

min
Besluit

Er wordt een aantal presentaties verzorgd over de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs. Deze presentaties worden toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. De vragen van de commissieleden worden geïnventariseerd. Beantwoording ervan zal plaatsvinden op een nader te plannen verdiepingsavond over dit onderwerp.

22:00 - 22:30 uur AGENDADEEL

3

min
Besluit

De heer van Verk merkt op dat het besluit zoals geformuleerd onder agendapunt 6 te vrijblijvend is geformuleerd. Volgens hem heeft de wethouder toegezegd dat ze alternatieve financieringsopties zal voorleggen. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

4

min
Besluit

De commissie besluit de visie af te wachten en niet in te gaan op de uitnodiging.

5

min
Besluit

Na enige discussie besluit de commissie het verzoek om een presentatie te houden te honoreren. Hiertoe wordt gelegenheid gegeven op dinsdag 24 november tussen 19.00 - 20.00 uur. Het verzoek is om in de presentatie expliciet te maken wat het dilemma is waarover een politiek oordeel nodig is. De commissie besluit de bijbehorende stukken te bespreken op 24 november (eerste agendapunt). De griffie wordt gevraagd de schoolbesturen uit te nodigen voor deze avond.


 

6

min
Besluit

Namens wethouder Lambrechts zegt wethouder Van der Linden toe dat deze wethoudersbrief op korte termijn te verwachten is, zodat deze betrokken kan worden bij de bespreking van het onderwerp burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid.

8

min
Besluit

De agenda's worden gewijzigd vastgesteld:


17 november:
- Burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid inclusief de toegezegde wethoudersbrief;
- De twee raadsinformatiebrieven over de transities Drechtwerk.


24 november:
- presentatie decentralisatie onderwijshuisvesting (19.00 - 20.00 uur);
- verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht;
- Energiehuis (stukken worden nagezonden).


8 december:
- Avond over transities. Stukken volgen nog.

22:30 - 23:00 uur:

9

min
Besluit

De wethouder schetst de stand van zaken en geeft aan dat hangende de toezegging van de staatssecretaris om voor 3 november met een standpunt en wellicht een voorstel te komen met betrekking tot de inning van de ouderbijdrage de werkzaamheden zoals het verstrekken van gegevens aan het CAK worden opgeschort. Zodra er meer duidelijkheid is, zal hij de commissie opnieuw informeren.

10

min
Besluit

Mevrouw Nijhof heeft vragen over de berichtgeving dat een vierjarig kind onder verdachte omstandigheden is gestorven. Vanwege de beladenheid van het onderwerp, leent het onderwerp zich nu niet voor het stellen van vragen. Zij vraagt de wethouder nu om een eerste reactie en legt uit op welke wijze zij haar vragen onder de aandacht wil brengen.  

11

min
Besluit

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.10 uur.

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: E van de Burgt / H van der Linden
Commissiegriffier: M.J.W.T. Hendrickx